Kategoria SERIA: BLOGERZY NA STUDIACH

Seria: Blogerzy na studiach. Ich sposób na naukę.

Dzi­siej­sza, ostat­nia część serii “Blo­ge­rzy na stu­diach” nie­sie ze sobą wie­le prak­tycz­nych porad od blo­ge­rów dla Was. Zapy­ta­łam Anię Nie­ba­ła­gan­kę, Nata­lię z Jest Rudo i Kasię Gan­dor o ich spo­sób na naukę. Jeśli nie potra­fisz się sku­pić na nauce, cią­gle się roz­pra­szasz, nie wyra­biasz z

Prze­czy­taj wię­cej!

Seria: Blogerzy na studiach. Czego nauczyły mnie studia?

Witaj w przed­ostat­nim odcin­ku serii “Blo­ge­rzy na stu­diach”. Tym razem zapy­ta­łam blo­ge­rów, cze­go nauczy­ły ich stu­dia i nie mia­łam przy tym na myśli jedy­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej, a raczej doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści mięk­kie, któ­re dzię­ki nim opa­no­wa­li. Do wpi­su zapro­si­łam Mar­tę z blo­ga Mar­ta pisze, któ­ra

Prze­czy­taj wię­cej!

Seria: Blogerzy na studiach. Czy warto iść na studia?

  To już dru­gi wpis z serii “Blo­ge­rzy na stu­diach”. Dzi­siaj pytam moje ulu­bio­ne blo­ger­ki o to, czy war­to iść na stu­dia. Począt­ko­wo chcia­łam stwo­rzyć zwy­kły wpis na ten temat, ale pomy­śla­łam, że zebra­nie opi­nii róż­nych osób, może być bar­dziej obiek­tyw­ne, a tym samym pomóc

Prze­czy­taj wię­cej!

Seria: Blogerzy na studiach. 5 przepisów na szybkie, tanie i zdrowe dania dla studentów.

  Miło mi powi­tać Cię w pierw­szym wpi­sie nowej serii: Blo­ge­rzy na stu­diach. W tym cyklu będę pytać blo­ge­rów o ich prze­ży­cia zwią­za­ne ze stu­dia­mi, jak i o opi­nie na tema­ty powią­za­ne z nimi. Cała akcja potrwa mie­siąc i posta­ram się, by poja­wia­ła się na

Prze­czy­taj wię­cej!