Kategoria PRZEKRÓJ MIESIĄCA

Przekrój miesiąca. Co robiłam w lipcu?

  Ten prze­krój jest dość obfi­ty w wyda­rze­nia. W tym mie­sią­cu dużo się u mnie dzia­ło, ponie­waż nie byłam zawa­lo­na nauką jak to bywa przez cały rok. Tym razem jedy­nie przy­staw­ką jest parę słów o obro­nie, jako danie głów­ne wjeż­dża­ją opo­wie­ści o moich waka­cjach, wyjeź­dzie na

Prze­czy­taj wię­cej!

Przekrój miesiąca. Co robiłam w czerwcu?

  Czer­wiec minął mi pod zna­kiem nauki, pra­cy licen­cjac­kiej, a wła­ści­we jej żmud­nych popra­wek. Ści­śle zapla­no­wa­ny gra­fik na począt­ku mie­sią­ca nie pozwo­lił na leni­stwo, co odbi­ło się pod koniec czerw­ca, kie­dy to zła­pał mnie brak moty­wa­cji i ener­gii do dzia­ła­nia. Bar­dzo potrze­bo­wa­łam odpo­czyn­ku. Dzi­siaj jest

Prze­czy­taj wię­cej!

Przekrój miesiąca. Co robiłam w maju?

  Witam Cię w pierw­szym “Prze­kro­ju mie­sią­ca”. Dzi­siaj będzie kwia­to­wo, smacz­nie i rado­śnie. Na pomysł wpro­wa­dze­nia serii wpa­dłam nie­daw­no, dla­te­go nie uzbie­ra­łam zbyt wie­lu mate­ria­łów do tego tek­stu, ale od teraz na pew­no będę czuj­niej­sza. Trud­no jest tak w prze­cią­gu paru godzin przy­po­mnieć sobie, co

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w lipcu w internetach?

W tym mie­sią­cu nazbie­ra­łam spo­ro inte­re­su­ją­cych lin­ków. Jest ich zde­cy­do­wa­nie wię­cej niż we wcze­śniej­szych mie­sią­cach, dla­te­go podzie­li­łam je na kil­ka kate­go­rii. Wie­rzę, że znaj­dziesz wśród nich coś inspi­ru­ją­ce­go dla sie­bie! Kate­go­ria zdję­cio­wa 1.  Zasta­na­wia­łam się co sta­nie się za sekun­dę na tych zdję­ciach. Koniecz­nie wejdź

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w czerwcu w internetach

Hej! Zesta­wie­nie mie­sią­ca tym razem nie­co wcze­śniej. Czerw­co­wa sesja sku­tecz­nie unie­moż­li­wia­ła mi i pew­nie wie­lu z Was buszo­wa­nie po prze­strze­ni inter­ne­to­wej, dla­te­go lin­ków zebra­ło się nie­wie­le. Na począ­tek może: 10 moty­wu­ją­cych do szu­ka­nia pra­cy cyta­tów. Natknę­łam się na nie przy oka­zji two­rze­nia wpi­su o kre­atyw­nych

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w maju w internetach.

1. Prze­glą­da­łam [email protected] Kate­go­ria z nie­bie­ski­mi zdję­cia­mi, eks­tra!   2. Tań­czy­łam przed tą inter­ne­to­wą kame­rą.       3. Zaja­da­łam się Pola­kiem na tale­rzu.   4. Ale wcze­śniej uczy­łam się jego nowe­go języ­ka, dowia­du­jąc się, że “odzip­ka” to po pol­sku week­end.    5. Dowie­dzia­łam się

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w kwietniu w internetach.

    1. Uczy­łam się pozy­tyw­ne­go nasta­wie­nia od tej dziew­czyn­ki. ( Nie­ste­ty ja nadal spa­dam z umy­wal­ki)     2. Insta­lo­wa­łam miłość.     3. Fascy­no­wa­łam się i dzi­wi­łam fre­ega­ni­zmem. Wiesz jak sma­ku­je jedze­nie ze śmiet­ni­ka?     4. Chi­chra­łam się przy tej “zwa­łecz­ce”:  

Prze­czy­taj wię­cej!