10 rad, jak nie organizować czasu

1. To pierw­sze i naj­waż­niej­sze, nie pla­nuj dnia! Żyj spon­ta­nicz­nie i ciesz się chwi­lą, podej­muj szyb­kie decy­zje, nie pozwól sobie wmó­wić, że pla­no­wa­nie jest dobre, prze­cież nie możesz się ogra­ni­czać! 2. Śpij dłu­go! Jak masz na 8, to do 7:30, co z tego, że się

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w czerwcu w internetach

Hej! Zesta­wie­nie mie­sią­ca tym razem nie­co wcze­śniej. Czerw­co­wa sesja sku­tecz­nie unie­moż­li­wia­ła mi i pew­nie wie­lu z Was buszo­wa­nie po prze­strze­ni inter­ne­to­wej, dla­te­go lin­ków zebra­ło się nie­wie­le. Na począ­tek może: 10 moty­wu­ją­cych do szu­ka­nia pra­cy cyta­tów. Natknę­łam się na nie przy oka­zji two­rze­nia wpi­su o kre­atyw­nych

Prze­czy­taj wię­cej!

Nie chcę już prowadzić bloga.

Teraz chcę być poszu­ki­wa­czem zagi­nio­nych dzieł sztu­ki. Chcę mieć wie­dzę jak Zofia Lorenz i być spryt­na, chy­tra oraz tajem­ni­cza jak Lisa. Chcę podró­żo­wać po świe­cie, ucie­kać przed taj­ny­mi agen­ta­mi, a potem zbie­rać lau­ry i wiwa­ty. Ooo tak to jest życie! Aż boję się łapać za jaką­kol­wiek

Prze­czy­taj wię­cej!

Czytałaś książkę pół roku? To świetnie!

Ile razy sły­sza­łaś o książ­kach tak cie­ka­wych, że pochła­nia się je w jeden dzień a nawet i wie­czór? Bar­dzo zazdro­ścisz oso­bom, któ­re mają na to czas, ale Ty sama nie mia­łaś go tyle odkąd skoń­czy­łaś Har­re­go Pot­te­ra? Nic w tym złe­go a wię­cej nawet dobre­go!

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak się dobrze sprzedać — czyli kreatywne CV.

Oto przy­kła­do­we CV zna­le­zio­ne w sie­ci, któ­re mogą Cię zain­spi­ro­wać, do stwo­rze­nia wła­sne­go, kre­atyw­ne­go CV. Klik­nię­cie w dowol­ny obra­zek prze­nie­sie Cię do twór­cy tego małe­go dzie­ła, lub do stro­ny na któ­rej je zna­la­złam. Szcze­rze powiem, że nie wie­dzia­łam, że moż­na w taki spo­sób two­rzyć CV!

Prze­czy­taj wię­cej!

Wymyśl sobie tytuł posta o wszystkim.

Cześć! Mam do Cie­bie pyta­nie. Wła­ści­wie mam do Cie­bie milion pytań. Nie wiem kim jesteś, ale nie cho­dzi mi teraz o to, żebyś wypełniał/wypełniała jakąś ankie­tę na ten temat. Ale nie wiem też cze­go chcesz ode mnie. Cze­go szu­kasz na tym blo­gu, dla­cze­go tutaj jesteś,

Prze­czy­taj wię­cej!

18 cytatów motywujących do nauki.

Witaj! Tego tema­tu nie mogło zabrak­nąć w cza­sie sesji. Tysią­ce zroz­pa­czo­nych stu­den­tów, prze­glą­da­ją­cych kot­ki w inter­ne­cie. Może, któ­ryś z nich natknie się na tego posta. Przy­dać może się też uczniom, któ­rzy pró­bu­ją pod­cią­gnąć stop­nie na koniec roku. Tyl­ko pro­szę obie­caj mi, że to będzie Twój

Prze­czy­taj wię­cej!

27 rzeczy, które bym robiła, gdyby nie sesja.

Sesja nisz­czy czło­wie­ka. Prze­cież to wie­cie, ale nie ma takiej rze­czy z jakiej nie da się wycią­gnąć pozy­tyw­nych wnio­sków. Zapra­szam Was do zer­k­nię­cia na tę listę, a w szcze­gól­no­ści na to, co znaj­du­je się pod nią.   27 rze­czy, któ­re bym robi­ła, gdy­by nie sesja.  

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w maju w internetach.

1. Prze­glą­da­łam [email protected] Kate­go­ria z nie­bie­ski­mi zdję­cia­mi, eks­tra!   2. Tań­czy­łam przed tą inter­ne­to­wą kame­rą.       3. Zaja­da­łam się Pola­kiem na tale­rzu.   4. Ale wcze­śniej uczy­łam się jego nowe­go języ­ka, dowia­du­jąc się, że “odzip­ka” to po pol­sku week­end.    5. Dowie­dzia­łam się

Prze­czy­taj wię­cej!

16 nietypowych torebek, których nie mogę mieć.

Hej! Zdję­cia, któ­re zaraz zoba­czy­cie zbie­ram suk­ce­syw­nie od dłuż­sze­go cza­su. Więk­szość z nich zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w osob­nym fol­de­rze na face­bo­oku. Ory­gi­na­le, nie­ty­po­we, dziw­ne toreb­ki bar­dzo mi się podo­ba­ją, ale nie­ste­ty nie są ogól­nie dostęp­ne. Dla­te­go posta­no­wi­łam zro­bić swo­ją toreb­kę — książ­kę, któ­rą może­cie zoba­czyć <TUTAJ>

Prze­czy­taj wię­cej!