Kategoria FINANSE

Ranking sieci komórkowych 2018 — Jaką sieć wybrać?

Zauwa­ży­li­ście, że w kwe­stii sie­ci komór­ko­wych, ludzie dzie­lą się na 2 typy? Na tych, któ­rzy nic nie mówią na temat swo­jej sie­ci, bo po pro­stu dzia­ła bez zarzu­tu i na tych, któ­rzy zawsze mają pro­ble­my ze swo­ją sie­cią komór­ko­wą. Rachun­ki wyż­sze niż być powin­ny, dodat­ko­wo

Prze­czy­taj wię­cej!

6 sposobów na dorabianie na studiach bez wychodzenia z domu.

Pod­czas ostat­nie­go webi­na­ru przy­zna­łam się do mojej małej tajem­ni­cy. Ogło­si­łam wszem i wobec, że zamie­rzam stwo­rzyć kurs efek­tyw­nej nauki. Kurs, pod­czas któ­re­go ja sama będę poma­gać Wam krok po kro­ku we wpro­wa­dza­niu oraz dosto­so­wy­wa­niu pod Wasze wyma­ga­nia tech­nik efek­tyw­nej i spraw­nej nauki. Co to ma

Prze­czy­taj wię­cej!

Ranking kont osobistych dla młodych.

Ran­king kont oso­bi­stych dla mło­dych (nie tyl­ko stu­den­tów) już raz poja­wił się na tym blo­gu, ale zde­cy­do­wa­nie wyma­ga odświe­że­nia! Nie powiem, że łatwo mi było zabrać się za tę spra­wę, ale czę­sto pyta­li­ście mnie, o kon­to, któ­re pole­cam. Przy­zwy­cza­iłam się już do czy­ta­nia regu­la­mi­nów oraz

Prze­czy­taj wię­cej!

Jaki internet dla studenta wybrać. Ranking ofert.

Nie mam neta. Ocze­ki­wa­nie na insta­la­to­ra przy­po­mi­na wycze­ki­wa­nie zba­wi­cie­la. Masz nadzie­ję, że przyj­dzie już, teraz, za chwi­lę, a on i tak ma swój wła­sny, z góry usta­lo­ny ter­min. Tro­chę się jed­nak oba­wiam. Jeden insta­la­tor już zła­mał moje ser­ce, bo nie rozu­miał, że domo­fon, to może nie dzia­łać i moż­na

Prze­czy­taj wię­cej!

Firma bez ZUSu. Jak ją założyć? Kompleksowy poradnik.

Stu­den­ci to pomy­sło­we bestie. W roz­mo­wach nie raz prze­rzu­ca­łam się coraz to lep­szy­mi pomy­sła­mi na biz­nes. Jed­nak nie­wie­lu stu­den­tów cokol­wiek ze swo­imi pomy­sła­mi robi. Prze­ra­ża nas wizja zakła­da­nia fir­my i opła­ca­nia wszyst­kich skła­dek. Fir­ma bez ZUSu była­by speł­nie­niem marzeń! I powiem Wam, że decy­du­jąc się na

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy biedny student naprawdę jest biedny? + Koniec sprzedaży Sesyjnego Poradnika!

Wszy­scy gotu­ją­cy parów­ki w czaj­ni­ku, ręce do góry! Hmm.. coś pusto. A myśla­łam, że stu­den­ci tak się odży­wia­ją… Prze­cież bied­ny stu­dent nie ma pie­nię­dzy na nic inne­go oprócz paró­wek, no i alko­ho­lu. Resz­ta dóbr pod­sta­wo­wych jest poza jego zasię­giem. Bied­ny stu­dent nawet nie wie, czym jest olej

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak dorobić sobie na studiach? Aż 8 pomysłów!

  Pomyśl o typo­wym stu­den­cie. Ste­reo­typ mówi, że to gość w swe­trze w rom­by, w oku­la­rach, gotu­ją­cy parów­ki w czaj­ni­ku. Ma mało kasy, ale woli nie jeść, niż zre­zy­gno­wać z zim­ne­go piw­ka wie­czo­rem. A teraz pomyśl o sobie. Czy pasu­jesz do ste­reo­ty­pu? Zało­żę się, że

Prze­czy­taj wię­cej!

Najlepsze aplikacje do kontroli wydatków. I hajs się zgadza!

Być może zaglą­da­jąc do tego wpi­su pomy­śla­łeś: Wła­ści­wie, to po co mi taka apli­ka­cja? Prze­cież ja już oszczę­dzam. Otóż tego rodza­je apki są bar­dzo przy­dat­ne nie tyl­ko dla roz­rzut­nych, ale i dla oszczęd­nych osób. Na koń­cu wpi­su tłu­ma­czę, dla­cze­go tak myślę. Kie­dy prze­szu­ki­wa­łam apli­ka­cje do kon­tro­li wydat­ków wca­le nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Ile kosztuje Erasmus i jak to zrobiłam, że jeszcze na nim zarobiłam.

Obie­ca­łam Wam Q&A doty­czą­ce wyjaz­du na Era­smu­sa, jed­nak za każ­dym razem, gdy zaczy­na­łam je pisać, nie potra­fi­łam upchnąć swo­ich wypo­wie­dzi w krót­kich aka­pi­tach i ten, jak­że mod­ny pomysł na Q&A zarzu­ci­łam i posta­no­wi­łam odpo­wie­dzieć na Wasze pyta­nia w kil­ku wpi­sach. Na począt­ku pod­kre­ślę, że ten post jest

Prze­czy­taj wię­cej!

10 biletów do kina za darmo! NIEAKTALNE

Liski chy­tru­ski! Stu­den­cia­ki! Jest spra­wa. Wszy­scy wie­my, że stu­dent przę­dzie jak może i chęt­nie łapie się dodat­ko­wych oka­zji, naj­le­piej takich, któ­re wyma­ga­ją niskie­go nakła­du cza­su, żeby to jesz­cze mógł się na uczel­nię wybrać i dodat­ko­wo stu­denc­kim życiem nacie­szyć. Nie mar­nu­ję więc dziś Wasze­go cza­su i szyb­ko przej­dę

Prze­czy­taj wię­cej!