Kategoria MODA I URODA

Co lubię, a czego nie, we współczesnej modzie.

  W czwar­tek ruszy­łam na poszu­ki­wa­nie dwóch pro­stych blu­zek. Jed­nej bia­łej i z ele­ganc­kie­go mate­ria­łu. Byle nie z naj­tań­szej baweł­ny! Dru­gim celem była bluz­ka w paski, w mary­nar­skim sty­lu. Zale­ża­ło mi na tym, by obie bluz­ki były wyko­na­ne z przy­zwo­itej tka­ni­ny, ale nie wyma­ga­łam cudów. Po pro­stu

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak oszczędzać na ciuchach? — Kompleksowy poradnik.

  Daw­no nie było żad­ne­go wpi­su na temat roz­sąd­ne­go zarzą­dza­nia gar­de­ro­bą, a wiem, że bar­dzo je lubi­cie. Pisa­łam już kon­kret­nie i rze­czo­wo o tym jak sku­tecz­nie sprze­da­wać ciu­chy lub jak kupo­wać w lum­pek­sach. Wpi­sy te mogły­by być czę­ścią skła­do­wą dzi­siej­sze­go tema­tu, dla­te­go posta­ram się nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Moda na ulicach Paryża.

Nigdy nie lubi­łam pro­ste­go, ele­ganc­kie­go sty­lu. To zna­czy nie tyle co nie lubi­łam, ale on po pro­stu mnie nudził. Nie mam w zwy­cza­ju prze­glą­dać blo­gów modo­wych dziew­czyn, któ­re ubie­ra­ją się w taki kla­sycz­ny spo­sób, bo nie widzę w tym inspi­ra­cji. Jed­nak to, co odkry­łam na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak dobrać rozmiar jeansów?

  Temat może na pierw­szy rzut oka śmiesz­ny, ale jed­nak wie­le osób ma z tym pro­blem. Jeśli Two­je jean­sy są za luź­ne, roz­cią­gnię­te i mają wyci­śnię­te kola­na to może ozna­czać, że źle je dobra­łaś. Męż­czyzn, któ­rzy noszą luź­ne spodnie chy­ba się to nie tyczy. ;)

Prze­czy­taj wię­cej!

Ania chodzi bez spodni.

  No może nie zawsze, ale czę­sto. Gdzieś w oko­ło 75% przy­pad­ków możesz spo­tkać mnie bez spodni. Nie lubi­my się z tą dwu­rur­ko­wą czę­ścią gar­de­ro­by. I kie­dy latem jesz­cze jako tako prze­ży­ję krót­kie szor­ty, to zimą zaczy­na się dla mnie tra­gicz­ny okres. Opo­wiem Ci teraz coś dziw­ne­go, bo

Prze­czy­taj wię­cej!

5 paradoksów posiadania długich włosów.

1. Grze­ją Cię w chłod­ne dni, ale gotu­jesz się przez nie w te upal­ne. 2. Możesz zro­bić sobie tysiąc róż­nych fry­zur ale i tak zawsze cho­dzisz w jed­nej. 3. Dłu­gie wło­sy spra­wia­ją, że wyglą­dasz super sexi, a potem plą­czą się wszę­dzie, gdy wylą­du­je­cie razem w

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak skutecznie sprzedawać ubrania w internecie?

    W inter­ne­cie może­my zna­leźć milio­ny ogło­szeń od pry­wat­nych osób, któ­re ofe­ru­ją­cych prze­róż­ne czę­ści swo­jej gar­de­ro­by. Wie­lu z tych ogło­szeń w ogó­le nie otwie­ra­my, nawet jeśli jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni podob­nym pro­duk­tem. Zasta­na­wia­łeś się dla­cze­go? Przy­czy­ną są zazwy­czaj nie­este­tycz­ne zdję­cia pro­duk­tów, ale nie tyl­ko! Znam parę

Prze­czy­taj wię­cej!

Mój dziwny sposób na nawilżoną skórę nóg.

Nigdy nie lubi­łam kre­mo­wać nóg po kąpie­li. Zabie­ra to za dużo cza­su, muszę cze­kać aż krem się wchło­nie, bo cała się lepię. Kie­dy posta­no­wi­łam sobie, że będę piła wię­cej wody sytu­acja się znacz­nie popra­wi­ła, bo nie musia­łam już sma­ro­wać nóg co wie­czór, ale nie na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wybrać ubrania na sprzedaż?

Hej! W trak­cie pisa­nia tek­stu o tym, jak sku­tecz­nie sprze­da­wać ciu­chy w inter­ne­cie, poja­wi­ła się w mojej gło­wie kwe­stia wybo­ru ubrań na sprze­daż. Nie chcia­łam jesz­cze bar­dziej roz­sze­rzać tam­te­go wpi­su, więc posta­no­wi­łam zro­bić na ten temat osob­ną not­kę. No tak, sama nie raz była w tej cięż­kiej

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wyczyścić Tangle Teezer?

  Pew­nie każ­da z Was sły­sza­ła o tej cudow­nej szczot­ce wie­le dobre­go. Piszą o niej, mówią o niej, krę­cą o niej. Dla­te­go nie będę opo­wia­dać Ci o jej zale­tach i wadach, bo w inter­ne­cie krą­ży cała masa recen­zji tego typu. Poza tym, zaj­rza­łaś tutaj, bo

Prze­czy­taj wię­cej!