Lista 20 filmów motywujących do nauki.

Wybór fil­mu na wie­czór to chy­ba typo­wy pro­blem pierw­sze­go świa­ta. Jestem w tym mistrzem. Potra­fię spę­dzić godzi­nę na wyszu­ki­wa­niu fil­mu po czym stwier­dzić, że nie będę go oglą­dać, bo nie jestem do nie­go wystr­cza­ją­co prze­ko­na­na. Mistrz zarzą­dza­nia cza­sem. Mam tak dla­te­go, że zawsze chcę, żeby film coś wniósł do moje­go życia, dał mi do myśle­nia, zmie­nił per­spek­ty­wę czy wła­śnie, zmo­ty­wo­wał do nauki.

 

 

Dla­te­go byłam pozy­tyw­nie zasko­czo­na (zresz­tą jak zawsze), gdy na gru­pie Stu­den­ci — Gru­pa Wspar­cia roz­wi­nął się wątek fil­mów moty­wu­ją­cych do nauki. Nie żebym już tego nie mówi­ła, ale zało­że­nie tej gru­py, to jed­na z moich naj­lep­szych decy­zji w tym roku. Udzie­la­ją się tam głów­nie dziew­czy­ny, ale nie tyl­ko! Jeste­ście mega inspi­ru­ją­ce, dzię­ki! Z tego co widzia­łam, zawsze znaj­dzie się ktoś, kto stu­diu­je ten sam kie­ru­nek. Nawet znaj­dą się ludzie, któ­rzy stu­diu­ją na tym samym uni­wer­sy­te­cie. Na tym samym roku. I obo­je mają test w ponie­dzia­łek. :D

 

 

 

Lista fil­mów moty­wu­ją­cych do nauki

 

 

Lista 20 fil­mów moty­wu­ją­cych do nauki powsta­ła przy pomoc naszej gru­po­wej dru­ży­ny! Chcę, żeby tam­to miej­sce było wyjąt­ko­we, nawet tro­chę vipow­skie, dla­te­go nie udo­stęp­niam listy otwar­cie. Otrzy­ma­ją ją tyl­ko oso­by zapi­sa­ne bądź te, któ­re zapi­szą się na Stu­denc­ki Blu­eslet­ter. Więk­szość gru­po­wi­czów już tam jest. Jeże­li do nich nale­żysz, to moty­wu­ją­ce fil­my cze­ka­ją na Cie­bie w skrzyn­ce pocz­to­wej!

 

 

Chcę listę filmów motywujących do nauki!

* indi­ca­tes requ­ired 

 

lista filmów motywujących do nauki

Mam zbyt buj­ną wyobraź­nię, żeby oglą­dać hor­ro­ry. Cza­sem lubię obej­rzeć odmóż­dża­ją­cy film, ale takie bar­dzo łatwo jest zna­leźć. Gorzej z czymś ambit­niej­szym. Uwiel­biam fil­my z podró­ża­mi w tle lub wła­śnie te moty­wa­cyj­ne. Na Film­we­bie widzę spo­ro nie­tra­fio­nych w mój gust pro­po­zy­cji, dla­te­go lubię pole­ce­nia bez­po­śred­nio od ludzi. Czy tyl­ko mi się wyda­je, że ludzie mogą lepiej wyczuć nasz gust niż maszy­ny? Dla­te­go wła­śnie czę­sto pytam Was o zda­nie lub gdy jest póź­no zaglą­dam do Pan­ny Kino Świn­ki. Nie jestem znaw­cą fil­mów, ba! Zapew­ne nie widzia­łam wie­lu “must see”. Jestem z tych, któ­re wolą usiąść wie­czo­rem w łóżecz­ku z dobrą książ­ką niż odpa­lić film.

 

 

Zde­cy­do­wa­nie wolę pójść do kina! W dodat­ku teraz mam 10 bile­tów z ostat­niej akcji PKO za free. Zresz­tą wie­lu z Was też już je ma! Wiem, że było kil­ka osób, któ­re oba­wia­ły się tej akcji, ale tak na przy­szłość mówię, że ja spraw­dzam regu­la­mi­ny i wszyst­kie for­mal­no­ści, nim w coś takie­go wej­dę. Nie musi­cie się oba­wiać, że nie otrzy­ma­cie nagro­dy. Mia­łam już taką sytu­ację, że fir­ma zaofe­ro­wa­ła mi dar­mo­we kon­to z bonu­sem dla Was, ale wczy­ta­łam się w regu­la­min i kosz­to­wa­ło ono 9 PLN na mie­siąc, więc w to nie weszłam. Od PKO mam już bile­ty i zle­ci­łam też wypła­tę 100 zło­tych. Pój­dą na pokry­cie zgu­bio­nych przed tygo­dniem skó­rza­nych ręka­wi­czek…

 

 
No nic, zmie­ni­łam tro­chę temat. Życzę Wam miłe­go oglą­da­nia fil­mów, tyl­ko nie moty­wuj­cie się za dłu­go!

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Wi Ka

  Czy moż­na jesz­cze pro­sić o tą listę? :D Z góry baaar­dzo dzię­ku­ję! <3

 • Ewa

  moż­na pro­sić o ponow­ne wysła­nie? gdzieś mi zagi­nę­ła ta lista a chęt­nie dzi­siaj wie­czo­rem przed jutrzej­szym powta­rza­niem coś bym obej­rza­ła :)
  [email protected]

 • ooooo! <3 Dzię­ku­ję Kan­gur­ku! <3 To strasz­nie miłe wyróż­nie­nie!!!!!!!!!! :) Ja dosta­łam już listę na maila i jako oka­zyj­ny kry­tyk fil­mo­wy potwier­dzam, że są to wyso­ce moty­wu­ją­ce do nauki fil­my! A z cze­goś roz­luź­nia­ją­ce­go, na total­ne odmóż­dże­nie to dorzu­ci­ła­bym zaraz obok ‘Legal­nej Blon­dyn­ki’ film ‘Syd­ney i sied­miu nie­udacz­ni­ków’ :D o ame­ry­kań­skim stu­denc­kim życiu :))))))))

  • No to jak Kino Świn­ka akcep­tu­je listę, to myślę. że rekla­ma­cje nie będą roz­pa­try­wa­ne :D w liceum myśla­łam, że nojr stu­denc­kie życie będzie wyglą­da­ło jak w tych ame­ry­kań­skich fil­mach :)

 • Też bra­łam udział w tej akcji stów­ka za zało­że­nie kon­ta i zada­nie wid­nie­je jako nie­zre­ali­zo­wa­ne… :(

  • Naj­praw­do­po­dob­niej nie zre­ali­zo­wa­łaś któ­re­go z punk­tów w cza­sie. :( Ja np. mia­łam pro­blem z kurie­rem, ale na szczę­ście zamie­ści­łam się w cza­sie. :)