Kategoria NAUKA JĘZYKÓW

Jak mam uczyć się języka, którego kurna nie lubię?!

  Poszłam do pod­sta­wów­ki z języ­kiem wio­dą­cym nie­miec­kim. Nie było w tym nic dziw­ne­go. Dla mnie. Poszłam do gim­na­zjum. Wie­le dzie­ci zna­ło wte­dy tro­chę angiel­skie­go, co spra­wi­ło, że i ja zechcia­łam go poznać i moi rodzi­ce rów­nież tego pra­gnę­li. I tak rzu­ca­łam się mię­dzy kur­sa­mi.

Prze­czy­taj wię­cej!

Wakacyjne Wyzwanie Językowe 2017 czas zacząć! (ZAPISY DO 14 LIPCA)

Stu­den­cia­ki, zaczy­na­my! 15 lip­ca rusza­my peł­ną parą z Waka­cyj­nym Wyzwa­niem Języ­ko­wym. Zaka­suj­cie ręka­wy, roz­grzej­cie języcz­ki. Będzie­my dużo mówić, będzie­my sys­te­ma­tycz­ni i przede wszyst­kim roz­wi­nie­my języ­ki obce! A ja tym razem będę Was wszy­ściut­kich porząd­nie pil­no­wać, bo pozo­sta­nie­my w kon­tak­cie mailo­wym! Pro­szę więc pięk­nie się zapi­sy­wać,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak przygotować się do matury z języka obcego?

Matu­ra to gra z dokład­nie okre­ślo­ny­mi zasa­da­mi. Gdy, zasta­na­wiasz się nad tym, jak przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka obce­go, mogę podać Ci instruk­cję załą­czo­ną do każ­dej plan­szów­ki. Tam roz­pi­sa­ne zosta­ły kon­kret­ne regu­ły, któ­rych powi­nie­neś się trzy­mać. O wygra­nej nie decy­du­je przy­pa­dek. Pod­czas egza­mi­nu zbie­rasz

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak samemu nauczyć się języka. Strategia nauki krok po kroku.

Czy moż­na same­mu nauczyć się języ­ka? To zale­ży — odpo­wiem. Zale­ży od języ­ka, ale tak­że od doświad­cze­nia w nauce i co naj­waż­niej­sze, od dobrej stra­te­gii. Każ­dy z nas pew­nie pomy­ślał kie­dyś sobie: ” Chcę uczyć się języ­ka XYZ” Potem kupił kurs “szyb­kiej nauki” i czuł

Prze­czy­taj wię­cej!

5 rzeczy, których nauczyło mnie Wakacyjne Wyzwanie Językowe.

  Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we orga­ni­zo­wa­łam już dru­gi raz, choć tym razem przy­ję­ło ono nie­co inną for­mę. Podzie­li­łam je na 2 eta­py. W pierw­szym wyko­ny­wa­li­śmy 31 zadań, po jed­nym na każ­dy dzień lip­ca. Moje się nie­co roz­cią­gnę­ło w cza­sie z powo­du zamie­sza­nia zwią­za­ne­go z Era­smu­sem, ale

Prze­czy­taj wię­cej!

Nauka języków. Czy Ty też dałeś się oszukać?

Pró­bo­wa­łam już swo­ich sił w róż­nych języ­kach. Z cza­sem moje myśle­nie na ich temat bar­dzo ewo­lu­owa­ło. Kie­dyś wyda­wa­ło mi się, że nauka języ­ków to takie cięż­kie zada­nie, któ­re trze­ba wyko­ny­wać lata­mi, być bar­dzo sys­te­ma­tycz­nym i dopie­ro wte­dy przy­nie­sie ono efek­ty. A wszyst­ko dla­te­go, że ktoś mnie okła­mał.

Prze­czy­taj wię­cej!

5 kanałów językowych na Youtube, które musisz znać.

Ciao kocha­ni! Mam dla Was trze­ci wpis z serii Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we. Pamię­ta­cie jesz­cze o nim? Widzia­łam, że na stu­denc­kiej gru­pie co jakiś czas poja­wia­ją się pyta­nia z nim zwią­za­ne. Było też takie, o kana­ły języ­ko­we na Youtu­be pomoc­ne pod­czas nauki. Tak więc przy­cho­dzę z małym

Prze­czy­taj wię­cej!

Nauka angielskiego — jak płynnie mówić po angielsku w 5 krokach.

Z angiel­skim zna­li­śmy się parę dobrych lat, tyl­ko po pro­stu nie lubi­li­śmy się. Dzi­siaj zauwa­ży­łam, że nauka angiel­skie­go towa­rzy­szy­ła mi od pod­sta­wów­ki, bo to wła­śnie on był pierw­szym języ­kiem, któ­ry pozna­łam. Jed­nak romans z nie­miec­kim zaszedł tak dale­ko, że zde­cy­do­wa­łam się powie­dzieć mu “tak”. Sta­nę­łam przed ołta­rzem

Prze­czy­taj wię­cej!

Najlepsze aplikacje do nauki języków. Czy nauczą Cię mówić po innemu?

Zain­sta­luj apli­ka­cję i mów po angiel­sku. Tak mogło­by brzmieć hasło rekla­mo­we dzi­siej­sze­go wpi­su. Pro­blem w tym, że nie mam haseł rekla­mo­wych na blo­gu… Dru­gi pro­blem jest taki, że to nie aż tak łatwe. Apli­ka­cję są świet­ną pomo­cą pod­czas nauki, jed­nak nie zała­twią robo­ty za nas.

Prze­czy­taj wię­cej!

Ogłoszenie: Podziel się swoim sposobem na naukę języków! Wakacyjne Wyzwanie Językowe cz.2

1104 oso­by pobra­ły arkusz z wyzwa­niem Mówię Po Inne­mu. Total­nie nie spo­dzie­wa­łam się takiej licz­by! Bar­dzo mile mnie zasko­czy­li­ście. To był inten­syw­ny mie­siąc tre­no­wa­nia zdol­no­ści języ­ko­wych. Jestem cie­ka­wa, jak Wam poszło? Inte­re­su­ją mnie Wasze zma­ga­nia, bo ja przy­zna­ję się bez bicia, nie dałam rady!  

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2