Styczeń 2017

Jak wyleczyć przeziębienie (gorączkę i katar) w 24 godziny? Naturalna metoda!

Wła­ści­wie to już dru­gi wpis z rzę­du, któ­ry powin­nam zacząć od słów “Ten tekst miał w ogó­le nie powstać.” No bo prze­cież nie mia­łam się roz­cho­ro­wać. Nie zapla­no­wa­łam cho­ro­by na wie­czór, w któ­rym pro­wa­dzi­łam webi­nar o tym, jak uczyć się szyb­ko i efek­tyw­nie, a jed­nak

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak ogarnąć sesję w 3 krokach?

Ten wpis wła­ści­wie miał nie powstać. Cała tę wie­dzę opo­wie­dzia­łam pod­czas webi­na­ru pt. Jak ogar­nąć sesję?, któ­ry jest dostęp­ny onli­ne. Coś mnie jed­nak pod­ku­si­ło, żeby zapy­tać na kan­gu­rzym Face­bo­oku, czy chcie­li­by­ście prze­czy­tać ten wpis w takiej zwy­kłej for­mie. Face­bo­ok ogra­ni­cza widocz­ność postów, żeby­śmy je pro­mo­wa­li i dofi­nan­so­wa­li

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zapamiętywać na zawsze?

Wszyst­kie kan­gu­ry w sesji solid­nie wytę­ża­ją umy­sły. Smut­no jest im więc, gdy te 2 tygo­dnie mija­ją i kan­gu­ry już z sesji nic nie pamię­ta­ją. Gło­wę zaprzą­ta więc myśl o tym, jak to zro­bić, żeby infor­ma­cje nie prze­pa­dły na wie­ki i żeby zosta­ły na dłu­żej, naj­le­piej

Prze­czy­taj wię­cej!

Rusza przedsprzedaż Sesyjnego Poradnika! Pokonajmy sesję razem!

Wszyst­ko dzie­je się z jakie­goś powo­du. Nie żyję dłu­go, zale­d­wie 23 lata, a już potra­fię spoj­rzeć na moją prze­szłość z lotu pta­ka i dostrzec to, jak kon­kret­ne wyda­rze­nia wpły­nę­ły na to, gdzie jestem teraz. Nie przez przy­pa­dek wylą­do­wa­łam w szpi­ta­lu w kla­sie matu­ral­nej i na pierw­szym

Prze­czy­taj wię­cej!