Jak szybko podwoić swoją koncentrację?

Meto­dę odkry­łam już daw­no temu, potem o niej zapo­mnia­łam i odna­la­złam ją ponow­nie w sierp­niu tego roku. Od tam­tej pory korzy­stam z niej regu­lar­nie, za każ­dym razem, gdy nie potra­fię się sku­pić nad zada­niem, gdy wszyst­ko mnie roz­pra­sza. Przede wszyst­kim wyłą­czam wte­dy fejs­bu­ki i odkła­dam tele­fon dale­ko od sie­bie. Następ­nie prze­cho­dzę do wyko­na­nia krót­kie­go, ale za to rewe­la­cyj­ne­go w skut­kach tri­ku. Nie będę Ci go tutaj szcze­gó­ło­wo opi­sy­wać, bo świet­ną pre­zen­ta­cję na ten temat stwo­rzył jeden z moich ulu­bio­nych vlo­ge­rów. Tak jak obie­ca­łam, będę sta­ra­ła się publi­ko­wać w mia­rę sys­te­ma­tycz­nie tre­ści, doty­czą­ce popra­wy spraw­no­ści i jako­ści pra­cy czy też nauki. Pisa­łam już o tym jak zwięk­szyć efek­tyw­ność pra­cy a teraz zapra­szam Cię na pre­zen­ta­cję Roz­wo­jow­ca doty­czą­cą podwo­je­nia spraw­no­ści Two­jej kon­cen­tra­cji. Dodam jesz­cze tyl­ko, że zauwa­ży­łam, że dużo chęt­niej czy­ta­cie i komen­tu­je­cie wpi­sy, któ­re napi­sa­łam zasto­so­waw­szy wcze­śniej tę meto­dę, więc mam dowód na to, że to dzia­ła ;)

 

 

Jestem bar­dzo cie­ka­wa, czy tech­ni­ka poma­rań­czy zadzia­ła na innych podob­nie jak na mnie. Jeśli ktoś z Was zde­cy­do­wał się spró­bo­wać, to daj­cie pro­szę znać, czy coś się zmie­ni­ło ;) A może zna­cie już tę, bądź inne tech­ni­ki polep­sza­nia kon­cen­tra­cji? Chęt­nie spró­bu­ję cze­goś nowe­go, lubię eks­pe­ry­men­to­wać :)

buzia­ki!

Ania

 

PS. Wiesz, że teraz kan­gu­ry potra­fią ćwier­kać?

SPRAWDŹ TUTAJ

 • Pingback: Dlaczego wciąż nie wychodzą Ci mapy myśli? Już mówię! - Blue Kangaroo()

 • janek

  Serio dzia­ła­ją tego typu meto­dy? Ten cały Roz­wo­jo­wiec to jest ten z tych naciągaczy/cwaniaków co zara­bia­ją wma­wia­jąc ludziom jakieś taj­ne i pro­ste tri­ki, któ­re odmie­nią ich całe życie w 3 minu­ty? xD :/

 • Mania

  Uwiel­biam takie meto­dy, wte­dy nawet bez spraw­dza­nia, czy dzia­ła, jakoś mam wię­cej ocho­ty, na naukę ;)

 • Adrian

  Wyda­je mi się, że dzia­ła. Zna­czy spró­bo­wa­łem jej raz i jakoś mam mniej myśli w gło­wie. Zresz­tą jakoś szyb­ciej przy­szło mi do gło­wy, co tutaj napi­sać xD.

 • ale numer! Spró­bo­wa­łam z tek­stem spod fil­mi­ku i kur­cze dzia­ła! :)

  • faj­nie, że u Cie­bie też się spraw­dza! Mam dowód na to, że sobie tego nie wmó­wi­łam :p haha