Jak przygotować się do matury z języka obcego?

Matu­ra to gra z dokład­nie okre­ślo­ny­mi zasa­da­mi. Gdy, zasta­na­wiasz się nad tym, jak przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka obce­go, mogę podać Ci instruk­cję załą­czo­ną do każ­dej plan­szów­ki. Tam roz­pi­sa­ne zosta­ły kon­kret­ne regu­ły, któ­rych powi­nie­neś się trzy­mać. O wygra­nej nie decy­du­je przy­pa­dek. Pod­czas egza­mi­nu zbie­rasz punk­ty za wyka­za­nie się poszcze­gól­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi. Dobra zna­jo­mość zasad gry to pod­sta­wa! Dzię­ki temu będziesz lep­szy od innych.

 

 

Jak przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka obce­go.

 

 

Ten wpis doty­czy nauki do matu­ry z języ­ka. Nim jed­nak go prze­czy­tasz lub zaraz po jego lek­tu­rze pole­ca­ła­bym Ci odwie­dze­nie jesz­cze tego kom­plek­so­we­go porad­ni­ka: Jak uczyć się do matu­ry. Znaj­dziesz tam kom­plek­so­wy porad­nik. Dzi­siej­szy i tam­ten wpis świet­nie uzu­peł­nia­ją się wie­dzą. :)

 

 

Egza­min ust­ny.

 

 

1. Licz punkty za konkretne umiejętności

 

 

Pierw­sza zasa­da jest mega waż­na, prze­czy­taj to! Nim w ogó­le zaczniesz myśleć o egza­mi­nie ust­nym już zmień nasta­wie­nie do nie­go. Matu­rzy­ści stre­su­ją się tym, że nie pora­dzą sobie z egza­mi­nem ust­nym, bo będą robić dużo błę­dów. Tym­cza­sem za popraw­ność lek­sy­kal­no-gra­ma­tycz­ną komi­sja przy­zna­je zale­d­wie 4 punk­ty! Co to dla Cie­bie ozna­cza? A to, że nawet wypo­wia­da­jąc się na zasa­dzie: Kali jeść, Kali pić otrzy­masz 86% z ust­ne­go egza­mi­nu, jeże­li będziesz mówił dużo! Komi­sja może ode­brać Ci tyl­ko te 4 punk­ty! I to mak­sy­mal­nie! Zna­jąc pod­sta­wy gra­ma­ty­ki jak np. odmia­na cza­sow­ni­ka już możesz liczyć na 90%!

 

 

2. Ucz się z informatorem maturalnym.

 

 

Gdy już poko­nasz strach przed mówie­niem możesz wziąć się za naukę. Ucz się dokład­nie według kate­go­rii oce­nia­nych na matu­rze. Wszyst­ko znaj­dziesz w tych infor­ma­to­rach matu­ral­nych.

 

 

3. Tylko mówiąc nauczysz się mówić.

 

 

Słow­nic­two i gra­ma­ty­kę pozna­jesz cały czas. Musisz tyl­ko nauczyć się je odpo­wied­nio sto­so­wać pod­czas wypo­wie­dzi ust­nej. Roz­wią­zuj dużo arku­szy matu­ral­nych. Mów sam do sie­bie! Opi­suj obraz­ki, prze­pro­wa­dzaj dzie­siąt­ki roz­mów. Jeże­li masz taką moż­li­wość, to zapisz się na poza­lek­cyj­ne zaję­cia przy­go­to­wu­ją­ce do matu­ry języ­ko­wej. Tam będziesz miał moż­li­wość roz­mo­wy z nauczy­cie­lem.

 

 

4. Wyucz się na pamięć pewnych zwrotów. 

 

 

Zga­dzam się z Panią, moim zda­niem, z dru­giej zaś stro­ny, wra­ca­jąc do wcze­śniej­sze­go wąt­ku itd. itp. Naj­le­piej jest spi­sać takie typo­we zwro­ty, któ­rych same­mu uży­wa się w języ­ku pol­skim i póź­niej je prze­tłu­ma­czyć. Na począt­ku przy­go­dy z języ­kiem mamy skłon­ność do tłu­ma­cze­nia sobie w gło­wie tego, co chce­my powie­dzieć, więc takie roz­wią­za­nie powin­no pomóc.

 

 

Jak przygotowywać się do matury z języka obcego
 

& 

Egza­min pisem­ny

 

 

1. Jak podzielić materiał?

 

 

Koniecz­nie potrze­bu­jesz repe­ty­to­rium matu­ral­ne­go! Koniecz­nie! Sprawdź, ile jest roz­dzia­łów w repe­ty­to­rium i póź­niej podziel to przez licz­bę mie­się­cy, któ­ra pozo­sta­ła do matu­ry minus jeden! Minus jeden, bo zosta­wia­my sobie mie­siąc na powtór­ki. Teraz wiesz już, jaki zakres mate­ria­łu musisz opa­no­wać w jeden mie­siąc. (Jeże­li w momen­cie, kie­dy to czy­tasz do matu­ry pozo­sta­ło mniej cza­su, to mate­riał możesz podzie­lić nawet na tygo­dnie.)

 

 

Teraz podziel mate­riał z dane­go mie­sią­ca na 4 tygo­dnie. I wiesz już, ile mate­ria­łu musisz opa­no­wać w tydzień. Wpisz do swo­je­go kalen­da­rza, kie­dy i cze­go będziesz się uczyć i trzy­maj się tego pla­nu. Napraw­dę wpisz dokład­ne dni i godzi­ny. Każ­de opóź­nie­nie będzie wyma­gać nad­ro­bie­nia go w przy­szłym tygo­dniu, a tam cze­ka­ją już kolej­ne por­cje mate­ria­łu!

 

 

Dokład­nie sprawdź wyma­ga­nia matu­ral­ne. Zamiesz­czo­no je w wyżej pod­lin­ko­wa­nych prze­ze mnie infor­ma­to­rach. Każ­de repe­ty­to­rium matu­ral­ne powin­no je reali­zo­wać, ale jeże­li im nie ufasz lub uczysz się z róż­nych źró­deł, to swój plan nauki możesz stwo­rzyć na pod­sta­wie wyma­gań opi­sa­nych w infor­ma­to­rze. Robi się to dokład­nie tak, jak opi­sy­wa­łam to w przy­pad­ku pla­no­wa­nia z repe­ty­to­rium.

 

 

2. Jak uczyć się słówek?

 

 

Popeł­ni­łam 2 wpi­sy na temat tego, jak uczyć się słó­wek. Tam znaj­dziesz wszel­ką wie­dzę na ten temat: Jak uczyć się słó­wek — na zawsze i jak uczyć się słó­wek — szyb­ko. Zrób z nich uży­tek! :)

 

 

Pro­wadź oddziel­ny zeszyt matu­ral­ny. Zapi­suj w nim nowe słów­ka — wszyst­kie, któ­rych nie rozu­miesz, oraz nowe zagad­nie­nia gra­ma­tycz­ne. Naj­le­piej jest podzie­lić ten zeszyt wła­śnie na słów­ka i gra­mę.

 

 

3. Jak przygotować się do napisania własnego tekstu?

 

 

Pisz dużo tek­stów w języ­ku obcym. Wiem, że cza­sem się nie chce. Ale tek­sty pisa­ne spra­wią, że lepiej zapa­mię­tasz nowe słow­nic­two, popra­wisz swo­ją gra­ma­ty­kę i przy­go­tu­jesz się do dłuż­szej wypo­wie­dzi pisem­nej na egza­mi­nie. Noś wszyst­kie te tek­sty do swo­je­go nauczy­cie­la. Niech je popra­wia codzien­nie! A potem kolej­nym waż­nym kro­kiem, któ­ry wie­le osób igno­ru­je jest ana­li­za popeł­nio­nych błę­dów. Ana­li­zuj i wycią­gaj wnio­ski. Póź­niej możesz wyko­nać kil­ka ćwi­czeń z dane­go dzia­łu gra­ma­tycz­ne­go, z któ­rym masz pro­ble­my.

 

 

4. Zanurzenie w języku.

 

 

W wol­nym cza­sie pró­buj cho­ciaż osłu­chi­wać się z języ­kiem na przy­kład na YouTu­be lub oglą­daj zagra­nicz­ne kana­ły. Możesz też słu­chać audio­bo­oków i czy­tać książ­ki czy blo­gi w obcym języ­ku. Po pro­stu korzy­staj z wszel­kich moż­li­wych oka­zji, by mieć kon­takt z języ­kiem. O! Pamię­tam, że skrob­nę­łam kie­dyś taki tekst: Jak codzien­nie uży­wać języ­ka obce­go. To coś dla Cie­bie. :)


 

 

jak przygotować się do matury z języka obcegoCza­sem wybór może być trud­ny. Uczyć się czy zjeść cze­ko­la­dę?

 

 

Teraz mój Dro­gi Matu­rzy­sto, mam dla Cie­bie pre­zent! Kom­plet­ny PDF do wydru­ku o tym, jak przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka obce­go, tak abyś mógł w każ­dej chwi­li zaj­rzeć do kon­kret­nych pod­punk­tów bez cią­głe­go wra­ca­nia do tego wpi­su.

 

 

Chcę PDF: Jak przygotować się do matury z języka obcego.

* indi­ca­tes requ­ired


 

 

A jako przy­szły stu­dent dołącz też do Stu­denc­kiej Gru­py Wspar­cia. Myślę, że Stu­den­cia­ki chęt­nie pomo­gą matu­rzy­stom, jeśli Ci mają jakie­kol­wiek tro­ski i wąt­pli­wo­ści. Prze­cież musi­my trzy­mać szta­mę! :)

 

 

jak przygotować się do matury z języka obcego?

Do następ­ne­go czy­ta­nia!
Ania

 • Mag­da­le­na Kozak

  Bar­dzo faj­ny wpis, myślę, że pomoc­ny dla wie­lu matu­rzy­stów. Dodat­ko­wo dorzu­cam jesz­cze kil­ka moich spraw­dzo­nych rad na naukę słó­wek: https://langusta.io/blog/15-najskuteczniejszych-metod-nauki-slowek-jezyka-hiszpanskiego/

 • Adka

  A ja doce­ni­łam kurs szyb­kie­go czy­ta­nia i tech­nik pamię­cio­wych w EDU, wła­śnie wte­dy, kie­dy przy­szło mi się uczyć do matu­ry z angiel­skie­go. Nie musia­łam sie­dzieć nad książ­ka­mi od rana do nocy, bo wyko­rzy­sty­wa­łam meto­dy zapa­mię­ty­wa­nia, któ­re znacz­nie uła­twi­ły mi zada­nie. I week­en­dy i wie­czo­ry robi­łam sobie wol­ne od nauki, a matu­rę zda­łam na oko­ło 90%

 • Jeśli cho­dzi o angiel­ski to rze­czy­wi­ście uczy­łam się pew­nych zwro­tów na pamięć, bo mimo wie­lu lat nauki nie mam zbyt boga­te­go zaso­bu słow­nic­twa. Nato­miast do nie­miec­kie­go po pro­stu pode­szłam natu­ral­nie :)

 • Zga­dzam się z tobą w 100% :D W tym roku posta­no­wi­łem ponow­nie przy­stą­pić do matu­ry i zda­wać język rosyj­ski na pozio­mie roz­sze­rzo­nym :D Języ­ka tego uczę się już od paru lat ale jego matu­ral­na wer­sja jest dla mnie wyzwa­niem :/ Zupeł­nie nie pomy­śla­łem aby zało­żyć “zeszyt słó­wek” :/ A szko­da bo wyda­je się to faj­nym pomy­słem :D Moją naj­więk­szą zmo­rą jest gra­ma­ty­ka i jak słusz­nie napi­sa­łaś, pisząc róż­ne wypra­co­wa­nie może­my się jej “spraw­niej” i “lżej” uczyć :D Na Two­im blo­gu jestem po raz pierw­szy ale z pew­no­ścią nie po raz ostat­ni :D Pozdra­wiam!

 • Co do “zanu­rze­nia się” w języ­kach obcych, war­to prze­sta­wić sobie por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we lub język w tele­fo­nie z pol­skie­go na “matu­ral­ny”, niby taka bła­host­ka, a zawsze poma­ga zanu­rzyć się w języ­ko­wej rze­czy­wi­sto­ści i utrwa­lić ją, moż­na powie­dzieć, bez więk­sze­go wysił­ku. Plus meto­da ucze­nie się słó­wek + czy­ta­nie, jako że samo czy­ta­nie bez utrwa­la­nia słó­wek jest przy­jem­ne, acz­kol­wiek ciut mniej efek­tyw­ne. Powo­dze­nia wszyst­kim tego­rocz­nym matu­rzy­stom :)!

 • Przede mną co praw­da nie matu­ra, tyl­ko egza­min mię­dzy­na­ro­do­wy z jęz. nie­miec­kie­go DSD I, ale za to już w ten czwar­tek. Na szczę­ście część pisem­na już napi­sa­na, ale teraz to, co naj­gor­sze — nawi­ja­nie. Pro­szę o trzy­ma­nie kciu­ków i dużo pozy­tyw­nej ener­gii!

  • Ślę całą moc pozy­tyw­nej ener­gii, Jadwi­go! ;)

  • Jak­byś potrz­bo­wa­ła pomo­cy w nie­miec­kim to daj znać :) Ja zda­wa­łam DSD II 3 lata temu, więc sam układ obu egza­mi­nów chy­ba jest podob­ny ;)

   • Na szczę­ście już zda­ne. Mak­sy­mal­na ilość punk­tów. 😆
    Ale dzię­ku­ję bar­dzo. Może za te trzy lata : )

 • Gdy­bym czy­ta­ła Two­je­go blo­ga te.….….….…..7 (!!!!) lat temu to z pew­no­ścią unik­nę­ła­bym wie­lu stre­sów :)