Dlaczego warto rozważyć korepetycje z języka obcego i jak wykorzystać je na 100%.

Coraz czę­ściej szu­ka­my spo­so­bów na  samo­dziel­ną naukę języ­ka. Sieć i pół­ki księ­gar­ni dają nam do tego masę moż­li­wo­ści. Jeże­li wie­my, jak się w tym wszyst­kim odna­leźć i potra­fi­my zapla­no­wać roz­wój języ­ka, to może­my tak zajść bar­dzo dale­ko! Uwa­żam że to fan­ta­stycz­na opcja i że w

Prze­czy­taj wię­cej!

Wakacyjne Wyzwanie Językowe — Pokonamy nasze słabości!

Ludu Duloc! (To ze Shre­ka.) Wszem i wobec ogła­szam Wam, że Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we odbę­dzie się za całe 11 dni! 11 dni dzie­li Cię mój Ty ludzie naj­droż­szy od tegoż fan­ta­stycz­ne­go prze­ży­cia jakim jest tygo­dnio­we wyzwa­nie roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści języ­ko­we. Sku­pi­my się na sła­bost­kach, co by

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wyglądają studia na medycynie? Rozmowa z Ewą Bujacz.

Uwiel­biam zapra­szać gości na blo­ga! Moja roz­mów­czy­ni jest już absol­went­ką Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Kato­wi­cach. Ewę pozna­łam na Insta­gra­mie, a przy­cią­gnął mnie jej ówcze­sny nick @chujowapanidoktor. No powiedz­cie, że świet­na z niej mark­ter­ka! Sami byście zaj­rze­li! Strasz­nie spodo­bał mi się spo­sób, w jaki mówi­ła o

Prze­czy­taj wię­cej!

Ranking sieci komórkowych 2018 — Jaką sieć wybrać?

Zauwa­ży­li­ście, że w kwe­stii sie­ci komór­ko­wych, ludzie dzie­lą się na 2 typy? Na tych, któ­rzy nic nie mówią na temat swo­jej sie­ci, bo po pro­stu dzia­ła bez zarzu­tu i na tych, któ­rzy zawsze mają pro­ble­my ze swo­ją sie­cią komór­ko­wą. Rachun­ki wyż­sze niż być powin­ny, dodat­ko­wo

Prze­czy­taj wię­cej!

6 sposobów na dorabianie na studiach bez wychodzenia z domu.

Pod­czas ostat­nie­go webi­na­ru przy­zna­łam się do mojej małej tajem­ni­cy. Ogło­si­łam wszem i wobec, że zamie­rzam stwo­rzyć kurs efek­tyw­nej nauki. Kurs, pod­czas któ­re­go ja sama będę poma­gać Wam krok po kro­ku we wpro­wa­dza­niu oraz dosto­so­wy­wa­niu pod Wasze wyma­ga­nia tech­nik efek­tyw­nej i spraw­nej nauki. Co to ma

Prze­czy­taj wię­cej!

Filologia germańska — jak wyglądają studia na tym kierunku?

Jeże­li zasta­na­wiasz się nad kie­run­kiem stu­diów, jakim jest filo­lo­gia ger­mań­ska, to w tym wpi­sie znaj­dziesz prze­my­śle­nia, spo­strze­że­nia, ale i ostrze­że­nia absol­went­ki kie­run­ku: ger­ma­ni­sty­ka o spe­cjal­no­ści tłu­ma­cze­nio­wej w zakre­sie języ­ków spe­cja­li­stycz­nych. Mam nadzie­ję, że ten tekst roz­ja­śni Ci spra­wę. Posta­ram się pro­sto i kla­row­nie wytłu­ma­czyć, na

Prze­czy­taj wię­cej!

Krzywa Ebbinghausa — Jak często robić powtórki?

Na blo­gu znaj­du­ją się tony infor­ma­cji o tym, jak szyb­ko i efek­tyw­nie przy­swa­jać wie­dzę. Czas sku­pić się na tym, jak zatrzy­mać ją przy sobie na dłu­żej. Czas sku­pić się na pamię­ci! Ludzie czę­sto pyta­ją sie­bie: jak zapa­mię­ty­wać na zawsze? Jak spra­wić, by wie­dza nie ucie­ka­ła

Prze­czy­taj wię­cej!

Jakie studia wybrać? Akcja #CoPoMaturze

Jej­ku, jej­ku! Tak się cie­szę, że razem z Dag­ma­rą z blo­ga Socjo­pat­ka, może­my przed­sta­wić Ci akcję: Co Po Matu­rze! Akcja jest tym faj­niej­sza, bo tak napraw­dę każ­dy, kto musiał kie­dyś pod­jąć poma­tu­ral­ną decy­zję o swo­im przy­szłym życiu, może do niej dołą­czyć. Posty może­cie umiesz­czać na

Prze­czy­taj wię­cej!

Pisanie prac dyplomowych. Tanio i szybko.

Pisa­nie prac dyplo­mo­wych, magi­ster­skich i licen­cjac­kich nie nale­ży do zajęć łatwych. Tak samo jak nie­ła­twe było stwo­rze­nie tego tek­stu. Nie do koń­ca go czu­łam. Zasta­na­wia­łam się, czy to robić, bo nie jestem przy­kła­dem wzor­co­we­go auto­ra pra­cy dyplo­mo­wej. Zda­rza­ło mi się two­rzyć roz­dział na ostat­nią chwi­lę,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak się skoncentrować niczym mistrz Yoda i nie dać się ponownie rozproszyć.

Skon­cen­tro­wa­na niczym mistrz Yoda to ja nie byłam raczej nigdy. Ale sta­ra­łam się dorów­nać innym Jedi! :D Zauwa­żam stop­nio­we pogar­sza­nie się moich umie­jęt­no­ści kon­cen­tra­cyj­nych z każ­dym kolej­nym rokiem. Inter­net zro­bił z nas wygod­ni­siów. Wszyst­ko jest szyb­ko i łatwo dostęp­ne, czy­tel­ne, przy­ja­zne w użyt­ko­wa­niu. (Yody nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak się uczyć?

Krzywa Ebbinghausa — Jak często robić powtórki?

Na blogu znajdują się tony informacji o tym, jak szybko i efektywnie przyswajać wiedzę. Czas skupić się na tym, jak zatrzymać ją przy sobie na…

Przeczytaj więcej!

Pisanie prac dyplomowych. Tanio i szybko.

Pisanie prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich nie należy do zajęć łatwych. Tak samo jak niełatwe było stworzenie tego tekstu. Nie do końca go czułam. Zastanawiałam…

Przeczytaj więcej!

Jak się skoncentrować niczym mistrz Yoda i nie dać się ponownie rozproszyć.

Skoncentrowana niczym mistrz Yoda to ja nie byłam raczej nigdy. Ale starałam się dorównać innym Jedi! :D Zauważam stopniowe pogarszanie się moich umiejętności koncentracyjnych z…

Przeczytaj więcej!

Jak uczyć się języków?

Dlaczego warto rozważyć korepetycje z języka obcego i jak wykorzystać je na 100%.

Coraz częściej szukamy sposobów na  samodzielną naukę języka. Sieć i półki księgarni dają nam do tego masę możliwości. Jeżeli wiemy, jak się w tym wszystkim…

Przeczytaj więcej!

Wakacyjne Wyzwanie Językowe — Pokonamy nasze słabości!

Ludu Duloc! (To ze Shreka.) Wszem i wobec ogłaszam Wam, że Wakacyjne Wyzwanie Językowe odbędzie się za całe 11 dni! 11 dni dzieli Cię mój…

Przeczytaj więcej!

Jak mam uczyć się języka, którego kurna nie lubię?!

  Poszłam do podstawówki z językiem wiodącym niemieckim. Nie było w tym nic dziwnego. Dla mnie. Poszłam do gimnazjum. Wiele dzieci znało wtedy trochę angielskiego,…

Przeczytaj więcej!

Skąd brać pieniądze na studiach?

Ranking sieci komórkowych 2018 — Jaką sieć wybrać?

Zauważyliście, że w kwestii sieci komórkowych, ludzie dzielą się na 2 typy? Na tych, którzy nic nie mówią na temat swojej sieci, bo po prostu…

Przeczytaj więcej!

6 sposobów na dorabianie na studiach bez wychodzenia z domu.

Podczas ostatniego webinaru przyznałam się do mojej małej tajemnicy. Ogłosiłam wszem i wobec, że zamierzam stworzyć kurs efektywnej nauki. Kurs, podczas którego ja sama będę…

Przeczytaj więcej!

Ranking kont osobistych dla młodych.

Ranking kont osobistych dla młodych (nie tylko studentów) już raz pojawił się na tym blogu, ale zdecydowanie wymaga odświeżenia! Nie powiem, że łatwo mi było…

Przeczytaj więcej!

Jak gotować na studiach?

Magiczny obiad z patelni grillowej, który zrobi każdy Student w Kuchni.

Student w Kuchni to seria, w które mówię o tanich, zdrowych i szybkich posiłkach. Wiem, że zakup patelni grillowej może na pierwszy rzut oka nie…

Przeczytaj więcej!

Jak na bazie jednego przepisu stworzyć dziesiątki dań? Nowa seria na blogu!

Długo zbierałam się do serii kulinarnej na tym blogu, a to przecież bardzo przydatna sprawa jest! Student lubi jeść tanio, przygotowywać szybko i żeby to…

Przeczytaj więcej!

Tanie i zdrowe odżywianie — moje super tipy!

Pamiętacie, że bodajże w grudniu przeprowadzałam na Instagram Stories wyzwanie, związane z tanim a zarazem zdrowym odżywianiem. Dzieliłam się tam pomysłami na zbilansowane posiłki i pokazywałam…

Przeczytaj więcej!

Jak tanio podróżować?

Jak nie bać się Erasmusa?

Chcę, ale się boję. To jedno z najczęściej czytanych i słyszanych przeze mnie zdań o wyjeździe w ramach programu. Jak nie bać się Erasmusa, Ania?…

Przeczytaj więcej!

Jak utrzymać wspomnienia z Erasmusa wiecznie żywymi?

Wiecie, jaki był mój największy lęk, z którym biłam się podczas Erasmusa? Że zapomnę. Bałam się, że zapomnę chwile, momenty, ludzi. Najbardziej ludzi. Że wrócę…

Przeczytaj więcej!

Jak spakować się na Erasmusa?

Pakowanie na Erasmusa to chyba jedno z moich największych, studenckich wyzwań. Wyobraź sobie, że pakujesz się na pół roku, z góry zakładając, czego będziesz w…

Przeczytaj więcej!