Kategoria ŻARTOBLIWIE

8 punktów o tym, jak nie pisać pracy naukowej.

Spe­cjal­nie na potrze­by tego wpi­su, dłu­go i nie­stru­dze­nie, testo­wa­łam wszyst­kie poniż­sze rady, aby z czy­stym sumie­niem móc napi­sać o tym, jak nie pisać pra­cy nauko­wej. Czy­taj­cie uważ­nie i weź­cie sobie te punk­ty do ser­ca. Niech moje wysił­ki i cier­pie­nia nie pój­dą na mar­ne!     1.

Prze­czy­taj wię­cej!

10 typów ludzi, których spotkasz latem na basenie.

Niby jesz­cze sesja, ale ja już myślę o waka­cjach. A wszyst­ko przez to, że wybra­łam się dla roz­luź­nie­nia na basen (kry­ty). Nie było to naj­spryt­niej­sze posu­nię­cie, bo w takie upa­ły na base­nach gro­ma­dzi się masa ludzi. Gdy patrzę na nich z góry, przy­po­mi­na­ją mi oni maka­ron w

Prze­czy­taj wię­cej!

Mój chłopak — Internet.

Włą­czasz prze­glą­dar­kę i odru­cho­wo wpi­su­jesz już pierw­sze lite­ry naj­czę­ściej odwie­dza­nej przez Cie­bie stro­ny. Cze­kasz chwi­lę i jesz­cze dwie. Odświe­żasz stro­nę. Nic. Two­im oczom uka­zu­je się tyl­ko ten strasz­ny komu­ni­kat. Nie moż­na wyświe­tlić stro­ny. Co do cho­le­ry robi tam ten dino­zaur? (myślisz, jeśli uży­wasz Google Chro­me.) A on

Prze­czy­taj wię­cej!

9 schiz, które masz, bo oglądasz horrory.

Cza­sem to tyl­ko kot w krza­kach, cza­sem rzu­ca­ny przez drze­wa cień. Sto razy powta­rza­łeś sobie, że nie będziesz już oglą­dać hor­ro­rów, lecz wciąż do nich wra­casz. Lubisz ten dreszcz emo­cji. Lubisz igrać ze stra­chem. Po latach doświad­czeń wiesz jed­nak, że seans nie koń­czy się wraz z

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepis na idealną dziewczynę.

Szu­kasz ide­al­nej dziew­czy­ny? A może chcesz być tą ide­al­ną? Nie waż­ne jakiej jesteś płci, tutaj znaj­dziesz odpo­wiedź na swo­je pyta­nie. Zdra­dzę Ci naj­lep­szy w sie­ci prze­pis na IDEALNĄ DZIEWCZYNĘ.   Prze­pis na ide­al­ną dziew­czy­nę ( jed­na dorod­na, ide­al­na dziew­czy­na)   Skład­ni­ki:   150g uśmie­chu 1,4

Prze­czy­taj wię­cej!

A Ty ile masz wzrostu w dowodzie?

No przy­znaj się, nikt się nie dowie. Powiedz, masz te dwa cen­ty­me­try wię­cej, co nie? A tak, żeby sobie zaokrą­glić do 1.70, 1.75, może 1.80?. No daj spo­kój, ja też to zro­bi­łam. Kie­dy mia­łam 18 lat, mówi­łam: no prze­cież uro­snę jesz­cze, przy czym myśla­łam: ale wstyd

Prze­czy­taj wię­cej!

Zrozum okularnika #2.+ jak zgarnąć okulary za darmo?

  Pamię­ta­cie pierw­szy post o tym tytu­le? Tak się skła­da, że Ola jest stud­nią inspi­ra­cji bez dna, a jej oku­lar­ni­cze roz­ter­ki nie koń­czą się na 7 ostat­nio wypi­sa­nych punk­tach. Czy­taj­cie uważ­nie, a pod koniec tego krót­kie­go wpi­su będzie­cie mie­li oka­zję wygrać nowe oku­la­ry dla sie­bie

Prze­czy­taj wię­cej!

Zrozum okularnika!

Wszy­scy mamy czwo­ro­okich zna­jo­mych, ale czy zasta­na­wia­my się przy tym nad ich cięż­kim żywo­tem? 1. Nie obra­żaj się na oku­lar­ni­ka na base­nie. Pamię­taj, że on Cię wte­dy nie widzi. Owszem, wie, że wła­śnie mówi do nie­go jakaś masa ekto­pla­zmy, ale jed­nak Cię nie widzi, wyma­chi­wa­nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Wygrałeś kiedyś pojedynek wzrokowy z dzieckiem?

Był upal­ny, lip­co­wy wie­czór.  Słoń­ce mia­ło się już ku zacho­do­wi, w powie­trzu roiło się od koma­rów. Wra­ca­łam dobrze zna­ną mi dro­gą do domu. Myśla­łam o cudow­nych waka­cjach, któ­re mnie cze­ka­ją, o grza­niu tyłecz­ka w base­nie, o kilo­me­trach, któ­re prze­bie­gnę i o tonach lodów, któ­re wsza­mię.

Prze­czy­taj wię­cej!

10 rodzajów komentatorów blogów modowych na wesoło

  Dzi­siaj coś z przy­mru­że­niem oka. Czy­ta­jąc komen­ta­rze, nie tyl­ko na moim ale na innych blo­gach moż­na dopa­trzeć się pew­nych sta­łych sche­ma­tów :)

  • 1 2