Kategoria POZYTYWNA FILOZOFIA ŻYCIA

Jak utrzymać wspomnienia z Erasmusa wiecznie żywymi?

Wie­cie, jaki był mój naj­więk­szy lęk, z któ­rym biłam się pod­czas Era­smu­sa? Że zapo­mnę. Bałam się, że zapo­mnę chwi­le, momen­ty, ludzi. Naj­bar­dziej ludzi. Że wró­cę do rze­czy­wi­sto­ści i sta­ną się oni dla mnie oso­ba­mi z koń­ca świa­ta, któ­re nie będą mia­ły dla mnie zna­cze­nia, cho­ciaż

Prze­czy­taj wię­cej!

3 nauki, które wytłumaczyły mi, jak działa życie.

Nie rozu­miem, dla­cze­go wie­le mło­dych osób, w tym stu­den­tów odrzu­ca wszyst­kie szan­se, któ­re do nich przy­cho­dzą. Życie jest jed­no, życie jest krót­kie. Masz mię­dzy 15 a 30 lat. Możesz wszyst­ko. I ja nie jestem typem oso­by, któ­ra mówi to z wiel­kim pato­sem. Po pro­stu uwa­żam,

Prze­czy­taj wię­cej!

Przestańmy komplikować sobie życie i zacznijmy… prosić.

Zasko­czę Cię, bo spo­sób na to, jak uła­twić sobie życie jest pro­sty i wszyst­kim zna­ny. Czy­ta­my róż­ne porad­ni­ki, zasta­na­wia­jąc się jak tu podejść dru­gie­go czło­wie­ka, jak mani­pu­lo­wać ludź­mi, by robi­li to, cze­go chce­my. Kobie­ty bywa­ją w tym dobre. Obmy­śla­ją całe sce­na­riu­sze, któ­re mają dopro­wa­dzić je

Prze­czy­taj wię­cej!

Kiedy w końcu docenisz swe pole?

Odkąd przy­je­cha­łam z Era­smu­sa moje oczy nie potra­fią oduczyć się tury­stycz­ne­go patrze­nia na świat. Jak­by przy­cisk się zaciął i zablo­ko­wał powrót do nor­mal­no­ści. Mijam więc bez mru­gnię­cia okiem brzyd­kie budyn­ki i roz­dzia­wiam buzię na widok tych ład­nych. I choć we Wło­szech zachwy­ca­łam się wido­kiem morza i gór,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak poradzić sobie z długotrwałym złym samopoczuciem.

  Nie chcia­ła­bym w tym wpi­sie zabrzmieć jak spe­cja­li­sta od popra­wia­nia humo­ru, a raczej kole­żan­ka, któ­ra chce podzie­lić się z Tobą swo­imi obser­wa­cja­mi. ;) Złe samo­po­czu­cie może wyni­kać z takich bła­ho­stek, jak brzyd­ka pogo­da, czy chwi­lo­we nie­po­wo­dze­nie. Gorzej, jeże­li utrzy­mu­je się cały­mi dnia­mi, a nawet tygo­dnia­mi,

Prze­czy­taj wię­cej!

Przekleństwa i wulgaryzmy. Ich używanie jest szkodliwe!

  Gdy zabro­ni­my cze­goś czło­wie­ko­wi od razu obu­dzi się w nim chęć prze­ciw­sta­wie­nia się. Zapy­ta: dla­cze­go? I o ile odpo­wiedź będzie brzmia­ła sen­sow­nie. myślą­cy czło­wiek przyj­mie ją do wia­do­mo­ści i zaka­zu nie zła­mie. Będzie wie­dział, że przy­nie­sie to nega­tyw­ne skut­ki dla nie­go i innych. Ja rów­nież,

Prze­czy­taj wię­cej!

Samospełniające się proroctwo. Jak je wykorzystać?

Na tym blo­gu czę­sto powta­rzam, że wszyst­ko zaczy­na się od myśli. To chy­ba naj­więk­sze z moich życio­wych “odkryć”, któ­re bar­dzo dużo w tym moim życiu zmie­ni­ło. I nie jest to jedy­nie jakieś tam filo­zo­ficz­ne zało­że­nie, a czy­sta praw­da ujaw­nia­ją­ca się w psy­cho­lo­gii, jako samo­speł­nia­ją­ce się

Prze­czy­taj wię­cej!

Znam 7 kroków do najlepszego dnia w Twoim życiu.

  Czym cha­rak­te­ry­zu­ją się takie dni? To dni, w któ­rych speł­nia­my swo­je marze­nia, czu­je­my, że rosną nam skrzy­dła. Dni, w któ­rych budzi­my się pod­eks­cy­to­wa­ni, bo wie­my, że dzi­siaj jest TEN dzień. Wyska­ku­je­my peł­ni ener­gii z łóż­ka i wszyst­ko idzie po naszej myśli. A co byś

Prze­czy­taj wię­cej!

Czy da się być zawsze pozytywnie nastawionym.

  Pozy­tyw­ne myśle­nie ode­szło ode mnie w chwi­li, gdy naj­bar­dziej go potrze­bo­wa­łam  wraz z weną, chę­cią do dzia­ła­nia odbie­ra­jąc całą życio­wą ener­gię. Zawsze łatwo było mi się prze­łą­czyć na pozy­tyw­ne fale, jestem dość upar­ta. Nie znie­chę­ca­ją mnie: ponie­dział­ki, małe poraż­ki i pecho­we dni. Nie pozwa­lam na to,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jestem uśmiechową prostytutką.

  Jesz­cze w dzie­cię­cym wie­ku usły­sza­łam zda­nie, któ­re bar­dzo mnie zain­try­go­wa­ło. Jeśli dajesz komuś uśmiech, to w zamian otrzy­masz dwa. Nie pamię­tam czy mówi­ła to moja mama, bab­cia czy mądra pani z tele­wi­zji. Posta­no­wi­łam to spraw­dzić. I tak już w pod­sta­wów­ce roz­po­czę­ła się moja przy­go­da

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2