16 nietypowych torebek, których nie mogę mieć.

Hej!
Zdję­cia, któ­re zaraz zoba­czy­cie zbie­ram suk­ce­syw­nie od dłuż­sze­go cza­su. Więk­szość z nich zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w osob­nym fol­de­rze na face­bo­oku. Ory­gi­na­le, nie­ty­po­we, dziw­ne toreb­ki bar­dzo mi się podo­ba­ją, ale nie­ste­ty nie są ogól­nie dostęp­ne. Dla­te­go posta­no­wi­łam zro­bić swo­ją toreb­kę — książ­kę, któ­rą może­cie zoba­czyć <TUTAJ> Faj­ne jest to, że moż­na do nich zało­żyć nawet czar­ne spodnie i bia­łą bluz­kę a i tak będzie­my wyróż­niać się z tłu­mu. Każ­dą bym z przy­jem­no­ścią przy­gar­nę­ła.
 
oryginalna torebka

 

oryginalna torebka

torebka karta

torebka z książki

oryginalna torebka

 

torebka kostka rubika

 

orygnalna torebka

 

fox bag

 

torebka karton mleka

 

niebieska torebka


A co wy myśli­cie o tych toreb­kach? Jestem cie­ka­wa Wasze­go zda­nia, pisz­cie!

 • Wow bar­dzo pomy­sło­we. Mi się podo­ba­ją ! :)

  Zapra­szam do sie­bie w wol­nej chwi­li

 • nie przy­pa­dly mi do gustu ;p

 • świet­ne są!:)

 • heheh cie­ka­we :)

 • post zde­cy­do­wa­nie wart uwa­gi :)

 • mega ory­gi­nal­ne, mnie naj­bar­dziej spodo­ba­ła sie kobal­to­wa ;)

 • Toreb­ka w kształ­cie lisa — boska ;)

 • Ano­ny­mo­us

  cza­do­we! chcia­la­bym ta, kto­ra trzy­ma dziew­czy­na w bluz­ce w bia­lo-czer­wo­ne paski, matriosz­ke i lisa!

  • moja lista jest podob­na, tyl­ko dosze­dl­by do tego jesz­cze sta­tek-ori­ga­mi :)