Jak opanować obszerny materiał, z którego nie ułożysz miliona historyjek.

To pyta­nie zadał mi ktoś pod­czas ostat­nie­go webi­na­ru i pomy­śla­łam, że mam w tej spra­wie wie­le do powie­dze­nia. Wszyst­kie meto­dy szyb­kie­go ucze­nia się znacz­nie uspraw­nia­ją naukę i moż­na je sto­so­wać przy dowol­nym mate­ria­le. Tutaj nie obo­wią­zu­ją żad­ne regu­ły. Sztucz­ki moż­na ze sobą łączyć i mie­szać,

Prze­czy­taj wię­cej!