5 taniutkich propozycji na majówkowy wypad. Od 18 do 198 złotych.

 

Gdy piszę Wam o nowych bile­tach, któ­re gdzieś tam zna­la­złam (ja albo moja przy­ja­ciół­ka) to zwy­kle pyta­cie się mnie: jak Ty to robisz?! albo mówi­cie: Ty to masz far­ta! Tym­cza­sem bile­ty, któ­re dotych­czas kupo­wa­łam nie opie­ra­ły się na jakiś hiper tajem­ni­czych sztucz­kach, a jedy­nie na zwy­kłym poszu­ki­wa­niu bile­tów u tanich prze­woź­ni­ków. Dodaj­my do tego jesz­cze ela­stycz­ne daty przelotów/przejazdów i voila! Podró­żu­je­my za gro­sze. :) Dzi­siaj mam dla Was kil­ka taniut­kich pro­po­zy­cji na majów­kę.  Dla każ­de­go coś się znaj­dzie!  Mia­no­wi­cie loty do Oslo, Sztok­hol­mu i Bruk­se­li oraz prze­jaz­dy do War­sza­wy, Kra­ko­wa i Wil­na. Pomy­śla­łam, że post może się Wam spodo­bać, tym bar­dziej, że zbli­ża się co praw­da wyjąt­ko­wo krót­ki, ale jed­nak “dłu­gi” week­end. Takie wpi­sy raczej nie będą się tu zbyt czę­sto poja­wiać, ale na koń­cu tek­stu znaj­dzie­cie stro­ny, któ­re war­to regu­lar­nie spraw­dzać, bo publi­ku­ją pro­po­zy­cje tanich wyjaz­dów prak­tycz­nie każ­de­go dnia.

 

 

 

OSLO ZA 79 PLN

Wylot z Gdań­ska, a powrót do War­sza­wy z Wiz­za­irem. Pro­szę nie pisz­cie, że to pro­blem! :) Sko­ro ja jestem w sta­nie doje­chać z dru­gie­go koń­ca Pol­ski do War­sza­wy za 20 zł to więk­szość z Was jest w sta­nie zro­bić to jesz­cze taniej. (Kra­ko­wia­cy np. za 9 zł, ale o tym niżej). Poza tym wiem, że wszy­scy jeste­ście mło­dy­mi, pozy­tyw­ny­mi ludź­mi, więc przy­go­da już na Was cze­ka! Bla­bla­car, czy auto­stop i witaj przy­go­do!

Oslo na majówke

 

 

Sztokholm za 138 PLN

Jakoś tak jest, że wie­le osób uwa­ża, że podró­że są kosz­tow­ne. Jed­na z wykła­dow­czyń (wykła­dow­ców!?) na mojej uczel­ni zachwy­ca­ła się ostat­nio swo­im poby­tem w Sztok­hol­mie w latach 90. Była total­nie ocza­ro­wa­na tym mia­stem, aż miło było słu­chać. Zdzi­wi­ło mnie, że pomi­mo, iż tak żywio­ło­wo opo­wia­da­ła o swo­im poby­cie, nie odwie­dzi­ła Szwe­cji od ponad 20 lat! Bile­ty za oko­ło 100 zł do skan­dy­naw­skich sto­lic to stan­dard, a kupo­wa­nie ich powy­żej 250 zł to wręcz grzech! ;) Dla mnie jest to oczy­wi­ste, ale gdy po zaję­ciach roz­ma­wia­łam z jed­ną z kole­ża­nek, oka­za­ło się, że nie mia­ła o tym zie­lo­ne­go poję­cia.

sztokholm na majówkę

 

 

Bruksela za 198 PLN

Też dobra cena. Może nie rewe­la­cyj­na, ale dobra. Ryana­ir.

Bruksela majówka

 

 

Wilno za 90 PLN

Dobra, ja jecha­łam za 40 parę zło­tych do Wil­na i to z Kato­wic, ale rezer­wo­wa­łam z duuuużym wyprze­dze­niem. A do majów­ki jed­nak tyl­ko dwa tygo­dnie. Wil­no to uro­cze mia­sto, 3 dni w zupeł­no­ści wytar­czą, by przejść je wzdłuż i wszerz. A wcze­śniej moż­na prze­czy­tać moją rela­cję z Wil­na.

warszawa wilnol

 

 

Dla Warszawiaków Kraków za 18 PLN

A może by tak w maju odwie­dzić smo­ka? Kra­ków nadal utrzy­mu­je się na szczy­cie listy, jako moje ulu­bio­ne pol­skie mia­sto. Tyl­ko śpiesz­cie się! Pro­mo­cja w Pol­skim Busie na bile­ty za 9 zł trwa tyl­ko do jutra!

warszawa krakrow

 

 

No i dla Krakowiaków Warszawa, oczywiście też za 18 PLN

Kra­ko­wia­cy się nie ocią­ga­ją, do jutra bile­ty tanie mają. No. Kie­dyś nauczę się rymo­wać, ale tak serio to ta pro­mo­cja trwa tyl­ko do 17 kwiet­nia!

krakow warszawa

 

EDIT: Nie­ak­tu­al­ne. Mię­dzy 18 a 19 kwiet­nia może­cie nabyć bile­ty na tra­sie Kra­ków — War­sza­wa, War­sza­wa — Kra­ków za 4 PLN plus 1 PLN opła­ty rezer­wa­cyj­nej. :)

 

I na koniec BONUS!

Ponie­waż zachwy­ca­li­ście się moim lotem za 78 zło­tych do Kopen­ha­gi, zna­la­złam dla Was podob­ne połą­cze­nie, jed­nak po majów­ce. Mię­dzy 20 a 23 maja (da się pokom­bi­no­wać też z inny­mi data­mi, zaczy­na­jąc od 13 maja) moż­na pole­cieć do Kopen­ha­gi wła­śnie za 78 zł z Ryana­irem. Ja lecę w przy­szłym tygo­dniu, w ten spo­sób urzą­dzam sobie wcze­śniej­szą majów­kę. Gdy wy nato­miast będzie­cie zwie­dzać Oslo, Sztok­holm, Bruk­se­lę, Wil­no, War­sza­wę bądź Kra­ków, ja będę się uczyć i pisać pra­cę. (Czy to nie wyglą­da tak, jak gdy­bym wiecz­nie pisa­ła tę pra­cę?)

Kopenhaga za 78

 

Nie mogło go zabraknąć! Paryż 178 PLN

Bo wie­cie, Paris is always a good idea!

paryż

 

To kil­ka na chy­bił tra­fił wybra­nych pro­po­zy­cji na tego­rocz­ną majów­kę. Nie jestem mistrzem wyszu­ki­wa­nia tanich połą­czeń, bo da się jesz­cze taniej. Wystar­czy tro­chę chę­ci i cza­su i moż­na zor­ga­ni­zo­wać sobie napraw­dę faj­ną wyciecz­kę o każ­dej porze roku, jak widać, nawet w bar­dzo oble­ga­nych ter­mi­nach. Co do stron, o któ­rych pisa­łam na wcze­śniej, to na począ­tek war­to polaj­ko­wać pro­fil Fly4free, Mlecz­ne Podró­że i Fru.pl. Z cza­sem czło­wiek się roz­krę­ca i szu­ka w coraz to dal­szych zaka­mar­kach inter­ne­tu. ;)

 

Życzę Wam uda­nych łowów i do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 

 • Jesz­cze Dre­zno, byłam teraz na majów­kę i było bar­dzo tanio! Jesz­cze marzy mi się Kopen­ha­ga <3

 • Myśla­łam nad lotem do Oslo, bo fak­tycz­nie bar­dzo tanio.
  Ale czy z lot­ni­ska do mia­sta nie jest dale­ko? W sen­sie, czy dodat­ko­we kosz­ty podró­ży nie prze­wyż­szą tych pod­sta­wo­wych (jak to ma cza­sem miej­sce w War­sza­wie Modlin) ? ;)

 • Też obser­wu­ję Fly4free, rok temu uda­ło mi się kupić bile­ty do Wil­na za 3 € w jed­ną stro­nę, a w tym do Mona­chium za 1 € — jadę pod koniec maja.
  Pozdra­wiam :)

 • Wow, też lecę do Kopen­ha­gi w maju! Cie­ka­we jak róż­ne od sie­bie będą nasze rela­cje :D Co jakiś czas prze­cze­su­ję stro­ny prze­woź­ni­ków. Dwa lata temu pole­cia­łam do Bruk­se­li za 15 zł :) Świet­ne jest takie podró­żo­wa­nie:)

  • Ooo super! Ja się już nie mogę docze­kać. :)

 • Kusi mnie, żeby popo­dró­żo­wać po Pol­sce samo­lo­tem. W takich cenach to prze­cież super spra­wa! Może się uda w waka­cje :) Pozdra­wiam! P.S. Super blog!

 • U mnie majów­ka będzie nie­zwy­kle tania, bo.… spę­dza­my ją ze zna­jo­my­mi w moim dom­ku w górach ;)

 • Ale tanio jak na takie wypa­dy! Świet­nie że się ogar­niasz w tym. My nie­ste­ty na majów­kę się nigdzie nie wybie­ra­my, może gdzieś w PL pozwie­dzać ale to wszyst­ko :)

 • Pew­nie będę smut­ną oso­bą, ale dojazd do tych miast jak się jest odcię­tym od świa­ta przed­rą­żą spra­wę. A wiesz, że to nawet zabaw­ne? Nawet nie chce mi się pod­li­czyć ile bym musia­ła do tego doło­żyć z dojaz­dem do Gdań­ska czy War­sza­wy. Prze­ra­ża mnie myśl, że za bilet aby gdzieś dostać się pocia­pa­niem zapła­cę tyle samo co za samo­lot. Cho­ciaż nie, teraz to pisząc to mnie śmie­szy. Faj­ne są takie pro­mo­cje, ale to zale­ży gdzie się miesz­ka. Cho­ciaż pew­nie czło­wiek by sie gdzieś wybrał mimo wszyst­ko gdy­by miał towa­rzy­sza. :)

  • A czy z Two­jej miej­sco­wo­ści nie da się tam doje­chać Pol­skim Busem? Ja jeż­dżę z Ślą­ska pocią­giem do War­sza­wy za 20 zło­tych. :)

   • Gdy­by była tak moż­li­wość. 20 zł to ja pła­ce za auto­bus do Byd­gosz­czy, z któ­rej mogę gdzieś dalej ruszyć. Przy czę­sto­tli­wo­ści ich jeż­dże­nia i tak lepiej liczyć od razu samo­chód i kogoś kto odwie­zie. Trze­ba by jed­nak poszu­kać czy stam­tąd nie ma jakichś tanich lotów, tak teraz pomy­śla­łam. Jak to czło­wiek cza­sa­mi póź­no na coś wpad­nie. :)

    • No tak. Jedy­ne co mi jesz­cze przy­cho­dzi do gło­wy to bla­bla­car, albo auto­stop. :)

 • Kie­dyś pew­nie sku­szę się na jakieś bile­ty do Pary­ża, gdy znaj­dę tanie i w pasu­ją­cym mi ter­mi­nie. :)
  Na razie pla­nu­ję podróż gdzieś w cie­płe kra­iny, może na Kana­ry. Marzy mi się tym razem peł­ny wypas all inc­lu­si­ve. Nie tak daw­no byłam jed­nak w Ber­li­nie za przy­stęp­ną cenę, nawet noc­leg w 4 gwiazd­ko­wym hote­lu zna­la­złam za 60 zł od oso­by. Wiem, że Ty pew­nie umiesz zna­leźć taniej, ale ja jestem wygod­nic­ka lubię hote­le i taki przy­naj­mniej prze­cięt­ny stan­dard. :)

  • Świet­na cena jak za noc­leg w 4 gwiazd­ko­wym hote­lu! Super Ci się uda­ło. :) Ja spa­łam w Ber­li­nie przez couch­sur­fing nie szu­ka­łam hote­lu. Ale miesz­ka­nie było ład­ne ;d

 • Gdy­by nie zachcia­ło mi się dwa lata temu kota, to pew­nie bym lata­ła :P A tak to brak moż­li­wo­ści zosta­wie­nia sier­sciu­cha pod czy­jąś opie­ką sku­tecz­nie nisz­czy mi więk­szość pla­nów podró­ży… Coś za coś ;)

 • Ola Gil

  Tego­rocz­ną majów­kę muszę poświę­cić na naukę do matu­ry, ale przede mną naj­dłuż­sze waka­cje życia więc na pew­no sobie odku­ję :D

  • Oj na pew­no! Życzę powo­dze­nia i miłej nauki. :)

 • Dzię­ki podróż­ni­ku! Majów­kę chy­ba odpusz­czę bo w tym roku świę­tu­ję Świę­to Pra­cy w pra­cy :D Ale mogę prze­cież sobie zro­bić majów­kę z lek­kim opóź­nie­niem, nie? Na uczel­ni piąt­ki mam wol­ne więc o ile nie będę musia­ła iść do pra­cy to dla mnie żaden pro­blem, bo prze­cież świet­ną bazę wyszu­ki­wa­rek tanich połą­czeń już mam :)

  • Ja robię za wcze­sną majów­kę, Ty możesz zro­bić za póź­ną, a co tam!

 • Nie­zbęd­nik Domo­wy

  Super pomy­sły :) Ja pole­ci­ła­bym rów­nież Lon­dyn. Zda­je się, że teraz są jakieś faj­ne pro­mo­cje :)

  • Szu­ka­łam, tyl­ko jakoś nie zna­la­złam, ale wszyst­ko mogło się już pozmie­niać. :)

 • Gdy­by nie to, że mam już pla­ny na majów­kę to pew­nie sku­si­ła­bym się na War­sza­wę bo podróż wycho­dzi napraw­dę tanio. :)

 • Sło­necz­nik

  Ja mam wła­śnie zalaj­ko­wa­ne Mlecz­ne Podró­że i Fly4free, więc co rusz poja­wia­ją mi się jakieś faj­ne pro­mo­cje na fb ;)

  • Naj­waż­niej­sze, żeby robić z nich uży­tek ;D

 • Pole­cam Oslo <3 :D W Sztoc­khol­mie też byłam, mia­sto jest mega więc rów­nież pole­cam ;) War­to dodać też, że Pol­skim Busem moż­na doje­chać do Ber­li­na za 25 zło­tych w jed­ną stro­nę, ale nie wiem, czy w majów­kę :P Wybie­ram się w waka­cje, to pew­ne ;)
  A ja aku­rat spę­dzam majów­kę w Pol­sce :) Co ta emi­gra­cja robi z ludź­mi :D

  • Do Ber­li­na na majów­kę zosta­ły już same dro­gie bile­ty. :( Ja jecha­łam w zeszłym roku za 8zł. :D

   • Pol­skim busem? Z Kato­wic widzia­łam naj­ta­niej za 25… Co i tak jest cał­kiem spo­ko ceną :)

    • Tak, zama­wia­łam zaraz po tym jak wrzu­ci­li nową pulę bile­tów. :)