Kategoria ORGANIZACJA

Lista rzeczy do zrobienia w wakacje.

  Wszy­scy kocha­my listy! Robie­nie list rze­czy do zro­bie­nia, to chy­ba jed­no z naj­przy­jem­niej­szych zajęć. :D Waka­cyj­ne listy two­rzę już od ład­nych paru lat, zaczę­łam to robić na dłu­go przed tym, jak dowie­dzia­łam się, że ist­nie­ją jakieś blo­gi roz­wo­jo­we i że pla­no­wa­nie oraz orga­ni­za­cja to

Prze­czy­taj wię­cej!

Mogłam/em dzisiaj zrobić więcej. Przestań tak myśleć!

  Mam wra­że­nie, że myśli w sty­lu “Mogłem zro­bić wię­cej.”, “Zno­wu nic nie zro­bi­łem.”, “Powin­nam była zro­bić jesz­cze to…” są swe­go rodza­ju cho­ro­bą dzi­siej­szych cza­sów. Bar­dzo czę­sto pisze­cie mi w komen­ta­rzach, że macie wyrzu­ty sumie­nia z powo­du wyima­gi­no­wa­nej pro­kra­sty­na­cji i że sta­ra­cie się z tym

Prze­czy­taj wię­cej!

Zrób porządek z Facebookiem! #2

  Pamię­ta­cie pierw­szą część tego wpi­su? Pisa­łam tam o  pod­sta­wo­wych spo­so­bach na zor­ga­ni­zo­wa­nie swo­je­go pro­fi­lu na fej­sie. Jeśli jesz­cze go nie czy­ta­łeś, to dobrze było­by gdy­byś nad­ro­bił zale­gło­ści przed prze­czy­ta­niem tego tek­stu, ponie­waż jest on uzu­peł­nie­niem opu­bli­ko­wa­nej wcze­śniej tre­ści. Wła­ści­wie jest to nowa zasa­da w moim życiu,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jeszcze tylko…

  Jesz­cze tyl­ko spraw­dzę maila i fej­sa, jesz­cze tyl­ko ten fil­mik, jesz­cze tyl­ko prze­czy­tam naj­now­szy wpis, jesz­cze tyl­ko zro­bię sobie kawę i poukła­dam notat­ki. Jesz­cze tyl­ko posłu­cham ulu­bio­nej pio­sen­ki, zoba­czę czy ktoś do mnie nie napi­sał, spraw­dzę co nowe­go na insta­gra­mie. Jesz­cze tyl­ko chwil­ka, jesz­cze

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak zdziałać więcej w krótszym czasie?

To chy­ba naj­więk­sza zagad­ka zarzą­dza­nia sobą w cza­sie. Każ­dy chciał­by robić wię­cej i poświę­cać na to mniej cza­su. Cięż­ka spra­wa, ale wyko­nal­na. Na moim przy­kła­dzie spraw­dza się dosko­na­le. Na blo­gu poda­ję tyl­ko pro­po­zy­cje opar­te o wła­sne doświad­cze­nia, żeby być pew­ną, że pro­po­nu­ję moim czy­tel­ni­kom napraw­dę

Prze­czy­taj wię­cej!

Zrób porządek z Facebookiem!

Face­bo­ok. Magicz­ny zakrzy­wiacz cza­so­prze­strze­ni. Myślisz sobie jesz­cze chwi­la, jesz­cze tro­chę i scrol­lu­jesz. Scrol­lu­jesz i scrol­lu­jesz, docho­dzisz do ostat­nie­go oglą­da­ne­go przez Cie­bie wpi­su. W tym cza­sie na Two­im wal­lu poja­wi­ło się mnó­stwo nowych zabaw­nych fil­mi­ków z kot­ka­mi, iro­nicz­nych memów i sta­tu­sów o zmia­nie sta­nu cywil­ne­go. Są i

Prze­czy­taj wię­cej!

Cel: Wypoczynek bez wyrzutów sumienia.

Odczu­wam ogrom­ne par­cie na pro­duk­tyw­ność, nie­mar­no­wa­nie cza­su, wyko­rzy­sty­wa­nie każ­dej chwi­li i takie tam. Cza­sem sia­dam wie­czo­rem i pła­kać mi się chce, bo wiem, że nie zro­bi­łam dzi­siaj nic sen­sow­ne­go. Uczel­nia wyci­snę­ła ze mnie reszt­ki ener­gii, zaga­da­łam się z kole­żan­ka­mi, prze­sie­dzia­łam pół dnia w inter­ne­tach. Zda­rza

Prze­czy­taj wię­cej!

1 prosty trik, który zwiększy Twoją efektywność pracy.

Nie mam poję­cia jak dzia­ła to ćwi­cze­nie, ale napraw­dę jest rewe­la­cyj­ne i odkąd się o nim dowie­dzia­łam, sto­su­je je niczym magicz­ne zaklę­cie. Począt­ko­wo wąt­pi­łam w jego sku­tecz­ność, bo wyda­wa­ło mi się, że NIE MA cze­goś takie­go jak bły­ska­wicz­ne popra­wie­nie wydaj­no­ści. Myśla­łam, że jedy­nie odpo­wied­nia die­ta,

Prze­czy­taj wię­cej!

UWAGA na planowanie czasu!

Cześć jak się mie­wasz? Mam nadzie­ję, że teraz, w waka­cje masz czas dla sie­bie, bo u mnie poja­wił się z tym mały pro­blem, ale myślę, że powo­li wra­cam do rów­no­wa­gi. Pew­nie zro­bi­łeś milion pla­nów na waka­cje, pod­eks­cy­to­wa­ny, jak to nie zmie­nią one Two­je­go życia. To

Prze­czy­taj wię­cej!

10 rad, jak nie organizować czasu

1. To pierw­sze i naj­waż­niej­sze, nie pla­nuj dnia! Żyj spon­ta­nicz­nie i ciesz się chwi­lą, podej­muj szyb­kie decy­zje, nie pozwól sobie wmó­wić, że pla­no­wa­nie jest dobre, prze­cież nie możesz się ogra­ni­czać! 2. Śpij dłu­go! Jak masz na 8, to do 7:30, co z tego, że się

Prze­czy­taj wię­cej!