Magiczny obiad z patelni grillowej, który zrobi każdy Student w Kuchni.

Stu­dent w Kuch­ni to seria, w któ­re mówię o tanich, zdro­wych i szyb­kich posił­kach. Wiem, że zakup patel­ni gril­lo­wej może na pierw­szy rzut oka nie mie­ści się w tych ramach, ale dla mnie, na rów­ni z blen­de­rem jest to jeden z naj­po­trzeb­niej­szych sprzę­tów! Nie wyobra­żam sobie bez nie­go zdro­wych i smacz­nych posił­ków. Przy­kład? Cuki­nia. Moż­na ją zjeść na suro­wo, ok. Nie­ste­ty nie jest wte­dy smacz­na. Na naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej potrze­bu­je­my tak­że cie­płych posił­ków, dla­te­go teo­re­tycz­nie cuki­nię moż­na usma­żyć w ole­ju, albo pod­du­sić. Pierw­sze roz­wią­za­nie nie będzie zdro­we, dru­gie brzmi lepiej, ale pasu­je raczej do “mokrych” dań, tzn. takich z sosa­mi. Pozo­sta­je nam więc cuki­nia, a nawet cały obiad z patel­ni gril­lo­wej. Innym plu­sem patel­ni jest fakt, że na niej wszyst­ko dzie­je się szyb­ko! A czas to piniądz, roz­ryw­ka, nauka. Jak kto woli. Dla­te­go uwa­żam, że zakup patel­ni gril­lo­wej  na stu­diach jest tak samo waż­ny jak zakup bile­tu mie­sięcz­ne­go. ;)

 

 

Tak, kocham moją patel­nię gril­lo­wą.

 

obiad z patelni grillowej

 

 

 

Szybki, tani i zdrowy obiad z patelni grillowej, który pobudza wyobraźnię kulinarną.

 

 

Pod­kre­ślę ponow­nie, że celem tej serii jest pobu­dza­nie Waszej wyobraź­ni kuli­nar­nej. Na tym pole­ga cala magia! Cho­dzi mi o to, żeby prze­pi­sy były luź­ne, z moż­li­wo­ścią wie­lu mody­fi­ka­cji, żeby uczy­ły goto­wa­nia, a nie tyl­ko dawa­ły goto­wą recep­tu­rę, któ­rą jeśli zmie­nisz choć o jeden skład­nik, to znisz­czysz cały prze­pis. Ma być zupeł­nie odwrot­nie, ma być bez spi­ny. Danie, o któ­rym dzi­siaj mowa jem bar­dzo czę­sto, wła­śnie dla­te­go, że jest szyb­kie, zdro­we i ma wie­le waria­cji. Kur­czę dobrze, że zaczę­łam two­rzyć tę serię, bo fak­tycz­nie to, co jem, ide­al­nie się do niej wpa­so­wu­je. :)

 

 

Kreatywny przepis na obiad z patelni grillowej:

 

 

1. Baza - sała­ta dowol­na. Rosz­pon­ka, szpi­nak, lodo­wa, czy nawet jar­muż.

2. Gril­lo­wa­ne warzy­wa. Moż­li­we opcje:

 • papry­ka
 • cuki­nia
 • bakła­żan
 • cza­sem do tego dania robię w pie­kar­ni­ku: buraka/pietruszkę/marchewkę/batata

3. Rodzaj sosu/pasty/czegoś w czym macza się warzy­wa. Moż­li­we opcje:

 • hum­mus (mój ulu­bio­ny kup­ny to ten z Bie­dron­ki. Na Era­smu­sie nazwa­no mnie hum­mus queen, więc wia­do­mo, że wolę robić sama. :D)
 • Jak nie masz cie­cie­rzy­cy, to coś jak hum­mus moż­na zro­bić z innych strącz­ków np. faso­li.
 • guaca­mo­le — roz­cia­pa­ne widel­cem awo­ka­do, sól, pieprz, pokro­jo­na w kostecz­kę cebul­ka, cza­sem czo­snek, cza­sem słod­ka papry­ka

4. Jaj­ko goto­wa­ne lub sadzone/kurczak z patel­ni gril­lo­wej

 

 

Jaki jest dzi­siej­szy prze­pis?

 

 

 1. Bez­glu­te­no­wy,
 2. wegań­ski, jeże­li zre­zy­gnu­je­my z jaj­ka lub kur­cza­ka,
 3. o niskim indek­sie gli­ke­micz­nym,
 4. zdro­wy, szyb­ki i pro­sty!

 

 

obiad z patelni grillowej

 

 

Co myśli­cie o takich daniach? Potra­fi­cie jeść w ten spo­sób obiad, czy raczej potrze­bu­je­cie bar­dzo cie­płych, goto­wa­nych posił­ków? U mnie róż­nie to bywa. Po pro­stu wiem, że każ­de­go dnia mam ocho­tę na coś inne­go. Są takie, zwy­kle zimą, gdy czu­ję, że potrze­bu­ję zjeść kawał mię­sa, a bywa­ją i takie, że mam ocho­tę jedy­nie na zupę albo wła­śnie na ten obiad z patel­ni gril­lo­wej. Daj­cie znać w komen­ta­rzach, jak to wyglą­da u Was. :)

 

 

INNE STUDENCKIE PRZEPISY ZNAJDZIESZ TUTAJ!

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Joan­na Nachman

  Aniu, a jaką patel­nię gril­lo­wą pole­casz? ;) Ja ostat­nio zako­cha­łam się w daniach z woka!