Kategoria W KUCHNI

Magiczny obiad z patelni grillowej, który zrobi każdy Student w Kuchni.

Stu­dent w Kuch­ni to seria, w któ­re mówię o tanich, zdro­wych i szyb­kich posił­kach. Wiem, że zakup patel­ni gril­lo­wej może na pierw­szy rzut oka nie mie­ści się w tych ramach, ale dla mnie, na rów­ni z blen­de­rem jest to jeden z naj­po­trzeb­niej­szych sprzę­tów! Nie wyobra­żam

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak na bazie jednego przepisu stworzyć dziesiątki dań? Nowa seria na blogu!

Dłu­go zbie­ra­łam się do serii kuli­nar­nej na tym blo­gu, a to prze­cież bar­dzo przy­dat­na spra­wa jest! Stu­dent lubi jeść tanio, przy­go­to­wy­wać szyb­ko i żeby to jesz­cze zdro­we było. Wiem, że ist­nie­ją oso­by, któ­re cią­gną żywo­ta na parów­kach. Wiem też, że nie wszy­scy chcą tak żyć.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak nie przytyć w święta, jedząc to, na co ma się ochotę.

  Miło, że zna­la­złeś chwil­kę w tej świą­tecz­nej bie­ga­ni­nie, by tu zaj­rzeć. Wia­do­mo, cza­sem lepiej przy­pa­lić kar­pia, by dowie­dzieć się jak nie przy­tyć w świę­ta. ;) Kie­dyś wyda­wa­ło mi się to nie­moż­li­wym. Po pro­stu oczy­wi­stym i nor­mal­nym było, że w stycz­niu na wadze poja­wia­ły się

Prze­czy­taj wię­cej!

5 produktów, które zdrowo odżywiający się student musi mieć w domu. + Pokaż swój przepis na moim blogu!

  Minął pierw­szy mie­siąc roku aka­de­mic­kie­go, ja się naobie­cy­wa­łam, a teraz czas zamie­nić sło­wa w czy­ny. W dzi­siej­szym wpi­sie o nowej serii z prze­pi­sa­mi na stu­denc­kie — tanie, zdro­we i szyb­kie dania. Dzię­ki tym wpi­som chcia­ła­bym uła­twić Wam życie i pomóc zaosz­czę­dzić tro­chę cza­su. Gorą­co zachę­cam

Prze­czy­taj wię­cej!

Twoje niewyrzucone jedzenie nie uratuje nikomu życia.

  Obiad u ciot­ki Klot­ki czy kola­cja u bab­ci Poldzi, a nawet zwy­kłe śnia­da­nie w domu. Na pew­no każ­dy z nas nie­raz brał udział w tej krót­kiej wymia­nie zdań. — Ja dzię­ku­ję, już nie umiem. — Dzie­ci w Afry­ce gło­du­ją, a Ty reszt­ki zosta­wiasz?  

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zrobić mrożoną herbatę z prawdziwego zdarzenia?

  Moż­li­we, że dotych­czas by przy­go­to­wać mro­żo­ną her­ba­tę zale­wa­łeś kil­ka tore­bek ulu­bio­nej her­ba­ty gorą­cą wodą, cze­ka­łeś aż osty­gnie, a następ­nie doda­wa­łeś kil­ka kostek lodu. Oczy­wi­ście tak też da się przy­go­to­wać mro­żo­ną her­ba­tę, ale co jeśli powiem Ci, że moż­na zro­bić to lepiej?   Odkąd odkry­łam

Prze­czy­taj wię­cej!

Planowanie posiłków — jeszcze tego nie robisz?

  Myślę, że nie prze­sa­dzę, jeśli powiem, że dzień w któ­rym wpro­wa­dzi­łam w życie pla­no­wa­nie posił­ków, był jed­nym z tych dni, któ­re znacz­nie zmie­ni­ły moją codzien­ność. Prze­cież wszy­scy musi­my jeść! I to czę­sto! Przy­go­to­wa­nie oraz kon­sump­cja posił­ków zaj­mu­ją spo­ro cza­su, a że jeste­śmy tym, co

Prze­czy­taj wię­cej!

Seria: Blogerzy na studiach. 5 przepisów na szybkie, tanie i zdrowe dania dla studentów.

  Miło mi powi­tać Cię w pierw­szym wpi­sie nowej serii: Blo­ge­rzy na stu­diach. W tym cyklu będę pytać blo­ge­rów o ich prze­ży­cia zwią­za­ne ze stu­dia­mi, jak i o opi­nie na tema­ty powią­za­ne z nimi. Cała akcja potrwa mie­siąc i posta­ram się, by poja­wia­ła się na

Prze­czy­taj wię­cej!

Świąteczne ciasteczka na ostatnią chwilę!

  Dro­gi świą­tecz­ny czy­tel­ni­ku! Zasta­na­wiasz się pew­nie dla­cze­go aku­rat na moje świą­tecz­ne cia­stecz­ka powi­nie­neś się zde­cy­do­wać. Sto­isz przed waż­nym wybo­rem. Prze­cież masz do dys­po­zy­cji set­ki blo­gów kuli­nar­nych! Ale tyl­ko pomyśl, czy kie­dy­kol­wiek zawio­dłam Cię prze­pi­sem umiesz­czo­nym na tej stro­nie? Prze­pis na tur­tle z Cof­fee Heaven, na

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepis na idealną dziewczynę.

Szu­kasz ide­al­nej dziew­czy­ny? A może chcesz być tą ide­al­ną? Nie waż­ne jakiej jesteś płci, tutaj znaj­dziesz odpo­wiedź na swo­je pyta­nie. Zdra­dzę Ci naj­lep­szy w sie­ci prze­pis na IDEALNĄ DZIEWCZYNĘ.   Prze­pis na ide­al­ną dziew­czy­nę ( jed­na dorod­na, ide­al­na dziew­czy­na)   Skład­ni­ki:   150g uśmie­chu 1,4

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2