Jak zdać sesję? Rusza wyzwanie: Sesja is Coming!

Sesja moi dro­dzy zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Niby mamy taki nie­po­zor­ny kwie­cień, ale nie roz­sia­daj­my się na kwit­ną­cych lau­rach. ;) Jeże­li teraz podej­mie­my bar­dzo małe kro­ki w kie­run­ku przy­go­to­wa­nia się do egza­mi­nów, to zapew­niam Was, że póź­niej odej­dzie Wam wie­le pro­ble­mów i nie­po­trzeb­nych ner­wów. Tym, któ­rym zale­ży na wyni­kach, to takie wcze­sne przy­go­to­wa­nia rów­nież bar­dzo się przy­da­dzą. Chcę już zacząć moty­wo­wać Was do nauki i być TĄ OSOBĄ, któ­ra przy­po­mni i powie, że wszyst­ko będzie ok. Jak zdać sesję? Pole­cam dołą­czyć do wyzwa­nia: Sesja is Coming i dokład­nie śle­dzić moje wska­zów­ki. To prze­pis na zda­ne egza­mi­ny, któ­ry spraw­dził się już u tysię­cy stu­den­cia­ków! (Brzmi jak tekst z tele­za­ku­pów, ale to praw­da :D)

 

 

 

 

1. Jak będzie wyglądało wyzwanie: Sesja is Coming?

 

 

 1. Pora­dy zwią­za­ne z efek­tyw­ną nauką i przy­go­to­wa­niem do sesji. Będą to napraw­dę małe i pro­ste w wyko­na­niu kro­ki, któ­re uspraw­nią przy­go­to­wa­nia. Kie­ru­ję się zasa­dą, że 20% dzia­łań daje 80% efek­tów. Trze­ba tyl­ko wie­dzieć, któ­re dzia­ła­nia nale­ży wyko­nać i ja zamie­rzam o nich mówić! :)
 2. Fil­my video — 5 fil­mów, któ­re będą świet­nym prze­dłu­że­niem tego, o czym napi­szę w mailu. Nakrę­ci­łam je rok temu do tego same­go wyzwa­nia i uwa­żam, że nadal są świet­nym źró­dłem wie­dzy.
 3. Przez 2 tygo­dnie wyślę do Cie­bie oko­ło 5–6 maili.
 4. Czas trwa­nia: 16.04–30.04

 

 

Wyzwanie Sesja is coming

 

 

2. Gdzie odbędzie się wyzwanie: Sesja is coming?

 

 

 1. Maile do Was - To w mailach potra­fię prze­ka­zać naj­wię­cej infor­ma­cji, cie­pła i wspar­cia skie­ro­wa­ne­go do każ­de­go z osob­na. Naj­bar­dziej lubię tę for­mę wyzwań, bo czu­ję się wte­dy, jak­bym wysy­ła­ła list do kon­kret­nej oso­by, a nie kie­ro­wa­ła moje sło­wa do liczą­cej sobie kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób, gru­py czy­tel­ni­ków blo­ga. Poza tym maile zosta­ją w Waszych skrzyn­kach, łatwo jest Wam do nich wra­cać. Na pew­no łatwiej niż prze­szu­ki­wać blo­ga czy Face­bo­oka.
 2. Insta­gram - To medium rewe­la­cyj­nie spraw­dzi­ło się pod­czas Mie­sią­ca Sys­te­ma­tycz­nej Nauki. Codzien­nie przez 2 tygo­dnie będę publi­ko­wać róż­ne moty­wa­cyj­ne tre­ści na Sto­ries. Co kil­ka dni poja­wią się też posty na moim IG zwią­za­ne z wyzwa­niem. Dla­cze­go będę to robić, sko­ro mamy już maile? A no dla­te­go, że maila się cza­sem prze­oczy, zapo­mni się o nim. A tak, uśmiech­nę się jesz­cze z Insta­gra­ma i przy­po­mnę, żeby z wie­dzy zawar­tej w mailu sko­rzy­stać! ;) Poza tym IG, to świet­ne miej­sce do obser­wa­cji Waszych poczy­nań. Jeste­śmy pod hash­ta­giem #Wyzwa­nie­Se­sja­IsCo­ming Korzy­staj­cie też śmia­ło z gra­fi­ki, któ­rą przy­go­to­wa­łam dla Was poni­żej.
 3. Stu­den­ci — Gru­pa Wspar­cia - Posta­no­wi­łam, że i na naszej gru­pie będą poja­wiać się posty zwią­za­ne z wyzwa­niem! Dokład­nie w tym samym celu, co na Insta­gra­mie. Nie chcę, żeby­ście zapo­mnie­li o tych przy­go­to­wa­niach, będę się do Was dobi­jać z każ­dej stro­ny, po pro­stu żeby ta sesja upły­nę­ła Wam w spo­ko­ju, bez ner­wów.

 

 

3. Motywujemy, wspieramy i chwalimy się! #WyzwanieSesjaIsComing

 

 

Pod­czas listo­pa­do­we­go Mie­sią­ca Sys­te­ma­tycz­nej Nauki, któ­ry oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem naj­bar­dziej podo­ba­ło mi się to, co dzia­ło się mię­dzy Wami! To jak się moty­wo­wa­li­ście, chwa­li­li­ście! Powiem szcze­rze, że to zno­wuż moty­wo­wa­ło mnie! Nie tyl­ko do nauki, ale przede wszyst­kim do two­rze­nia kolej­nych maili, do mówie­nia o wyzwa­niu. To może zabaw­ne, ale Wasze zdję­cia mobi­li­zo­wa­ły mnie do mobi­li­zo­wa­nia Was! Dzię­ki Wam stwo­rzy­łam tak przy­dat­ne tre­ści, ponie­waż widzia­łam sens. Widzia­łam 1000 osób, któ­re regu­lar­nie poka­zu­ją mi, że te tre­ści są przy­dat­ne, że im to poma­ga, że uczą się ze mną! Chcę tak jesz­cze raz! :)

Do cze­go więc Was zachę­cam?

 1. Chwal­cie się tym, cze­go dzi­siaj doko­na­li­ście pod hash­ta­giem #Wyzwa­nie­Se­sja­IsCo­ming
 2. Śmia­ło może­cie uży­wać poniż­szych zdjęć, któ­re stwo­rzy­łam na Insta­gram.
 3. Jeże­li macie jaki­kol­wiek pro­blem, pisz­cie na #Wyzwa­nie­Se­sja­IsCo­ming

 

 

Zdjęcia są dla Ciebie. Korzystaj do woli! ;)

 

 

Wyzwanie sesja is coming
Wyzwanie sesja is coming
Wyzwanie sesja is coming

 

Nie daj­cie się zwieść takiej typo­wej, stu­denc­kiej gada­ni­nie, któ­rą może (mam nadzie­ję, że nie) spo­tka­cie wśród swo­ich zna­jo­mych. Aaa, jakoś to będzie. Teraz się tym nie przej­mu­ję. Albo: Już się uczysz?! Ja to zacznę w czerw­cu. Dbaj­cie o swo­je zdro­wie, o swój czas i jeże­li chce­cie to tak­że o swo­je oce­ny. Nie bądź­cie typo­wy­mi stu­den­ta­mi z memów. Takie podej­ście koń­czy się tym, że po 5 latach ner­wów zwią­za­nych z sesją, mózg auto­ma­tycz­nie koja­rzy naukę z czymś stre­su­ją­cym, nie­faj­nym. Po tym cza­sie stu­den­cia­ki sta­ją się doro­sła­ka­mi. Bar­dzo leni­wy­mi, żyją­cy­mi w mono­ton­ni, nie­roz­wi­ja­ją­cy­mi się doro­sła­ka­mi. Nie rób­cie sobie tego.

 

 

 

PS Lau­ry tak napraw­dę jesz­cze nie kwit­ną.

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Joan­na Nachman

  Aniu, gdzies mignę­ło mi info o pro­mo­cji na porad­nik sesyj­ny dla uczest­ni­kow wyzwa­nia. To aktu­al­ne?

 • Gdy­bym Cię zna­ła w 2011 :D ahhhh. :*

 • Mar­ty­na

  Aniu, dołą­czy­łam do wyzwa­nia i nie dosta­łam żad­ne­go maila, spraw­dzi­łam “Spam”, “Ofer­ty” i wszyst­ko co się da. Mam od Cie­bie tyl­ko wcze­śniej­sze wia­do­mo­ści. Moż­li­we, że mnie nie zapi­sa­ło teraz?

 • Bio­rę udział! 😊