Jak skutecznie sprzedawać ubrania w internecie?

 

 

W inter­ne­cie może­my zna­leźć milio­ny ogło­szeń od pry­wat­nych osób, któ­re ofe­ru­ją­cych prze­róż­ne czę­ści swo­jej gar­de­ro­by. Wie­lu z tych ogło­szeń w ogó­le nie otwie­ra­my, nawet jeśli jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni podob­nym pro­duk­tem. Zasta­na­wia­łeś się dla­cze­go? Przy­czy­ną są zazwy­czaj nie­este­tycz­ne zdję­cia pro­duk­tów, ale nie tyl­ko! Znam parę tri­ków, któ­re uczy­nią Two­ją ofer­tę atrak­cyj­niej­szą. Zapra­szam Cię do lek­tu­ry tego porad­ni­ka jeśli chcesz zwięk­szyć zawar­tość swo­je­go port­fe­la i dowie­dzieć się jak sprze­da­wać ubra­nia w inter­ne­cie.

 

 

1. Zrób grun­tow­ny porzą­dek w sza­fie.

Wybierz rze­czy:

 • w któ­rych już nie cho­dzisz,
 • któ­re już Ci się nie podo­ba­ją,
 • któ­re są za małe (chy­ba, że mają Cię moty­wo­wać do zrzu­ce­nia wagi ;)),
 • któ­re są za duże,
 • po pro­stu te, któ­re chcesz sprze­dać.

Pro­blem z wybo­rem? O spo­so­bach, któ­re pomo­gą Ci roz­stać się z ciu­cha­mi pisa­łam w poście jak wybrać ubra­nia na sprze­daż.

 

 

2. Wybierz jasne tło do zdjęć.

Naj­lep­sza będzie do tego bia­ła albo kre­mo­wa ścia­na. Cie­ka­wie wyglą­da­ją cza­sem róż­ne struk­tu­ry tła. Np. cegła czy drew­no, byle poma­lo­wa­ne na bia­ło. Żad­nych dywa­nów, szaf, kalo­ry­fe­rów czy innych pło­tów. Jasne tło to pod­sta­wa! A co jeśli nie masz w domu takiej ścia­ny?

 

 

3. Kup bia­ły bry­stol.

To będzie dobra inwe­sty­cja, przy­klej go do ścia­ny i rób na jego tle zdję­cia. Taki bia­ły bry­stol przy­da się tak­że do robie­nie zdjęć biżu­te­rii. Cho­ciaż tło do zdjęć nie jest takie dro­gie! Sama byłam w szo­ku, że pro­fe­sjo­nal­ne moż­na mieć już za 29 zło­tych! Popatrz sama!

 
[social­loc­ker]
 

4. Nie rób zdjęć tele­fo­nem.

Nie­ste­ty, zdję­cia wyko­na­ne tele­fo­nem mają za małą roz­dziel­czość, są nie­wy­raź­ne i nie przy­cią­ga­ją uwa­gi. A nam cho­dzi o prze­ciw­ny efekt. Zdję­cia naj­le­piej wyko­nać lustrzan­ką. Mój apa­rat jest teraz w świet­nej cenie: o tutaj. Ja zapła­ci­łam za nie­go tysiak wię­cej! Ale nie martw się jeśli nie posia­dasz lustrzan­ki, cyfrów­ka też wystar­czy, możesz tak­że zro­bić zdję­cia apa­ra­tem kole­żan­ki. Umów­cie się na wspól­ne robie­nie zdjęć, obie na tym sko­rzy­sta­cie.

 

 

jak sprzedawać ubrania w internecie

 

 

5. Foto­gra­fuj ubra­nia na sobie.

To spraw­dza się nawet w gazet­kach z ubra­nia­mi — sama popatrz! Na takim zdję­ciu dokład­nie widać jak dana rzecz się ukła­da. Zdję­cia na zie­mi nie są mile widzia­ne, ewen­tu­al­nie, jeśli nie masz moż­li­wo­ści przy­odzia­nia sie­bie lub zna­jo­mej, możesz je powie­sić na wie­sza­ku (ład­nym wie­sza­ku!) i zro­bić mu zdję­cie na jasnym, jed­no­li­tym tle. Cza­sem jest nawet lepiej wrzu­cić takie zdję­cie, szcze­gól­nie wte­dy, gdy nasza figu­ra nie sprzy­ja ubra­niu.

 

 

fejsbukowe1

6. Luź­no pozuj do zdjęć.

Naj­waż­niej­sze, żeby nie stać na bacz­ność jak słup soli. Postaw jed­ną nogę lek­ko do przo­du, albo skrzy­żuj je. W inter­ne­cie jest wie­le porad­ni­ków na temat tego, jak pozo­wać do zdjęć. Kil­ka drob­no­stek może zna­czą­co wpły­nąć na efekt koń­co­wy.

 

 

7. Prze­ra­biaj zdję­cia.

Wiem, że na por­ta­lach typu vin­ted piszą, żeby tego nie robić, ale kur­czę i tak wszy­scy to robią! A nie cho­dzi mi o nakła­da­nie tysią­ca fil­trów, tyl­ko o naj­prost­sze zabie­gi pod­kre­śla­ją­ce walo­ry Two­je­go przed­mio­tu. Na pew­no musisz roz­ja­śnić zdję­cie i pod­cią­gnąć kon­trast, nasy­ce­nie barw. Wystar­czy, że zro­bisz to tak, by pro­dukt nie odbie­gał kolo­rem od ory­gi­na­łu i możesz pozo­stać z czy­stym sumie­niem. War­to też wygła­dzić ubra­nie, jeśli się pomarsz­czy­ło, albo usu­nąć np. gniazd­ko kon­tak­to­we, któ­re weszło w kadr. Takie pod­sta­wo­we zmia­ny wpro­wa­dzisz np. dzię­ki dar­mo­we­mu pro­gra­mo­wi GIMP.

 

 

8. Wybierz odpo­wied­nie miej­sce w sie­ci.

Pisa­łam kie­dyś już porów­na­nie Vin­ted i Sza­fy. Powin­no Ci pomóc w wybo­rze odpo­wied­nie­go miej­sca. Oso­bi­ście wolę vin­ted, sza­fa pobie­ra 10% Two­je­go zarob­ku, więc trze­ba sobie zawsze zawy­żyć cenę. O innych zale­tach i wadach tych por­ta­li prze­czy­tasz w TYM  tek­ście. Wiem, że ogło­sze­nia moż­na wrzu­cać też na Stylio.pl. Może­cie je też wrzu­cić na OLX albo Alle­gro. Wszyst­ko po to, by jak naj­wię­cej osób mogło zauwa­żyć Waszą ofer­tę. Pamię­taj­cie jed­nak, aby zazna­czyć, że wysta­wia­cie pro­duk­ty w róż­nych miej­scach, bo może dojść do sytu­acji, gdy ktoś na sza­fie i alle­gro kupi tą samą rzecz.

 

 

9. Wrzu­caj ogło­sze­nia w nie­dzie­lę wie­czo­rem.

Doda­wa­nie zdjęć w cią­gu tygo­dnia, z rana, kie­dy wszy­scy są w pra­cy nie ma sen­su. W pią­tek i sobo­tę wie­czo­ra­mi ruch w inter­ne­cie jest nie­wiel­ki, bo wte­dy prze­cież wszy­scy impre­zu­ją. ;) A w nie­dzie­lę wie­czor­kiem sie­dzą przed kom­pu­te­ra­mi, ponie­waż w ponie­dzia­łek praca/szkoła/uczelnia.

 

 

10. Dobre tagi

Waż­ne jest, żeby odpo­wied­nio ota­go­wać przed­miot. W tagach wpisz nie tyl­ko nazwę czę­ści gar­de­ro­by, ale i jej kolor, krój, fak­tu­rę, sezon w któ­rym się ją nosi. Wpi­sa­nie w opi­sie przed­mio­tu “must have”,“hit” i tym podob­ne czę­sto pod­no­si jego ran­gę w oczach kupu­ją­ce­go. Nazwa powin­na być w mia­rę krót­ka i zwię­zła. Napi­sa­nie jej wiel­ki­mi lite­ra­mi poma­ga czę­sto wyróż­nić przed­miot z pozo­sta­łych.

 

 

fejsbukowe2

 

 

11. Dobre ceny.

Ja na począ­tek zawsze daję tro­chę zawy­żo­ną cenę, ponie­waż na por­ta­lu Vin­ted, użyt­kow­ni­cy czę­sto doda­ją przed­mio­ty do ulu­bio­nych i cze­ka­ją, aż obni­żysz cenę. Ale pamię­taj, że cena nie może być też zbyt wygó­ro­wa­na. Mogła­by znie­chę­cać nawet przed doda­niem rze­czy do zakład­ki. Z dru­giej stro­ny wyso­ka cena pro­duk­tu czę­sto pod­no­si chęć posia­da­nia, ale takie zabie­gi mar­ke­tin­go­we pozo­sta­wiam już Tobie.

 

 

12. Obni­żaj ceny.

Kie­dy rze­czy się nie sprze­da­ją, war­to tro­chę odpu­ścić i obni­żyć cenę. Ja mia­łam już nie raz tak, że po spusz­cze­niu ceny odzy­wa­ło się do mnie peł­no nowych zain­te­re­so­wa­nych.

 

To już wła­ści­wie wszyst­ko, co przy­cho­dzi mi do gło­wy w tej kwe­stii. Pamię­taj­cie, że cięż­ko Wam będzie nagle sprze­dać sta­rą prlow­ską koszu­lę, swe­ter po bab­ci, czy spodnie dzwo­ny rodem z lat 90′. Musi­cie same zde­cy­do­wać czy chce­cie wysta­wiać coś takie­go. Owszem, zda­rza się, że takie przed­mio­ty się sprze­da­ją. Może ktoś kupu­je to na prze­rób­ki, może są ludzie, któ­rzy mają taki gust, ale pamię­taj, że więk­szość osób takie przed­mio­ty odstra­sza­ją. Jeśli ktoś wej­dzie na Twój pro­fil i będzie widział, że wysta­wiasz szmat­ki bab­ci, to nie przej­dzie nawet do następ­nej stro­ny, bo nie będzie mu się chcia­ło szu­kać pere­łek u Cie­bie.

 
[/sociallocker]
 

Aby sprze­dać swo­je nie­uży­wa­ne ubra­nia, trze­ba się tro­chę przy­ło­żyć i zain­we­sto­wać w to czas. Ja też nie jestem w tym per­fek­cyj­na, ale widzę dużą róż­ni­cę pomię­dzy ogło­sze­nia­mi, w któ­rych nie zasto­so­wa­no powyż­szych rad i taki­mi, któ­re je speł­nia­ją. Jeśli masz jesz­cze inne, spraw­dzo­ne spo­so­by sku­tecz­ne­go sprze­da­wa­nia ubrań w sie­ci, to pisz koniecz­nie! Chęt­nie dowiem się cze­goś nowe­go ;)

GIMBAL

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 

 

Podsumowując — czego będziesz potrzebować?

 

 

 

 

Może zain­te­re­su­je Cię tak­że to:

Jak oszczędzać na ciuchach? — Kompleksowy poradnik.

Jak kupować w lumpeksach?

Jak studiując i nie pracując zbieram na podróże?

 

 

 • Mag­da­le­na Dej­na­ka

  Mogła byś napi­sać o jaki apa­rat cho­dzi­ło? :)

 • Cari s

  Jestem z two­im blo­giem już od jakie­goś cza­su, ale szu­ka­łam takich infor­ma­cji w wyszu­ki­war­ce Google nawet nie myśląc o tym, że mogłaś kie­dyś napi­sać taki post i mi się oczy­wi­ście wyswie­tli­laś w pro­po­no­wa­nych 😂🙈 dzię­ki bar­dzo!

 • Domi­ni­ka Nowa­kow­ska

  Jak dobrze zauwa­ży­łaś sprze­daż ubrań wyma­ga poświę­ce­nia cza­su. Wiem coś o tym bo kie­dyś sama sprze­da­wa­łam ubra­nia przez inter­net i robie­nie zdjęć, przy­go­to­wa­nie paczek a potem bie­ga­nie na pocz­tę zaj­mo­wa­ło mi spo­ro cza­su. Teraz jak mam nad­miar ubrań w sza­fie paku­ję je i prze­ka­zu­ję na pomoc oso­bom potrze­bu­ją­cym. Gdy­by ktoś chciał sko­rzy­stać z takie­go spo­so­bu to pole­cam http://www.pomaganieprzezubranie.pl/. Prze­ka­zu­jąc ciu­chy na tej akcji moż­na pomóc kon­kret­nej, wybra­nej przez sie­bie fun­da­cji.

 • Advel

  Hej Wam ! :)
  Zapra­sza­my do ser­wi­su Advel.pl — tam możesz dodać ogło­sze­nia z róż­nych kate­go­rii cał­ko­wi­cie za dar­mo ! :)
  Ser­wis jest nowy, intu­icyj­ny i cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny. Jeśli był­byś zain­te­re­so­wa­ny doda­niem ogło­sze­nia,
  wystar­czy że do nas napi­szesz a my je chęt­nie wyróż­ni­my cał­ko­wi­cie za dar­mo ;) ZAPRASZAMY ! :)

 • aga­ta

  super tekst, dzię­ki za wska­zów­ki. W jaki spo­sób zazna­czyć, że pro­duk­ty są dostęp­ne w róż­nych miej­scach w sie­ci? W tek­ście ogło­sze­nia? To nie znie­chę­ca kupu­ją­cych?
  “Pamię­taj­cie jed­nak, aby zazna­czyć, że wysta­wia­cie pro­duk­ty w róż­nych miej­scach, bo może dojść do sytu­acji, gdy ktoś na sza­fie i alle­gro kupi tą samą rzecz.”

 • Pięk­no Zdro­wie

  Super temat! Byla bym wdziecz­na za spis takich por­ta­li edy­ko­wa­nych Vin­ted… Sza­fy… a nie ma tego wie­cej? Dzie­cie­ce sprze­da­je na http://kidsbazaar.pl ale prze­ciez nie wysta­wie tam swo­ich doro­slych ciu­chow! ;)))) Faj­nie jak­by byl kolej­ny wpis.. typo­wo do tego! ;)

 • Kon­rad Golisz

  Jestem pro­du­cen­tem odzie­ży dam­skiej, zobacz­cie nowe kolek­cje wio­sen­ne 2016 :)
  http://www.vein.pl

 • Pingback: Blogowe podsumowanie roku 2015. - Blue Kangaroo()

 • kapa­do­cja

  z wła­sne­go doświad­cze­nia: czę­sto od sprze­da­wa­nia dużych ilo­ści ciu­chów (nasze, dzie­ci, kupio­ne w lum­pek­sie) prze­cho­dzi się do wła­sne­go skle­pu inter­ne­to­we­go, malut­kie­go, na jakiejś plat­for­mie nie­dro­giej ;) jeśli komuś już coś takie­go cho­dzi po gło­wie, pole­cam dokład­nie prze­my­śleć i się przy­go­to­wać. Pole­cam ten arty­kuł http://alterweb.pl/-pomysl-na-e-sklep-nad-tym-warto-sie-zastanowic i wgl tę stro­nę, dużo wie­dzy moż­na tam zdo­być :)

 • babat

  Wrzu­caj ogło­sze­nia na jak naj­więk­szą licz­bę por­ta­li. Pole­cam szcze­gól­nie http://oglos24.pl/ gdzie ogło­sze­nie moż­na dodać za dar­mo, a wyróż­nić już za 3 zł. To bar­dzo tanio a od razu przy­cią­ga więk­szą uwa­gę. No i zdję­cia. Pamię­taj by zdję­cia były dobrej jako­ści.

 • Moim tri­kiem na pod­nie­sie­nie atrak­cyj­no­ści zdję­cia jest wsta­wie­nie fot­ki ciu­cha pobra­nej ze stro­ny pro­du­cen­ta (pod warunkiem,że nie zabra­nia on kopio­wa­nia!) i napi­sa­nia w ofer­cie, że pro­dukt “jak na zdję­ciu”. Zdję­cie przy­cią­ga więk­szą uwa­gę bo jest pro­fe­sjo­nal­ne, więc i atrak­cyj­nie to wyglą­da.

  • Super pomysł! :)

   • Wio­la

    Wca­le nie super! Ja zawsze myślę że ktoś mi wci­ska kit i pew­nie w ogó­le nie ma tego przed­mio­tu i nie kupu­je nigdy od takich ludzi. Nie wzbu­dza to zaufa­nia. Chy­ba że wsta­wisz tak­że real zdję­cia…

    • To fak­tycz­nie cie­ka­we spo­strze­że­nie, nie pomy­śla­łam o tym. :)

     • Justyn­ka Justys

      Ja zawsze doda­je zdję­cia pro­du­cen­ta oraz wła­sne , gdy np spodnie są ład­nie zło­żo­ne, robię zdję­cia deta­li, któ­rych czę­sto nie widać na stro­nach pro­du­cen­tów :)
      Wte­dy ofer­ta jest i atrak­cyj­na i auten­tycz­na :)

 • Wła­śnie prze­sta­ły mi się nowe ciu­chy mie­ścić do sza­fy. I odkry­łam, że 1/3 to rze­czy, któ­rych nie mia­łam na sobie daw­no — nie­uda­ne zaku­py, pre­zen­ty od mamy, ciu­chy kupio­ne na jed­ną oka­zję itp. Super wpis, w wol­nej chwi­li zabie­ram się za robie­nie zdjęć i sprze­daż.

  • Skąd ja to znam! Ta sama histo­ria, co u mnie. :)

 • Anu­sia K

  Ja zazwy­czaj sprze­da­ję swo­je ubra­nia tutaj http://odkupuj.pl/ i jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, sprze­da­ję kie­dy ubra­nie mi się znu­dzi. Cza­sem tez kupu­ję w tym inter­ne­to­wym ciu­cho­lan­dzie jakieś faj­ne dodat­ki a ostat­nio kupi­łam para­sol:)

 • Pingback: Jak skutecznie pozbyć się nadmiaru rzeczy | Lepsza wersja siebie()

 • Bar­dzo dobre! Tra­fłem do Cie­bie od Kró­li­ka. Pozwo­li­łem sobie zalin­ko­wać ten tekst na dole podob­ne­go u mnie

  http://lepszawersjasiebie.pl/2014/04/jak-skutecznie-pozbyc-sie-nadmiaru-rzeczy/

 • Chy­ba muszę zacząć prze­glą­dać sza­fę :D Świet­ne rady :D

  Zapra­szam rów­nież do mnie :) http://wodnekokardy.blogspot.com

 • Super rady zebra­ne w jedym miej­scu ! :) ja nie umiem tyl­ko odna­leźć się z tymi taga­mi, może przez to mało osób tra­fia na moje przed­mio­ty. Więk­szość zdjęć robię na wie­sza­ku i na mane­ki­nie, bo rze­czy któ­re sprze­da­je są na mnie prze­waż­nie za małe i nie wyobra­żam sobie jak­by to mia­ło oddać urok ciusz­ka :)

  • cie­szę się, że Ci się podo­ba­ją. Mane­kin też jest bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem, faj­nie, że masz go do dys­po­zy­cji ;)

 • Już od kil­ku mie­się­cy zbie­ram się, żeby wysta­wić gdzieś moje ciu­chy. Po tym poście czu­ję się zmo­ty­wo­wa­na, no ale cóż, pocze­kam do nie­dzie­li ;)

 • Ja wła­śnie część obfo­ci­łam ciu­chów na tle sosno­wej sza­fy, ale prze­rób­ka mnie prze­ro­sła… Ale jed­nak przy­go­tu­ję zdję­cia, by wrzu­cić w tą nie­dzie­le na vinted.pl Dzię­ki za zmo­ty­wo­wa­nie ;)

  • hmm może cho­ciaż picas­sa ? Powin­na też nie­co pod­krę­cić zdję­cia. Fak­tycz­nie gimp może być a trud­ny dla kogoś, kto kom­plet­nie w tym nie sie­dzi. nie pomy­śla­łam o tym :p

 • Bar­dzo przy­dat­ne pora­dy. Tra­fi­łam tutaj przy­pad­kiem z blo­ga ania­ma­lu­je i nie żału­ję. Wcze­śniej nie wie­dzia­łam o por­ta­lach szafa.pl czy vin­ted. Bar­dzo cie­ka­wy blog, zosta­ję tu na dłu­żej :)

 • Dzię­ki, już zaczy­nam szy­ko­wać się na nie­dziel­ny wie­czór za tydzień!

 • dobre rady :) mam spo­ro rze­czy do sprze­da­nia więc się przy­da­dzą :)

  nowy post :) zapra­szam
  http://martienna.blogspot.com/