Kategoria KULTURKA

Skąd brać książki za darmo? Wielka Wymiana Książkowa.

Opty­ma­li­za­cja kosz­tów i cza­su to tema­ty, któ­re bar­dzo intry­gu­ją stu­den­tów. No to przy­cho­dzę dzi­siaj ze spo­so­bem na to, jak zaosz­czę­dzić na książ­kach oraz zyskać wie­dzę i roz­ryw­kę na free. A spo­so­bem tym jest Wiel­ka Wymia­na Książ­ko­wa, akcja stwo­rzo­na przez Dag­ma­rę i Mag­dę. Docze­ka­ła się już 4. edy­cji

Prze­czy­taj wię­cej!

Dziwny, ale skuteczny sposób czytania książek — break reading?

Jesz­cze nie­daw­no wyda­wa­ło mi się, że to, co zaraz opi­szę jest stra­aaasz­nie sła­be i że chy­ba coś ze mną nie tak! Pró­bo­wa­łam z tym wal­czyć, ale z cza­sem uzmy­sło­wi­łam sobie, co ja w ogó­le robię. Wal­czy­łam z czymś, tyl­ko dla­te­go, że odzy­wa­ła się we mnie

Prze­czy­taj wię­cej!

Lista książek na wakacje 2016. Dodaj coś od siebie!

Kie­dy myślę o ide­al­nych waka­cjach zawsze widzę sie­bie z książ­ką, leżą­cą gdzieś nad brze­giem jezio­ra. Po Era­smu­sie postrze­ga­nie to zosta­ło nie­co spa­czo­ne, bo waka­cje trwa­ły u mnie jak­by dłu­żej, a pod ręką mia­łam jedy­nie e-booki a nie praw­dzi­we, papie­ro­we książ­ki, któ­re nada­ją czy­ta­niu ten magicz­ny kli­mat.

Prze­czy­taj wię­cej!

Slow reading. Kolejna moda czy sensowna idea?

  Idei slow life nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Teraz wszyst­ko może być slow. Slow food, slow tra­vel, slow fashion… Czy więc slow reading jest kolej­ną pod­pór­ką pod­trzy­mu­ją­cą całą filo­zo­fię, czy też fak­tycz­nie ma sens.   Krót­kie tre­ści, któ­re codzien­nie przy­swa­ja­my w inter­ne­cie znacz­nie osła­bia­ją naszą zdol­ność kon­cen­tra­cji.

Prze­czy­taj wię­cej!

Wakacyjna lista książek 2015. Dla studentów i nie tylko!

  Waka­cje to taki okres, w któ­rym wszy­scy obie­cu­je­my sobie popra­wę pozio­mu nasze­go czy­tel­nic­twa. Wresz­cie będzie czas, wresz­cie będzie leża­czek, sło­necz­ko, drink z palem­ką i dobra książ­ka. Czy nie tak wyglą­da­ją waka­cje ide­al­ne wie­lu z nas? :) Stu­dent czy nie-stu­­dent ambit­ny czło­wiek wszech­stron­nie roz­wi­jać się

Prze­czy­taj wię­cej!

Co wspólnego ze sztuką ma papier toaletowy?

  Jak się oka­zu­je — spo­ro. Ostat­nio na Pin­te­rest pró­bo­wa­łam oszu­kać zdję­cie orga­ni­ze­ra dłu­go­pi­sów stwo­rzo­ne­go z rolek papie­ru toa­le­to­we­go. Dotych­czas przy­bo­ry trzy­ma­łam w donicz­ce z Ikei wysy­pa­nej ryżem i kawą, ale dłu­go­pi­sów i innych pier­du­łek zro­bi­ło się tyle, że wyglą­da to cha­otycz­nie, dla­te­go pomy­śla­łam, że rol­ki

Prze­czy­taj wię­cej!

Facet idealny. Książka nie tylko dla singielek, nie tylko dla kobiet.

  Moje nasta­wie­nie do porad­ni­ków uczu­cio­wych było zawsze jed­no­znacz­ne. Uwa­ża­łam, że oso­ba korzy­sta­ją­ca ze wska­zó­wek auto­ra oszu­ku­je poten­cjal­ne­go part­ne­ra bądź part­ner­kę. Uży­wa tri­ków, któ­re nie są zgod­ne z jej natu­rą i prę­dzej czy póź­niej wyj­dą na jaw. Part­ner dostrze­że to, że jego połów­ka się zmie­ni­ła,

Prze­czy­taj wię­cej!

Lans na czytanie.

Wszy­scy zna­my to uczu­cie zato­pie­nia się w lek­tu­rze. Wszy­scy czy­ta­li­śmy prze­cież Har­re­go Pot­te­ra. Ale jeśli tyl­ko chcesz być powszech­nie uzna­wa­ny za inte­li­gent­ne­go, war­to byś na lewo i pra­wo opo­wia­dał o swo­ich magicz­nych wie­czo­rach z książ­ką. O tym, że wolisz sie­dzieć w domu z kub­kiem gorą­ce­go

Prze­czy­taj wię­cej!

5 fajnych niemieckich piosenek, po których przestaniesz mówić, że niemiecki brzmi strasznie.

Uwa­ga! Sza­lo­ne wyzwa­nie na dziś! Wyłącz swo­ją play­li­stę i przez 20 minut słu­chaj muzy­ki po nie­miec­ku. Co? Ty nie posłu­chasz? ;)     Alli­ga­to­ah — Wil­lst du     Cro — Ein­mal um die Welt     [social­loc­ker] Sido — Bil­der im Kopf    

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie chcę już prowadzić bloga.

Teraz chcę być poszu­ki­wa­czem zagi­nio­nych dzieł sztu­ki. Chcę mieć wie­dzę jak Zofia Lorenz i być spryt­na, chy­tra oraz tajem­ni­cza jak Lisa. Chcę podró­żo­wać po świe­cie, ucie­kać przed taj­ny­mi agen­ta­mi, a potem zbie­rać lau­ry i wiwa­ty. Ooo tak to jest życie! Aż boję się łapać za jaką­kol­wiek

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2