Kategoria FINANSE

Jak zbieram na podróże studiując i nie pracując.

Wła­ści­wie tytuł tego wpi­su mógł­by brzmieć: Jak zbie­ra­łam na podró­że stu­diu­jąc i nie pra­cu­jąc, ponie­waż na tym seme­strze mam aż 4 dni wol­ne­go, więc cza­su wystar­cza na dodat­ko­we zaję­cia. :) Wie­le osób nie jest świa­do­mych tego za jak nie­wiel­kie pie­nią­dze moż­na podró­żo­wać i to zwłasz­cza

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak oszczędzać na ciuchach? — Kompleksowy poradnik.

  Daw­no nie było żad­ne­go wpi­su na temat roz­sąd­ne­go zarzą­dza­nia gar­de­ro­bą, a wiem, że bar­dzo je lubi­cie. Pisa­łam już kon­kret­nie i rze­czo­wo o tym jak sku­tecz­nie sprze­da­wać ciu­chy lub jak kupo­wać w lum­pek­sach. Wpi­sy te mogły­by być czę­ścią skła­do­wą dzi­siej­sze­go tema­tu, dla­te­go posta­ram się nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Ile kosztował mnie Berlin i Paryż, czyli czy tanie zwiedzanie to ściema.

W dzi­siej­szym wpi­sie otwo­rzę przed Wami mój port­fel i przed­sta­wię Wam listę wydat­ków, któ­rych doko­na­łam pod­czas tri­pu po Ber­li­nie i Pary­żu. Dowie­cie się co za to zwie­dzi­łam, a tak wła­ści­wie, to chcia­ła­bym udo­wod­nić, że tanie zwie­dza­nie jest moż­li­we. Wie­lu osób myśli, że trze­ba mieć kupę

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak skutecznie sprzedawać ubrania w internecie?

    W inter­ne­cie może­my zna­leźć milio­ny ogło­szeń od pry­wat­nych osób, któ­re ofe­ru­ją­cych prze­róż­ne czę­ści swo­jej gar­de­ro­by. Wie­lu z tych ogło­szeń w ogó­le nie otwie­ra­my, nawet jeśli jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni podob­nym pro­duk­tem. Zasta­na­wia­łeś się dla­cze­go? Przy­czy­ną są zazwy­czaj nie­este­tycz­ne zdję­cia pro­duk­tów, ale nie tyl­ko! Znam parę

Prze­czy­taj wię­cej!

JAK KUPOWAĆ W LUMPEKSACH?

  Jakieś 80 do 90 % pro­cent rze­czy, któ­re poka­zu­ję tutaj na blo­gu kupi­łam w sh, więc myślę, że tro­chę się już nauczy­łam o prze­szu­ki­wa­niu śmier­dzą­cych zaka­mar­ków lum­pek­sów i mogę podzie­lić się z Wami moimi spo­strze­że­nia­mi :)   1. Miej swo­je­go fawo­ry­ta     War­to

Prze­czy­taj wię­cej!