Wyjdź ze swojej strefy komfortu! #1 ale po co?

Cześć! Pew­nie nie raz sły­sza­łeś zda­nie, że zmia­ny są dobre. Ja oso­bi­ście wiem, że wycho­dze­nie poza stre­fę kom­for­tu jest mega waż­ną rze­czą, ale jakoś przy tru­dach dnia czę­sto o tym zapo­mi­nam. Myślę więc, że jeśli będę mia­ła moty­wa­cję : co ponie­dzia­łek post o wykra­cza­niu poza

Prze­czy­taj wię­cej!

Dlaczego warto życzyć miłego dnia?

  Dzi­siej­szy wpis doty­czy drob­nost­ki, dwóch słów, któ­re w Pol­sce są bar­dzo rzad­ko wypo­wia­da­ne. Jakoś nasza kul­tu­ra ogra­ni­cza się do for­mal­nej grzecz­no­ści w skle­pach, urzę­dach i innych insty­tu­cjach publicz­nych. Mówi­my dzień dobry i do widze­nia, pro­si­my o dłu­go­pis i dzię­ku­je­my, gdy ktoś nam go poda.

Prze­czy­taj wię­cej!

UWAGA na planowanie czasu!

Cześć jak się mie­wasz? Mam nadzie­ję, że teraz, w waka­cje masz czas dla sie­bie, bo u mnie poja­wił się z tym mały pro­blem, ale myślę, że powo­li wra­cam do rów­no­wa­gi. Pew­nie zro­bi­łeś milion pla­nów na waka­cje, pod­eks­cy­to­wa­ny, jak to nie zmie­nią one Two­je­go życia. To

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak wyczyścić Tangle Teezer?

  Pew­nie każ­da z Was sły­sza­ła o tej cudow­nej szczot­ce wie­le dobre­go. Piszą o niej, mówią o niej, krę­cą o niej. Dla­te­go nie będę opo­wia­dać Ci o jej zale­tach i wadach, bo w inter­ne­cie krą­ży cała masa recen­zji tego typu. Poza tym, zaj­rza­łaś tutaj, bo

Prze­czy­taj wię­cej!

10 rad, jak nie organizować czasu

1. To pierw­sze i naj­waż­niej­sze, nie pla­nuj dnia! Żyj spon­ta­nicz­nie i ciesz się chwi­lą, podej­muj szyb­kie decy­zje, nie pozwól sobie wmó­wić, że pla­no­wa­nie jest dobre, prze­cież nie możesz się ogra­ni­czać! 2. Śpij dłu­go! Jak masz na 8, to do 7:30, co z tego, że się

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w czerwcu w internetach

Hej! Zesta­wie­nie mie­sią­ca tym razem nie­co wcze­śniej. Czerw­co­wa sesja sku­tecz­nie unie­moż­li­wia­ła mi i pew­nie wie­lu z Was buszo­wa­nie po prze­strze­ni inter­ne­to­wej, dla­te­go lin­ków zebra­ło się nie­wie­le. Na począ­tek może: 10 moty­wu­ją­cych do szu­ka­nia pra­cy cyta­tów. Natknę­łam się na nie przy oka­zji two­rze­nia wpi­su o kre­atyw­nych

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie chcę już prowadzić bloga.

Teraz chcę być poszu­ki­wa­czem zagi­nio­nych dzieł sztu­ki. Chcę mieć wie­dzę jak Zofia Lorenz i być spryt­na, chy­tra oraz tajem­ni­cza jak Lisa. Chcę podró­żo­wać po świe­cie, ucie­kać przed taj­ny­mi agen­ta­mi, a potem zbie­rać lau­ry i wiwa­ty. Ooo tak to jest życie! Aż boję się łapać za jaką­kol­wiek

Prze­czy­taj wię­cej!

Czytałaś książkę pół roku? To świetnie!

Ile razy sły­sza­łaś o książ­kach tak cie­ka­wych, że pochła­nia się je w jeden dzień a nawet i wie­czór? Bar­dzo zazdro­ścisz oso­bom, któ­re mają na to czas, ale Ty sama nie mia­łaś go tyle odkąd skoń­czy­łaś Har­re­go Pot­te­ra? Nic w tym złe­go a wię­cej nawet dobre­go!

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak się dobrze sprzedać — czyli kreatywne CV.

Oto przy­kła­do­we CV zna­le­zio­ne w sie­ci, któ­re mogą Cię zain­spi­ro­wać, do stwo­rze­nia wła­sne­go, kre­atyw­ne­go CV. Klik­nię­cie w dowol­ny obra­zek prze­nie­sie Cię do twór­cy tego małe­go dzie­ła, lub do stro­ny na któ­rej je zna­la­złam. Szcze­rze powiem, że nie wie­dzia­łam, że moż­na w taki spo­sób two­rzyć CV!

Prze­czy­taj wię­cej!

Wymyśl sobie tytuł posta o wszystkim.

Cześć! Mam do Cie­bie pyta­nie. Wła­ści­wie mam do Cie­bie milion pytań. Nie wiem kim jesteś, ale nie cho­dzi mi teraz o to, żebyś wypełniał/wypełniała jakąś ankie­tę na ten temat. Ale nie wiem też cze­go chcesz ode mnie. Cze­go szu­kasz na tym blo­gu, dla­cze­go tutaj jesteś,

Prze­czy­taj wię­cej!