Kategoria BLOGOWANIE

Jak zorganizować angażujące wyzwanie? Podsumowanie Miesiąca Systematycznej Nauki.

Mie­siąc Sys­te­ma­tycz­nej Nauki orga­ni­zo­wa­łam po razy 3. Regu­lar­nie ogła­szam też Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we i Wyzwa­nie: Sesja is coming. Uwiel­biam for­mę wyzwań, bo zmu­sza­ją one do dzia­łań, któ­re w krót­kim cza­sie dają widocz­ne rezul­ta­ty, przez co zachę­ca­ją do dal­szej pra­cy nad sobą. Pierw­sze moje wyzwa­nia były

Prze­czy­taj wię­cej!

Sesyjny Poradnik. Pokonajmy sesję razem!

Wszyst­ko dzie­je się z jakie­goś powo­du. Nie żyję dłu­go, zale­d­wie 23 lata, a już potra­fię spoj­rzeć na moją prze­szłość z lotu pta­ka i dostrzec to, jak kon­kret­ne wyda­rze­nia wpły­nę­ły na to, gdzie jestem teraz. Nie przez przy­pa­dek wylą­do­wa­łam w szpi­ta­lu w kla­sie matu­ral­nej i na pierw­szym

Prze­czy­taj wię­cej!

Urodzinowy wpis i urodzinowa ankieta dla wszystkich Kangurów!

  Uwa­ga, uwa­ga! Dzi­siaj mamy wiel­ki dzień! Dzi­siaj 9 listo­pa­da mija­ją dokład­nie 2 lata odkąd prze­nio­słam się na Word­Pres­sa, zmie­ni­łam kon­cep­cję blo­ga i zaczę­łam wytrwa­le i sys­te­ma­tycz­nie two­rzyć to miej­sce. Dzi­siaj więc świę­tu­je­my, ja otwie­ram butel­kę dobre­go… soku pomi­do­ro­we­go, Wy przy­wdzie­wa­cie balo­we wdzian­ka i zaczy­na­my!

Prze­czy­taj wię­cej!

Share Week: Trzech blogerów z pasją i 13-stu, którym jestem wdzięczna.

Sha­re week, to zacna idea Andrzej Tuchol­skie­go. Gorą­co zachę­cam Cię, nie­za­leż­nie od tego jakie­go blo­ga pro­wa­dzisz, do dołą­cze­nia do akcji. Możesz pole­cić twór­ców, któ­rych podzi­wiasz, któ­rzy jakoś Ci pomo­gli, roz­śmie­szy­li, któ­rych chcesz doce­nić. Możesz popra­wić humor swo­je­mu ulu­bio­ne­mu blo­ge­ro­wi dopi­su­jąc go do listy. Autor, któ­ry

Prze­czy­taj wię­cej!

Blogowe podsumowanie roku 2015.

  Rzad­ko zaglą­dam do sta­ty­styk, ale widzę, że muszę to zmie­nić. Zro­bi­łam kom­plet­ną ana­li­zę wejść na poszcze­gól­ne wpi­sy i w tym roku bar­dzo mnie zasko­czy­li­ście. Oka­zu­je się, że wpi­sy, któ­re naj­chęt­niej komen­tu­je­cie są naj­rza­dziej otwie­ra­ne. Nato­miast tek­sty, pod któ­ry­mi znaj­du­je się mało komen­ta­rzy czy­ta­cie naj­chęt­niej.

Prze­czy­taj wię­cej!

Początki blogowania: Czego nie powinieneś robić, jeśli dopiero założyłeś bloga.

    Począt­ki blo­go­wa­nia są trud­ne, dla­te­go w sie­ci może­my zna­leźć spo­ro porad na temat tego, jak pro­wa­dzić blo­ga, jak go zało­żyć, jak prze­nieść z Blog­ge­ra, jak zacząć, gdzie szu­kać publi­ki. Mówią one o tym, co zro­bić, żeby było faj­nie. Są jed­nak takie rze­czy, któ­rych

Prze­czy­taj wię­cej!

Tworzenie szablonu planu bloga, czyli jak ogarnąć swój pomysł na blogowanie.

  Wła­ści­wie, to dzi­siaj miał być zupeł­nie inny tekst. Wła­ści­wie to nie mia­łam robić żad­ne­go wpi­su zwią­za­ne­go z tą książ­ką. Ale tak wła­ści­wie, to cze­mu nie?  Po książ­kę się­gnę­łam z zupeł­nie innych powo­dów, cał­kiem nie-blo­­go­­wych. Widzi­cie, w mojej gło­wie do nie­daw­na nie było żad­ne­go pomy­słu

Prze­czy­taj wię­cej!

SHARE WEEK 2015

Moż­li­we, że sły­sze­li­ście już o stwo­rzo­nej przez Andrze­ja Tuchol­skie­go akcji Sha­re Week. Wła­ści­wie to już 4 edy­cja tej zaba­wy, a ja bio­rę w niej udział dopie­ro po raz pierw­szy. Według zasad pro­po­nu­ję 3 blo­gi, któ­re bar­dzo cenię. Każ­dy z tych blo­gów jest inny, doty­czy innej tema­ty­ki.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak przenieść bloga z Bloggera na WordPressa. Najprostszy poradnik w sieci.

W tym tek­ście opi­sa­łam wszyst­kie nie­zbęd­ne kro­ki zwią­za­ne z prze­no­sze­niem blo­ga z jed­nej plat­for­my na dru­gą. Od razu zazna­czam, że jestem tech­no­lo­gicz­nym bez­ta­len­ciem i wpis jest kie­ro­wa­ny do osób takich jak ja. Jeśli nie masz zie­lo­ne­go poję­cia jak prze­nieść blo­ga z Blog­ge­ra na Word­Pres­sa, a już

Prze­czy­taj wię­cej!

Po co czytasz blogi?

  Ale bym się ucie­szy­ła, gdy­by moi kocha­ni czy­tel­ni­cy (ona pró­bu­je nas udo­bru­chać!) odpo­wie­dzie­li na tytu­ło­we pyta­nie w komen­ta­rzach. Ostat­ni­mi cza­sy mam spo­ro “egzy­sten­cjal­nych” prze­my­śleń, tak­że doty­czą­cych blo­ga. Cią­gle się zasta­na­wiam kim jeste­ście i cze­go ode mnie ocze­ku­je­cie. Moje myśli wra­ca­ją do punk­tu, w któ­rym były 7

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2