Kategoria PO PROSTU ROZWÓJ

Jakie studia wybrać? Akcja #CoPoMaturze

Jej­ku, jej­ku! Tak się cie­szę, że razem z Dag­ma­rą z blo­ga Socjo­pat­ka, może­my przed­sta­wić Ci akcję: Co Po Matu­rze! Akcja jest tym faj­niej­sza, bo tak napraw­dę każ­dy, kto musiał kie­dyś pod­jąć poma­tu­ral­ną decy­zję o swo­im przy­szłym życiu, może do niej dołą­czyć. Posty może­cie umiesz­czać na

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak Neapol zmienił mnie w jeden dzień. 5 lekcji.

Nie pomy­śla­łam nigdy, że sło­wa Neapol i roz­wój oso­bi­sty mają ze sobą tyle wspól­ne­go. Jestem zda­nia, że gdy dzie­je się źle, to powin­nam o tym myśleć jak o lek­cji. Cóż inne­go mogę zro­bić? Ponoć wszę­dzie trze­ba szu­kać plu­sów, a jeże­li jed­ne­go dnia, trwo­nisz pie­nią­dze, nisz­czysz tele­fon,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wyleczyć przeziębienie (gorączkę i katar) w 24 godziny? Naturalna metoda!

Wła­ści­wie to już dru­gi wpis z rzę­du, któ­ry powin­nam zacząć od słów “Ten tekst miał w ogó­le nie powstać.” No bo prze­cież nie mia­łam się roz­cho­ro­wać. Nie zapla­no­wa­łam cho­ro­by na wie­czór, w któ­rym pro­wa­dzi­łam webi­nar o tym, jak uczyć się szyb­ko i efek­tyw­nie, a jed­nak

Prze­czy­taj wię­cej!

Przestańmy komplikować sobie życie i zacznijmy… prosić.

Zasko­czę Cię, bo spo­sób na to, jak uła­twić sobie życie jest pro­sty i wszyst­kim zna­ny. Czy­ta­my róż­ne porad­ni­ki, zasta­na­wia­jąc się jak tu podejść dru­gie­go czło­wie­ka, jak mani­pu­lo­wać ludź­mi, by robi­li to, cze­go chce­my. Kobie­ty bywa­ją w tym dobre. Obmy­śla­ją całe sce­na­riu­sze, któ­re mają dopro­wa­dzić je

Prze­czy­taj wię­cej!

Nauka angielskiego — jak płynnie mówić po angielsku w 5 krokach.

Z angiel­skim zna­li­śmy się parę dobrych lat, tyl­ko po pro­stu nie lubi­li­śmy się. Dzi­siaj zauwa­ży­łam, że nauka angiel­skie­go towa­rzy­szy­ła mi od pod­sta­wów­ki, bo to wła­śnie on był pierw­szym języ­kiem, któ­ry pozna­łam. Jed­nak romans z nie­miec­kim zaszedł tak dale­ko, że zde­cy­do­wa­łam się powie­dzieć mu “tak”. Sta­nę­łam przed ołta­rzem

Prze­czy­taj wię­cej!

Najlepsze aplikacje do nauki języków. Czy nauczą Cię mówić po innemu?

Zain­sta­luj apli­ka­cję i mów po angiel­sku. Tak mogło­by brzmieć hasło rekla­mo­we dzi­siej­sze­go wpi­su. Pro­blem w tym, że nie mam haseł rekla­mo­wych na blo­gu… Dru­gi pro­blem jest taki, że to nie aż tak łatwe. Apli­ka­cję są świet­ną pomo­cą pod­czas nauki, jed­nak nie zała­twią robo­ty za nas.

Prze­czy­taj wię­cej!

Ogłoszenie: Podziel się swoim sposobem na naukę języków! Wakacyjne Wyzwanie Językowe cz.2

1104 oso­by pobra­ły arkusz z wyzwa­niem Mówię Po Inne­mu. Total­nie nie spo­dzie­wa­łam się takiej licz­by! Bar­dzo mile mnie zasko­czy­li­ście. To był inten­syw­ny mie­siąc tre­no­wa­nia zdol­no­ści języ­ko­wych. Jestem cie­ka­wa, jak Wam poszło? Inte­re­su­ją mnie Wasze zma­ga­nia, bo ja przy­zna­ję się bez bicia, nie dałam rady!  

Prze­czy­taj wię­cej!

Wakacyjne Wyzwanie Językowe: Mówię po innemu. Dołącz do nas!

Wiem, że wie­lu z Was pla­nu­je popra­wie­nie swo­je­go języ­ka obce­go wła­śnie na waka­cje. Życie wery­fi­ku­je wszyst­ko i o ile nie stu­diu­jesz na filo­lo­gii to za pew­ne język w cią­gu roku poszedł w odstaw­kę. W waka­cje jest jed­nak mnó­stwo cza­su na jego ulep­sze­nie! Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we

Prze­czy­taj wię­cej!

Nerwica — nadal uważasz, że Cię to nie dotyczy?

  Sza­cu­je się, że co 2 (!) czło­wiek ma w swo­im życiu krót­ki romans z ner­wi­cą, a co 5 jest z nią w sta­łym związ­ku. Nie­trud­no zauwa­żyć, że ner­wi­ca to strasz­nie pusz­czal­ska laska. Pro­blem w tym, że jak już się przy­cze­pi, to trud­no się jej pozbyć,

Prze­czy­taj wię­cej!

Pierwsze zmarszczki, niska samoocena i jedyny sposób na problem starzenia się.

  Sie­dzę przed vin­ta­ge lustrem pro­sto z Ikei i pudru­ję nosek. Skó­rze pod ocza­mi też się obe­rwa­ło, bo taki maki­jaż prze­cież roz­ja­śnia i doda­je spoj­rze­niu bla­sku. Pędzel­kiem nakła­dam korek­tor mine­ral­ny w pudrze. I nagle to cho­ler­stwo jak­by bar­dziej widać.   — Oskar! Popatrz, mam zmarszcz­ki. — Gdzie?

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2 4