Kategoria Kangur na studiach

Dlaczego warto rozważyć korepetycje z języka obcego i jak wykorzystać je na 100%.

Coraz czę­ściej szu­ka­my spo­so­bów na  samo­dziel­ną naukę języ­ka. Sieć i pół­ki księ­gar­ni dają nam do tego masę moż­li­wo­ści. Jeże­li wie­my, jak się w tym wszyst­kim odna­leźć i potra­fi­my zapla­no­wać roz­wój języ­ka, to może­my tak zajść bar­dzo dale­ko! Uwa­żam że to fan­ta­stycz­na opcja i że w

Prze­czy­taj wię­cej!

Wakacyjne Wyzwanie Językowe — Pokonamy nasze słabości!

Ludu Duloc! (To ze Shre­ka.) Wszem i wobec ogła­szam Wam, że Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we odbę­dzie się za całe 11 dni! 11 dni dzie­li Cię mój Ty ludzie naj­droż­szy od tegoż fan­ta­stycz­ne­go prze­ży­cia jakim jest tygo­dnio­we wyzwa­nie roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści języ­ko­we. Sku­pi­my się na sła­bost­kach, co by

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wyglądają studia na medycynie? Rozmowa z Ewą Bujacz.

Uwiel­biam zapra­szać gości na blo­ga! Moja roz­mów­czy­ni jest już absol­went­ką Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Kato­wi­cach. Ewę pozna­łam na Insta­gra­mie, a przy­cią­gnął mnie jej ówcze­sny nick @chujowapanidoktor. No powiedz­cie, że świet­na z niej mark­ter­ka! Sami byście zaj­rze­li! Strasz­nie spodo­bał mi się spo­sób, w jaki mówi­ła o

Prze­czy­taj wię­cej!

Ranking sieci komórkowych 2018 — Jaką sieć wybrać?

Zauwa­ży­li­ście, że w kwe­stii sie­ci komór­ko­wych, ludzie dzie­lą się na 2 typy? Na tych, któ­rzy nic nie mówią na temat swo­jej sie­ci, bo po pro­stu dzia­ła bez zarzu­tu i na tych, któ­rzy zawsze mają pro­ble­my ze swo­ją sie­cią komór­ko­wą. Rachun­ki wyż­sze niż być powin­ny, dodat­ko­wo

Prze­czy­taj wię­cej!

6 sposobów na dorabianie na studiach bez wychodzenia z domu.

Pod­czas ostat­nie­go webi­na­ru przy­zna­łam się do mojej małej tajem­ni­cy. Ogło­si­łam wszem i wobec, że zamie­rzam stwo­rzyć kurs efek­tyw­nej nauki. Kurs, pod­czas któ­re­go ja sama będę poma­gać Wam krok po kro­ku we wpro­wa­dza­niu oraz dosto­so­wy­wa­niu pod Wasze wyma­ga­nia tech­nik efek­tyw­nej i spraw­nej nauki. Co to ma

Prze­czy­taj wię­cej!

Filologia germańska — jak wyglądają studia na tym kierunku?

Jeże­li zasta­na­wiasz się nad kie­run­kiem stu­diów, jakim jest filo­lo­gia ger­mań­ska, to w tym wpi­sie znaj­dziesz prze­my­śle­nia, spo­strze­że­nia, ale i ostrze­że­nia absol­went­ki kie­run­ku: ger­ma­ni­sty­ka o spe­cjal­no­ści tłu­ma­cze­nio­wej w zakre­sie języ­ków spe­cja­li­stycz­nych. Mam nadzie­ję, że ten tekst roz­ja­śni Ci spra­wę. Posta­ram się pro­sto i kla­row­nie wytłu­ma­czyć, na

Prze­czy­taj wię­cej!

Krzywa Ebbinghausa — Jak często robić powtórki?

Na blo­gu znaj­du­ją się tony infor­ma­cji o tym, jak szyb­ko i efek­tyw­nie przy­swa­jać wie­dzę. Czas sku­pić się na tym, jak zatrzy­mać ją przy sobie na dłu­żej. Czas sku­pić się na pamię­ci! Ludzie czę­sto pyta­ją sie­bie: jak zapa­mię­ty­wać na zawsze? Jak spra­wić, by wie­dza nie ucie­ka­ła

Prze­czy­taj wię­cej!

Jakie studia wybrać? Akcja #CoPoMaturze

Jej­ku, jej­ku! Tak się cie­szę, że razem z Dag­ma­rą z blo­ga Socjo­pat­ka, może­my przed­sta­wić Ci akcję: Co Po Matu­rze! Akcja jest tym faj­niej­sza, bo tak napraw­dę każ­dy, kto musiał kie­dyś pod­jąć poma­tu­ral­ną decy­zję o swo­im przy­szłym życiu, może do niej dołą­czyć. Posty może­cie umiesz­czać na

Prze­czy­taj wię­cej!

Pisanie prac dyplomowych. Tanio i szybko.

Pisa­nie prac dyplo­mo­wych, magi­ster­skich i licen­cjac­kich nie nale­ży do zajęć łatwych. Tak samo jak nie­ła­twe było stwo­rze­nie tego tek­stu. Nie do koń­ca go czu­łam. Zasta­na­wia­łam się, czy to robić, bo nie jestem przy­kła­dem wzor­co­we­go auto­ra pra­cy dyplo­mo­wej. Zda­rza­ło mi się two­rzyć roz­dział na ostat­nią chwi­lę,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak się skoncentrować niczym mistrz Yoda i nie dać się ponownie rozproszyć.

Skon­cen­tro­wa­na niczym mistrz Yoda to ja nie byłam raczej nigdy. Ale sta­ra­łam się dorów­nać innym Jedi! :D Zauwa­żam stop­nio­we pogar­sza­nie się moich umie­jęt­no­ści kon­cen­tra­cyj­nych z każ­dym kolej­nym rokiem. Inter­net zro­bił z nas wygod­ni­siów. Wszyst­ko jest szyb­ko i łatwo dostęp­ne, czy­tel­ne, przy­ja­zne w użyt­ko­wa­niu. (Yody nie

Prze­czy­taj wię­cej!