Search result for: share week

Share Week 2017 — blogi, które studiują.

Muszę się Wam do cze­goś przy­znać. Nie czy­tam blo­gów. Okej, może nie tyle, co nie czy­tam, ale robię to bar­dzo rzad­ko.. I nie cho­dzi o to, że nie lubię! Nie, nie! Ja po pro­stu nie mam cza­su. To strasz­nie przy­kre, ale kie­dyś odwie­dza­łam blo­gi codzien­nie,

Prze­czy­taj wię­cej!

Share Week: Trzech blogerów z pasją i 13-stu, którym jestem wdzięczna.

Sha­re week, to zacna idea Andrzej Tuchol­skie­go. Gorą­co zachę­cam Cię, nie­za­leż­nie od tego jakie­go blo­ga pro­wa­dzisz, do dołą­cze­nia do akcji. Możesz pole­cić twór­ców, któ­rych podzi­wiasz, któ­rzy jakoś Ci pomo­gli, roz­śmie­szy­li, któ­rych chcesz doce­nić. Możesz popra­wić humor swo­je­mu ulu­bio­ne­mu blo­ge­ro­wi dopi­su­jąc go do listy. Autor, któ­ry

Prze­czy­taj wię­cej!

SHARE WEEK 2015

Moż­li­we, że sły­sze­li­ście już o stwo­rzo­nej przez Andrze­ja Tuchol­skie­go akcji Sha­re Week. Wła­ści­wie to już 4 edy­cja tej zaba­wy, a ja bio­rę w niej udział dopie­ro po raz pierw­szy. Według zasad pro­po­nu­ję 3 blo­gi, któ­re bar­dzo cenię. Każ­dy z tych blo­gów jest inny, doty­czy innej tema­ty­ki.

Prze­czy­taj wię­cej!