O MNIE

Hej!

Nazy­wam się Ania Kania i pro­wa­dzę tę przy­stań stu­den­cia­ków. Jestem też autor­ką Sesyj­ne­go Porad­ni­ka, dzię­ki któ­re­mu stu­den­ci w Pol­sce nagmin­nie zda­ją sesję w pierw­szych ter­mi­nach z świet­ny­mi wyni­ka­mi. Sama stu­diu­ję ger­ma­ni­sty­kę, kocham uczyć się języ­ków, uwiel­biam Wło­chy, gdzie spę­dzam wła­śnie dru­gie­go już Era­smu­sa. Pry­wat­nie zaj­mu­ję się poszu­ki­wa­nia­mi sen­su życia i ide­al­nej bia­łej bluz­ki. Witaj na pierw­szym blo­gu stu­denc­kim w Pol­sce, któ­ry od dzi­siaj będzie Ci towa­rzy­szył pod­czas Two­jej stu­denc­kiej przy­go­dy.

 

 

Skąd pomysł na bloga?

 

Będąc na pierw­szym roku stu­diów nale­ża­łam do gro­na prze­ra­żo­nych i zestre­so­wa­nych stu­den­tów. Mój kie­ru­nek jest dość wyma­ga­ją­cy, co nie uła­twia­ło spra­wy. Całe popo­łu­dnia, wie­czo­ry i noce spę­dza­łam na nauce. Nie wie­dzia­łam czym jest roz­ryw­ka i odpo­czy­nek. Piłam hek­to­li­try kawy, jadłam śmie­cio­we żar­cie. To wszyst­ko w połą­cze­niu z ogrom­nym stre­sem spra­wi­ło, że mój orga­nizm w koń­cu się zbun­to­wał. Pew­ne­go listo­pa­do­we­go wie­czo­ra, dzień przed waż­nym kolo­kwium, wylą­do­wa­łam w szpi­ta­lu. Moje ser­ce dud­ni­ło jak  roz­pę­dzo­ny pociąg. Nie potra­fi­łam zła­pać odde­chu. Wte­dy powie­dzia­łam: Dość! Posta­no­wi­łam zmie­nić swój styl życia, lepiej się zor­ga­ni­zo­wać i co naj­waż­niej­sza, dowie­dzieć się, jak uczyć się szyb­ciej i efek­tyw­niej.

 

 

Od tam­tej pory dzie­lę się na blo­gu spraw­dzo­ny­mi prze­ze mnie meto­da­mi uspraw­nia­ją­cy­mi naukę i piszę o wszyst­kim, co ze stu­denc­kim życiem jest zwią­za­ne. Od pie­nię­dzy, podró­ży przez kuch­nię i modę, aż po roz­wój i kul­tu­rę.

 

 

Naj­le­piej zna­ją mnie sub­skry­ben­ci Stu­denc­kie­go Blu­eslet­te­ra, z nimi też dzie­lę się róż­ny­mi taj­ny­mi mate­ria­ła­mi i infor­ma­cja­mi uspraw­nia­ją­cy­mi naukę. Możesz do nich dołą­czyć tutaj:

 

 

 

 

Stu­den­cia­ki mają też swo­ją gru­pę wspar­cia na Face­bo­oku. Jak masz jaki­kol­wiek pro­blem, zapy­ta­nie, roz­ter­kę to pisz śmia­ło! Nasza spo­łecz­ność jest napraw­dę prze­cud­na!

 

 

 

 

Wię­cej infor­ma­cji o moim e-booku: Sesyj­ny Porad­nik — Jak pora­dzić sobie z sesją?

 

 

 

 

Czy­ta­my się na blo­gu!

Ania