Kategoria STUDENCKA KUCHNIA

Magiczny obiad z patelni grillowej, który zrobi każdy Student w Kuchni.

Stu­dent w Kuch­ni to seria, w któ­re mówię o tanich, zdro­wych i szyb­kich posił­kach. Wiem, że zakup patel­ni gril­lo­wej może na pierw­szy rzut oka nie mie­ści się w tych ramach, ale dla mnie, na rów­ni z blen­de­rem jest to jeden z naj­po­trzeb­niej­szych sprzę­tów! Nie wyobra­żam

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak na bazie jednego przepisu stworzyć dziesiątki dań? Nowa seria na blogu!

Dłu­go zbie­ra­łam się do serii kuli­nar­nej na tym blo­gu, a to prze­cież bar­dzo przy­dat­na spra­wa jest! Stu­dent lubi jeść tanio, przy­go­to­wy­wać szyb­ko i żeby to jesz­cze zdro­we było. Wiem, że ist­nie­ją oso­by, któ­re cią­gną żywo­ta na parów­kach. Wiem też, że nie wszy­scy chcą tak żyć.

Prze­czy­taj wię­cej!

Tanie i zdrowe odżywianie — moje super tipy!

Pamię­ta­cie, że bodaj­że w grud­niu prze­pro­wa­dza­łam na Insta­gram Sto­ries wyzwa­nie, zwią­za­ne z tanim a zara­zem zdro­wym odży­wia­niem. Dzie­li­łam się tam pomy­sła­mi na zbi­lan­so­wa­ne posił­ki i poka­zy­wa­łam wie­le bez­glu­te­no­wych i bez­mlecz­nych pro­duk­tów, któ­re wca­le nie muszą kosz­to­wać dużo. Zdro­we odży­wia­nie nie ozna­cza wyso­kich rachun­ków w skle­pie ze

Prze­czy­taj wię­cej!

Brownie z fasoli. Nie znam zdrowszego, tańszego i prostszego ciasta!

Prze­pi­sy! W ostat­niej ankie­cie zasy­pa­li­ście mnie proś­ba­mi o nie! Fak­tycz­nie nie poja­wia się ich tu wie­le, a to z powo­du mojej spe­cy­ficz­nej die­ty, któ­ra wyklu­cza kil­ka popu­lar­nych pro­duk­tów. Uni­kam glu­te­nu, cukru, węglo­wo­da­nów, mle­ka. Jajek na przy­kład już nie. Napi­szę wię­cej na ten temat w obie­ca­nym tek­ście

Prze­czy­taj wię­cej!

Fast food zdrowego studenta — frytki z dyni i nie tylko!

Kto śle­dzi mnie na Insta­gra­mie lub Snap­chat­cie mógł zauwa­żyć, że nie­daw­no prze­szłam  na die­tę dr Dąbrow­skiej. Ta die­ta, to wła­ści­wie post dla orga­ni­zmu. Ma go oczy­ścić i pozwo­lić mu odpo­cząć od cięż­kich potraw, któ­re kie­dyś w nie­go pako­wa­łam. Otóż jem tyl­ko warzy­wa. I to nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zrobić prawdziwe, włoskie jedzenie.

Jaka jest ulu­bio­na kuch­nia stu­den­ta? Oczy­wi­ście, że wło­ska! Stu­den­ci to prze­cież pochła­nia­cze maka­ro­nu i piz­zy. Nie­ste­ty taka die­ta cho­ciaż szyb­ka oka­zu­je się dla nas nie­zdro­wa i kalo­rycz­na. Jakoś jed­nak tak się dzie­je, że Wło­si to bar­dzo szczu­pły i zdro­wy naród. Czym więc jest praw­dzi­we, wło­skie

Prze­czy­taj wię­cej!

Jedzenie dla mózgu, które sprawi, że będziesz szybciej przyswajać informacje.

  Wiem, że każ­de­go dnia budzisz się z myślą, jak­by tu oszu­kać życie, świat i uczyć się tego, cze­go inni uczą się 3 godzi­ny przez pół­to­rej. Potem zasta­na­wiasz się, jak uprzy­jem­nić sobie te pół­to­rej godzi­ny, żebyś czuł się niczym w weso­łym mia­stecz­ku, a nie przed wła­snym

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak nie przytyć w święta, jedząc to, na co ma się ochotę.

  Miło, że zna­la­złeś chwil­kę w tej świą­tecz­nej bie­ga­ni­nie, by tu zaj­rzeć. Wia­do­mo, cza­sem lepiej przy­pa­lić kar­pia, by dowie­dzieć się jak nie przy­tyć w świę­ta. ;) Kie­dyś wyda­wa­ło mi się to nie­moż­li­wym. Po pro­stu oczy­wi­stym i nor­mal­nym było, że w stycz­niu na wadze poja­wia­ły się

Prze­czy­taj wię­cej!

Proste i szybkie studenckie brownie.

  Było już coś śnia­da­nio­we­go, było też coś na obiad i na kola­cję. Zapy­ta­cie więc, gdzie deser? A no deser przy­szedł do Was dzi­siaj. Koniec z kupo­wa­niem napa­ko­wa­nych che­mią (sło­wo che­mia rozu­mia­ne jako wszyst­kie szko­dli­we sub­stan­cje) bato­ni­ków i cia­ste­czek. Od dziś dese­ry przy­go­to­wu­je­my sami! Szcze­gól­nie,

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy sałatką można się najeść?

  W sie­ci coraz to wię­cej jest zdjęć zdro­wych, kolo­ro­wych sała­tek, któ­ry­mi zaja­da­ją się naj­czę­ściej autor­ki blo­gów o zdro­wym odży­wia­niu lub dziew­czy­ny pro­wa­dzą­ce stro­ny o tema­ty­ce fit. Tyl­ko czy sałat­ki warzyw­ne są dla wszyst­kich i czy moż­na się nimi najeść?   Szcze­rze powie­dziaw­szy sama kie­dyś

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2