Kategoria Travel

Jak nie bać się Erasmusa?

Chcę, ale się boję. To jed­no z naj­czę­ściej czy­ta­nych i sły­sza­nych prze­ze mnie zdań o wyjeź­dzie w ramach pro­gra­mu. Jak nie bać się Era­smu­sa, Ania? Mój dro­gi stu­den­cia­ku, jeże­li jesteś oso­bą, któ­ra mówi coś podob­ne­go, czy­li serio chce, a się boi, to zostań tu ze

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak utrzymać wspomnienia z Erasmusa wiecznie żywymi?

Wie­cie, jaki był mój naj­więk­szy lęk, z któ­rym biłam się pod­czas Era­smu­sa? Że zapo­mnę. Bałam się, że zapo­mnę chwi­le, momen­ty, ludzi. Naj­bar­dziej ludzi. Że wró­cę do rze­czy­wi­sto­ści i sta­ną się oni dla mnie oso­ba­mi z koń­ca świa­ta, któ­re nie będą mia­ły dla mnie zna­cze­nia, cho­ciaż

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak spakować się na Erasmusa?

Pako­wa­nie na Era­smu­sa to chy­ba jed­no z moich naj­więk­szych, stu­denc­kich wyzwań. Wyobraź sobie, że paku­jesz się na pół roku, z góry zakła­da­jąc, cze­go będziesz w tym cza­sie potrze­bo­wać. I nie ma tu opcji powro­tu do domu w week­end, żeby dobrać jesz­cze kil­ka bra­ku­ją­cych przed­mio­tów. W

Prze­czy­taj wię­cej!

Wybrzeże Amalfi. Co warto zobaczyć zdaniem studentki, która spędziła tu rok życia.

Ten wpis wiszę Wam zde­cy­do­wa­nie za dłu­go. Rok na Wybrze­żu Amal­fi, rok w Saler­no, rok Era­smu­sa (łącz­nie), a ja nie mam na tym blo­gu wpi­su o tej zacnej kra­inie. Spo­wo­do­wa­ne było to przy­tła­cza­ją­cy­mi mnie infor­ma­cja­mi na temat Wybrze­ża Amal­fi. Napi­sa­nie tego tek­stu było tak dużym

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego uwielbiam spać przez AIRBNB?

Tak cza­sem do mnie pisze­cie: Ania, jak faj­nie, Ty tyle podró­żu­jesz i ja wła­śnie dzię­ki Tobie zare­zer­wo­wa­łam prze­lot do XXX i to jest suuuper! Wte­dy uśmie­cham się sama do sie­bie, tak, że ludzie w miej­scach publicz­nych przy­glą­da­ją mi się ze zdzi­wiem. Ale są też oso­by,

Prze­czy­taj wię­cej!

Co ubrać podczas podróży? (MASA ZDJĘĆ I PORAD)

Wcho­dzisz na ten wpis i spo­dzie­wasz się pew­nie porad o wygod­nych, luź­nych ubra­niach z uni­wer­sal­ny­mi wzo­ra­mi, któ­re spraw­dzą się pod­czas każ­dej podró­ży. Moje zda­nie na temat tego, co ubrać pod­czas podró­ży, jest jed­nak zupeł­nie inne. Noś się jak kró­lo­wa! Do waliz­ki spa­kuj pięk­ne sukien­ki i spód­ni­ce.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak Neapol zmienił mnie w jeden dzień. 5 lekcji.

Nie pomy­śla­łam nigdy, że sło­wa Neapol i roz­wój oso­bi­sty mają ze sobą tyle wspól­ne­go. Jestem zda­nia, że gdy dzie­je się źle, to powin­nam o tym myśleć jak o lek­cji. Cóż inne­go mogę zro­bić? Ponoć wszę­dzie trze­ba szu­kać plu­sów, a jeże­li jed­ne­go dnia, trwo­nisz pie­nią­dze, nisz­czysz tele­fon,

Prze­czy­taj wię­cej!

5 mitów o Włoszech, w które wciąż wierzysz.

Dzień dobry, wszyst­kim podróż­ni­kom! Czas tro­chę poopo­wia­dać o wło­skim życiu, wło­skich przy­go­dach i wło­skich prze­my­śle­niach. Era­smus to doświad­cze­nie, któ­re pole­cam każ­de­mu stu­den­to­wi. A że wycho­dzę z zało­że­nia, iż stu­dia to super spra­wa, to pole­cam każ­de­mu mło­de­mu czło­wie­ko­wi, któ­ry ma taką moż­li­wość. Życie się już nie

Prze­czy­taj wię­cej!

Nikt we Włoszech nie słyszał o studenckim kwadransie! #post15minut

Sie­dzę sobie grzecz­nie w sali. Cze­kam, cze­kam, cze­kam. Na jej wiel­moż­ność pro­fe­sor­kę. A jej nie ma, nie ma, nie ma. Jak dla mnie spo­ko. Jesz­cze kil­ka minut i prze­nio­sę się do uczel­nia­nej kawiar­nia na caf­fè al bar. Inni nie wyda­ją się być tak pod­eks­cy­to­wa­ni tym

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko zorganizować podróż, czyli coś dla czasooszczędnych!

Uwiel­biam podró­że. Są głów­nym celem w moim życiu. Po pro­stu czu­ję, że chcę to robić już zawsze. Sam fakt bycia w podró­ży jest wspa­nia­ły. Cza­sem jed­nak nawet ja czu­ję się znie­chę­co­na. Gdy pomy­ślę o tym, ile zaba­wy cze­ka mnie przy wyszu­ki­wa­niu lotów, tam a póź­niej

Prze­czy­taj wię­cej!

  • 1 2 4