Ranking kont osobistych dla młodych.

Ran­king kont oso­bi­stych dla mło­dych (nie tyl­ko stu­den­tów) już raz poja­wił się na tym blo­gu, ale zde­cy­do­wa­nie wyma­ga odświe­że­nia! Nie powiem, że łatwo mi było zabrać się za tę spra­wę, ale czę­sto pyta­li­ście mnie, o kon­to, któ­re pole­cam. Przy­zwy­cza­iłam się już do czy­ta­nia regu­la­mi­nów oraz Tabe­li Opłat i Pro­wi­zji poszcze­gól­nych ban­ków, przy­go­to­wu­jąc dla Was zakład­kę — Oka­zje Finan­so­we. Tam znaj­dzie­cie aktu­al­ne akcje pro­wa­dzo­ne przez ban­ki, w któ­rych to poprzez zało­że­nie kon­ta moż­na zaro­bić oko­ło 100–200 PLN. Gwa­ran­tu­ją to Wam regu­la­mi­ny tych akcji, ogła­sza­nych przez poważ­ne insty­tu­cje, jaki­mi są ban­ki, więc bła­gam, tych, któ­rzy wciąż myślą, że to jakiś prze­kręt — prze­stań­cie, bo tra­ci­cie! :D Bank woli zapła­cić klien­to­wi niż pra­cow­ni­ko­wi za zało­że­nie kon­ta. Tak czy siak pła­ci, a pła­cąc Tobie, ma szczę­śli­we­go klien­ta. Kon­ta te 99% przy­pad­ków moż­na zamknąć zaraz po ode­bra­niu kasy. Do tego ran­kin­gu  kont oso­bi­stych dla mło­dych wybra­łam rów­nież rachun­ki, za któ­rych otwar­cie dosta­nie­cie bonu­sy np. 100 PLN w gotów­ce! Spiesz­cie się jed­nak, bo więk­szość akcji koń­czy się już w mar­cu, więc jeśli czy­tasz to po 03.2018 to znaj­dziesz tutaj naj­lep­sze kon­ta ban­ko­we w Pol­sce, ale kon­ta ban­ko­we z aktu­al­ny­mi bonu­sa­mi znaj­dziesz w zakład­ce — OKAZJE FINANSOWE.

 

 

ranking kont dla młodych

 

 

 

Ranking kont osobistych dla młodych

 

 

Warunki rankingu kont osobistych dla młodych.

 

Pod­sta­wo­wym warun­kiem, jeże­li cho­dzi o ide­al­ne kon­to oso­bi­ste dla mło­dych była dla mnie jego DARMOWOŚĆ. Tak, kon­to mia­ło być dar­mo­we, ale zwró­ci­łam też uwa­gę na pro­fi­ty, któ­re może­cie wycią­gnąć z kont dostęp­nych na ryn­ku. Wszyst­ko opi­sa­łam bar­dzo czy­tel­nie poni­żej. Kon­ta może­cie zało­żyć z poda­nych lin­ków, bar­dzo wygod­nie, bo kurier przy­jeż­dża do Was za dar­mo i pod­pi­su­je­cie sobie umo­wę z dom­ku. Cza­sem, jeże­li posia­da­cie już jakieś kon­to, może­cie potwier­dzić swo­ją toż­sa­mość, poprzez wyko­na­nie prze­le­wu, zwy­kle wys. 1 PLN. Ale to już kolej­ny krok, naj­pierw zaj­mij­my się kon­ta­mi!

 

1. Dar­mo­we otwar­cie i pro­wa­dze­nie kon­ta.

2. Dar­mo­wa kar­ta do rachun­ku.

3. Dar­mo­we wypła­ty z ban­ko­ma­tów.

4. Dar­mo­we prze­le­wy kra­jo­we.

5. Dodat­ko­we pro­fi­ty wyni­ka­ją­ce z posia­da­nia kon­ta.

 

 

ranking kont dla młodych

 

 

 

 

To aktu­al­nie naja­trak­cyj­niej­sze kon­to na ryn­ku razem z BGŻ BNP KONTEM OPTYMALNYM, jeże­li cho­dzi o cenę. Inne wymie­nio­ne tutaj kon­ta rów­nież są dar­mo­we, gdy speł­ni­my odpo­wied­nie warun­ki, np. 5 płat­no­ści kar­tą. To kon­to jest total­nie dar­mo­we bez warun­ków, czy­li nie musi­my o niczym pamię­tać. Jedy­nym minu­sem jest fakt, że Nest Bank czę­sto nie jest obec­ny w płat­no­ściach w inter­ne­cie, ale wte­dy wystar­czy zapła­cić kar­tą wbi­ja­jąc jej numer.

 

 

Plu­sy kon­ta
 1. 0 PLN za pro­wa­dze­nie kon­ta.
 2. 0 PLN za wypła­ty z wszyst­kich ban­ko­ma­tów w Pol­sce.
 3. 0 PLN za kar­tę bez­wa­run­ko­wo.
 4. O PLN za prze­le­wy kra­jo­we.
 5. O PLN za wszyst­kie wpła­to­ma­ty Euro­net.

Minu­sy kon­ta
 1. Czę­sty brak moż­li­wo­ści zapła­ce­nia przez Nest Bank w płat­no­ściach inter­ne­to­wych, ale roz­wią­za­nie jest pro­ste. Wystar­czy wybrać płat­ność kar­tą lub wejść na stro­nę ban­ku i wyko­nać prze­lew na kon­to sprze­da­ją­ce­go.

 

 

 

 


 

To dar­mo­we kon­to o dobrych warun­kach, jeże­li tyl­ko na tym Ci zale­ży to korzy­staj!

 

Plu­sy kon­ta
 1. 0 PLN za pro­wa­dze­nie kon­ta.
 2. 0 PLN za wypła­ty z wszyst­kich ban­ko­ma­tów w Pol­sce.
 3. 0 PLN za kar­tę debe­to­wą.
 4. O PLN za prze­le­wy kra­jo­we.

Minu­sy kon­ta.

Sama z nie­go korzy­stam i nie widzę wad. :)

 

 

Jak założyć konto?

 

 

 1. Załóż Kon­to Opty­mal­ne wraz z kar­tą, jeże­li wyra­zisz zgo­dę na prze­sła­nie umo­wy mailem, będziesz mieć też moż­li­wość zgar­nię­cia do 300 PLN zwro­tu za pła­ce­nie kar­tą.
 2. Pod­pisz umo­wę i akty­wuj kon­to. (naj­le­piej wybrać opcję z kurie­rem albo prze­lew wery­fi­ka­cyj­ny).
 3. I tyle!

 

 

 

 


 

 

Dla osób w wie­ku 18–26 lat

 

 

Plu­sy kon­ta
 1. 0 PLN za pro­wa­dze­nie kon­ta.
 2. 0 PLN za wypła­ty z wszyst­kich ban­ko­ma­tów w Pol­sce.
 3. 0 PLN za kar­tę, jeśli doko­nasz nią 5 trans­ak­cji w mie­sią­cu, a jeśli nie to 5 PLN.
 4. 0 PLN za prze­le­wy kra­jo­we.

Minu­sy kon­ta

5 trans­ak­cji do wyko­na­nia, by utrzy­mać dar­mo­wość kar­ty, ale jeże­li to ma być kon­to użyt­ko­we, nie powin­no to sta­no­wić więk­sze­go pro­ble­mu.

 

 

 

 


 

 

 

 

Kon­to w BZWBK, to kon­to, któ­re mam naj­dłu­żej ze wszyst­kich. Bar­dzo jestem zado­wo­lo­na z ich usług. Mają też faj­ne kon­to walu­to­we, więc to bar­dzo uatrak­cyj­ni­ło mi ich ofer­tę. Ja korzy­stam rów­nież z ich kar­ty kre­dy­to­wej dla bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go. Z racji tego, że mam wie­le kont, cza­sem jakieś wyze­ru­ję, cza­sem zapo­mnę PINu i ta kar­ta kre­dy­to­wa w BZWBK mnie wte­dy ratu­je. Poza tym mają wygod­ne logo­wa­nie do ban­ko­wo­ści onli­ne, co sza­nu­ję. ;)

 

 

Plu­sy kon­ta dla osób poni­żej 26 lat
 1. 0 PLN za pro­wa­dze­nie kon­ta.
 2. 0 PLN za wypła­ty z wszyst­kich ban­ko­ma­tów w Pol­sce.
 3. 0 PLN za kar­tę, jeże­li zro­bisz 5 trans­ak­cji kar­tą. Jeśli nie to 5 PLN.
 4. 0 PLN za prze­le­wy kra­jo­we.

Minu­sy kon­ta

Minu­sem dla mnie jest jedy­nie waru­nek 5 płat­no­ści, by kar­ta była dar­mo­wa. To mogą być jed­nak płat­no­ści na dowol­ną kwo­tę.

 

 

 


 

Plu­sy kon­ta
 1. 0 PLN za pro­wa­dze­nie kon­ta.
 2. 0 PLN za wypła­ty z wszyst­kich ban­ko­ma­tów w Pol­sce przez pierw­sze 2 msc. potem nale­ży wyko­nać 1 płat­ność kar­tą lub BLI­Kiem, by ban­ko­ma­ty pozo­sta­ły dar­mo­we. Jeśli tego nie zro­bisz, to zapła­cić 5 PLN za wypła­tę z ban­ko­ma­tu, oprócz BZWBK i Pla­net Cash, gdzie zapła­cisz 1 PLN.
 3. 0 PLN za kar­tę debe­to­wą przez pierw­sze 2 msc, potem nale­ży doko­nać jed­nej płat­no­ści kar­tą.
 4. 0 PLN za prze­le­wy kra­jo­we.

Minu­sy kon­ta

Minu­sem dla mnie jest jedy­nie ten waru­nek z dar­mo­wo­ścią wypłat z ban­ko­ma­tów, ale w sumie speł­nie­nie warun­ku jed­nej płat­no­ści kar­tą w mie­sią­cu to żaden pro­blem, by tę dar­mo­wość utrzy­mać. ;)

 

 

 

 


 

 

Podsumowanie rankingu kont dla młodych:

 

 1. Total­nie dar­mo­wy­mi kon­ta­mi bez żad­nych dodat­ko­wych warun­ków do speł­nie­nia są: BGŻ BNP PARIBAS KONTO OPTYMALNE i NEST KONTO.
 2. Pozo­sta­łe kon­ta mają waru­nek np. 5 płat­no­ści kar­tą, ale i tak jest to dość pro­sta spra­wa do zała­twie­nia. Te kon­ta to: BZWBK KONTO JAKIE CHCĘ, MILLENIUM 360 STUDENT, PKO KONTO DLA MŁODYCH.

 

 

WAŻNE! Bar­dzo, ale to bar­dzo napra­co­wa­łam się nad tym ran­kin­giem kont oso­bi­stych dla mło­dych. Prze­czy­ta­łam w sumie kil­ka­na­ście regu­la­mi­nów ban­ków, by wybrać te, któ­re są total­nie dar­mo­we lub warun­ki dar­mo­wo­ści są łatwo w wyko­na­niu. To napraw­dę naj­lep­sze kon­ta dla mło­dych na ryn­ku, wybra­ne spe­cjal­nie dla Was, żeby­ście nie musie­li sami prze­szu­ki­wać tego gąsz­czu ofert. Sie­dzia­łam w tym przez kil­ka dni, żeby prze­ana­li­zo­wać wszyst­kie doku­men­ty, więc będę bar­dzo wdzięcz­na, jeże­li to doce­nisz i pod­su­niesz ten post swo­im zna­jo­mym teraz, póki wie­le akcji pro­mo­cyj­nych trwa lub gdy będą poszu­ki­wa­li nowe­go kon­ta. Myślę, że będzie to dla nich faj­ne udo­god­nie­nie. Zawsze moż­na też po pro­stu udo­stęp­nić ten post na swo­jej tabli­cy na Face­bo­oku. :)

 

 

Miłe­go korzy­sta­nia i zara­bia­nia na kon­tach!

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Joan­na Nachman

  Aniu, czy masz może gdzieś w pli­ku poprzed­nią wer­sję posta? :) Cho­dzi mi o warun­ki otrzy­ma­nia pre­mii.
  Pozdra­wiam!

 • Super! Naj­bar­dziej zain­te­re­so­wa­ło mnie to kon­to w BGŻ ale nie­ste­ty mam już tam kon­to :/

 • Bar­dzo sza­nu­ję taką pra­cę, bo sama zakła­da­łam kon­to z mamą i z jej pole­ce­nia — nigdy bym tego sama nie ogar­nę­ła. A mój nie­szczę­sny przy­ja­ciel tak się zamo­tał w samym regu­la­mi­nie, że do stu­diów cho­dził bez kon­ta, bo się obra­ził na świat :P Szcze­rze mówiąc, że wie­dzia­łam, że ban­ki mają spe­cjal­ne ofer­ty dla mło­dych, myśla­łam że tyl­ko dla dzie­ci :P Acz­kol­wiek sama nale­żę do sta­łych ludzi i kon­ta nie zamie­rzam zmie­nić póki oni mi cze­goś wred­nie nie zmie­nią.

  • Dzię­ku­ję, wiem jak to jest męczą­ce. Po stwo­rze­niu tego wpi­su ode­chcia­ło mi się blo­go­wa­nia. :D Ale to oczy­wi­ście tyl­ko na chwi­lę!