Jak szybko uczyć się słówek?

. Po dwóch latach stu­dio­wa­nia ger­ma­ni­sty­ki mogę mia­no­wać się spe­cja­li­stą od kucia słó­wek. Doszłam już do takiej per­fek­cji, że zapa­mię­ta­nie 40 słó­wek zaj­mu­je mi 15 minut. Na wstę­pie muszę zazna­czyć, że tre­ning czy­ni mistrza a regu­lar­na nauka to klucz do suk­ce­su. Z cza­sem mój mózg

Prze­czy­taj wię­cej!

Halo panie prezydencie, mamy błąd w Konstytucji!

  Dobrze było­by: “Popraw­ny zapis w Kon­sty­tu­cji musi brzmieć: Her­bem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go na czer­wo­nym polu albo też godłem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go. Twór­cy Usta­wy Zasad­ni­czej pomy­li­li poję­cia godła i her­bu.”   Źle jest:   “godłem Rze­czy­po­spo­li­tej jest wize­ru­nek orła bia­łe­go na

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robiłam w kwietniu w internetach.

    1. Uczy­łam się pozy­tyw­ne­go nasta­wie­nia od tej dziew­czyn­ki. ( Nie­ste­ty ja nadal spa­dam z umy­wal­ki)     2. Insta­lo­wa­łam miłość.     3. Fascy­no­wa­łam się i dzi­wi­łam fre­ega­ni­zmem. Wiesz jak sma­ku­je jedze­nie ze śmiet­ni­ka?     4. Chi­chra­łam się przy tej “zwa­łecz­ce”:  

Prze­czy­taj wię­cej!

O tym jak wykorzystać czas na studiach cz. 2

Czy­li jak nie mar­no­wać sobie życia. Cześć! Kie­dy pisa­łam pierw­szą część tego posta, nie wie­dzia­łam jesz­cze jak nazwę serię, ale wymy­śli­łam, cał­kiem przy­pad­ko­wo i nie sku­pia­jąc się na tym za bar­dzo. Seria nazy­wać się będzie “Kan­gur na stu­diach”. Myślę, że to zabaw­na nazwa w dodat­ku

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak przyciągnęłam do siebie Kindle 5 za darmo?

A bar­dzo pro­sto, ale zacznę od począt­ku. Pew­nie nie raz sły­sza­łeś zda­nie: “Jeśli cze­goś bar­dzo pra­gniesz to na pew­no to otrzy­masz.” Grzecz­nie kiwa­łeś gło­wą a potem w myślach uśmie­cha­łeś się do sie­bie z powo­du naiw­no­ści oso­by, któ­ra wypo­wia­da­ła te sło­wa. Wiesz, w dzie­ciń­stwie łapa­łam lata­ją­ce

Prze­czy­taj wię­cej!

O tym jak wykorzystać czas na studiach? cz.1 — seria studencka

fot. cher­ry­Jim    Chcia­łam Ci przed­sta­wić kil­ka metod na porząd­ne wyko­rzy­sta­nie cza­su spę­dzo­ne­go na uczel­ni. Nie­któ­re z tych rad możesz rów­nież sto­so­wać, jeśli uczęsz­czasz do szko­ły.    Na pew­no nie raz a może i bar­dzo czę­sto, nie mówiąc, że zawsze zaczy­nasz dzień z myślą “Byle

Prze­czy­taj wię­cej!

Co można robić we Wrocławiu?

W ubie­głą sobo­tę mia­łam oka­zję zoba­czyć zna­ny mi jedy­nie z opo­wia­dań i zdjęć Wro­cław. Jako czło­wiek zor­ga­ni­zo­wa­ny uło­ży­łam plan wyciecz­ki, któ­ry opar­łam na infor­ma­cjach zna­le­zio­nych w inter­ne­cie, bo zupeł­nie nie mia­łam pomy­słu na to, co chcia­ła­bym we Wro­cła­wiu zoba­czyć. No dobra, wiem, wiem Pano­ra­ma Racła­wic­ka

Prze­czy­taj wię­cej!

10 rodzajów komentatorów blogów modowych na wesoło

  Dzi­siaj coś z przy­mru­że­niem oka. Czy­ta­jąc komen­ta­rze, nie tyl­ko na moim ale na innych blo­gach moż­na dopa­trzeć się pew­nych sta­łych sche­ma­tów :)

Jak zrobić TURTLE z COFFEE HEAVEN ?

Pew­nie nie­jed­na i nie­je­den z Was, któ­rzy pró­bo­wa­li tej kawy, natych­miast się w niej zako­cha­li. Swój wyjąt­ko­wy smak zawdzię­cza ona nie­ty­po­wej recep­tu­rze. Tur­tle jest mie­szan­ką zie­lo­nej her­ba­ty, kawy oraz przy­praw. Przy­zna­cie sami, że łącze­nie her­ba­ty i kawy wyda­je się co naj­mniej dziw­ne, ale wła­śnie zie­lo­na her­ba­ta nada­je

Prze­czy­taj wię­cej!

ABC KAPELUSZ DIY

inspi­ra­cja stylowi.pl Oj sto lat nie było na tym blo­gu DIY, a prze­cież chcia­łam je wpro­wa­dzić jako sta­ły ele­ment. Ale nie miej­cie mi tego za złe, bo tak napraw­dę już od bar­dzo daw­na nie zro­bi­łam nic wła­sno­ręcz­nie. Na szczę­ście nad­ra­biam bra­ki i mam już nawet

Prze­czy­taj wię­cej!