Ranking sieci komórkowych 2018 — Jaką sieć wybrać?

Zauwa­ży­li­ście, że w kwe­stii sie­ci komór­ko­wych, ludzie dzie­lą się na 2 typy? Na tych, któ­rzy nic nie mówią na temat swo­jej sie­ci, bo po pro­stu dzia­ła bez zarzu­tu i na tych, któ­rzy zawsze mają pro­ble­my ze swo­ją sie­cią komór­ko­wą. Rachun­ki wyż­sze niż być powin­ny, dodat­ko­wo nali­cza­ne opła­ty, pro­ble­my z roamin­giem, wol­ny inter­net, prze­ry­wa­ne połą­cze­nia i tak dalej, i tak dalej… Sama dłu­go szu­ka­łam swo­jej sie­ci komór­ko­wej (zresz­tą będę pisać o tym niżej), ale wyda­je mi się, że wciąż nie zna­la­złam tej jedy­nej. Dla­te­go posta­no­wi­łam stwo­rzyć listę, w któ­rej czar­no na bia­łym, porów­nam poszcze­gól­ne ofer­ty! I tak otóż powstał ran­king sie­ci komór­ko­wych. ;)

 

Nie wiem, czy ist­nie­je sieć ide­al­na. To zro­zu­mia­łe, że duże fir­my z zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gią będą mia­ły pro­ble­my. I ja, jak i Wy mamy dobre ser­du­cha (to wiem o Was na 100%), więc wyba­cza­my małe wpad­ki. Jed­nak, gdy pro­blem zda­rza się noto­rycz­nie, pła­ci­my jak za mąkę bez­glu­te­no­wą, obsłu­ga klien­ta ssie i nie daj Boże nie mam inter­ne­tu — to już lek­ka prze­sa­da i nad zmia­ną sie­ci nale­ży się bar­dzo, bar­dzo, bar­dzo poważ­nie zasta­no­wić.

 

 

Już na począt­ku przed­sta­wię Wam tabel­kę porów­nu­ją­cą naj­lep­sze sie­ci komór­ko­we. Waż­ne infor­ma­cje zanim to nastą­pi!

 1. Two­rząc ran­king sie­ci komór­ko­wych z góry odrzu­ci­łam sie­ci, któ­re prze­kra­cza­ją sen­sow­ny próg ceno­wy, z któ­ry­mi mam złe doświad­cze­nia lub o któ­rych nic nie wiem.
 2. Sie­ci, z któ­rych korzy­sta­łam oso­bi­ście to: Plus, Nju Mobi­le i a2mobile.
 3. Teraz jestem w a2mobile i jestem zado­wo­lo­na, ale nie na 100%, raczej tak na 98%. Mia­łam pro­ble­my z roamin­giem za gra­ni­cą. Gdy poje­cha­łam do Ber­li­na w ogó­le mi się nie akty­wo­wał. Teraz nie pla­nu­ję nigdzie wyjeż­dżać, więc zmia­na sie­ci nie jest dla mnie aż tak pil­na, acz­kol­wiek roz­wa­żam pierw­szą opcję z ran­kin­gu. ;)

 

 

Ranking sieci komórkowych

 

 

Ranking sieci komórkowych

 

Każ­dą ofer­tę możesz zamó­wić wygod­nie z lin­ków poni­żej, a sie­ci prze­nio­są Twój nr lub wyślą nową kar­tę — za dar­mo! Jeśli to zro­bisz, ja otrzy­mam pie­nią­dze za “przy­pro­wa­dze­nie klien­ta”, któ­re potrak­tu­ję jako miłe “Dzię­ku­ję za pomoc w wybo­rze, Aniu!”. ;)

 

Wstęp­ne porów­na­nie ofert

 

 

Abo­na­ment Inter­net Roz­mo­wy SMS/MMS Czas trwa­nia umo­wy
Plush 25 zł 15GB bez limi­tu bez limi­tu 24 mie­sią­ce
Nju 19zł/29 zł/39 zł do: 3GB/30GB/60GB bez limi­tu 9 gr/bez limitu/bez limi­tu czas nie­okre­ślo­ny
a2mobile 19,90 zł bez limi­tu bez limi­tu bez limi­tu rok
Plus 30 zł/40 zł/50 zł 2GB/4GB/bez limi­tu bez limi­tu bez limi­tu 24 mie­sią­ce
Vir­gin Mobi­le 19 zł/29 zł/39 zł 9GB/20GB/30GB bez limi­tu bez limi­tu 24 mie­sią­ce lub czas nie­okre­ślo­ny

 

 

 

 

 

To jest wła­śnie sieć, w któ­rej są moi cisi zna­jo­mi. Nigdy ani sło­wa skar­gi. Infor­ma­cja o nie­za­wod­no­ści wycho­dzi dopie­ro w momen­cie, w któ­rym ja żalę się na usłu­gę, z któ­rej korzy­stam. Warun­ki w Plu­shu są naj­prost­sze ze wszyst­kich sie­ci, zresz­tą sam widzi­cisz, jak pro­sto stresz­czo­ne są w tabel­ce poni­żej. Dużo neta, dar­mo­we social media a resz­ta bez limi­tu. Cena sta­ła: 25 PLN, więc czad! A Plush to oczy­wi­ście fir­ma — synek Plu­sa, więc zasięg wszę­dzie jest zacny.

 

Abo­na­ment

25 zł

Inter­net

15 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

Czas trwa­nia umo­wy

24 mie­sią­ce

 

 

OKAZJA: Jeśli prze­nie­siesz numer do Plu­sha, przez 3 mie­sią­ce nie pła­cisz za abo­na­ment!

 

DODATKOWO:

A. Pakiet video: przez pierw­sze 3 mie­sią­ce masz bez limi­tu dostęp do YouTu­be bez nali­cza­nia trans­mi­sji danych

B. Pakiet social free: bez­płat­ny dostęp do Face­bo­oka, Mes­sen­ge­ra, Insta­gra­ma i What­sAp­pa

C. Kod na dar­mo­we etui od Fun­ny­Ca­se

 

 

ranking sieci komórkowych

 

 

 

W Nju byłam dużą część stu­diów i gene­ral­nie wszyst­ko było ok, tyl­ko dener­wo­wa­łam się, że nigdy nie pła­cę tyle, ile myśla­łam, że będę pła­cić. Wie­cie, naj­praw­do­po­dob­niej wyni­ka to z tego, że blo­gu­ję i dużo inten­syw­niej korzy­stam z inter­ne­tu w tele­fo­nie niż więk­szość osób. Inter­net był bar­dzo szyb­ki, za gra­ni­cą wszyst­ko dzia­ła­ło per­fek­cyj­nie. Ich ofer­ta jest napraw­dę bar­dzo korzyst­na, zwłasz­cza, jeże­li weź­mie­my usłu­gę na 2 oso­by. Jeże­li Two­ja pra­ca nie jest zwią­za­na z inter­ne­tem, to wyda­je mi się, że nie będziesz prze­kra­czać limi­tu. A gdy znaj­dziesz sobie kom­pa­na do wspól­ne­go rachun­ku, to już w ogó­le miód mali­na! Ofer­ta dla 2 osób opła­ca się nie­sa­mo­wi­cie! :)

 

 

Pakiet „19 zł na głowę” — dla par

 

 

Abo­na­ment

19 zł na jed­ną oso­bę

Inter­net

10 GB, pół roku 20 GB, rok 25 GB, dwa lata 30 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

Czas trwa­nia umo­wy

Umo­wa na czas nie­okre­ślo­ny

Roaming w Unii Euro­pej­skiej

bez ogra­ni­czeń

 

 

OKAZJA: Aby stwo­rzyć pakiet „19 zł na gło­wę” nale­ży do pakie­tu „Wszyst­ko — nie wię­cej niż 29 zł” doku­pić dla pary pakiet „Nju dodat­ko­wy” za 9 zł, dzię­ki cze­mu, mimo że łącz­ny rachu­nek wynie­sie 38 zł, będzie­cie pła­cić po 19 zł mie­sięcz­nie.

 

 

Pakiet „Rozmowy — nie więcej niż 19 zł” — dla jednej osoby

 

 

Abo­na­ment

19 zł

Inter­net

1 GB, pół roku 2 GB, rok 2,5 GB, dwa lata 3 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

SMS 9 gro­szy, MMS 19 gro­szy

Czas trwa­nia umo­wy

Umo­wa na czas nie­okre­ślo­ny

Roaming w Unii Euro­pej­skiej

1,23 GB w ramach roamin­gu

 

 

ranking sieci komórkowych

 

 

To opcja, z któ­rej korzy­stam aktu­al­nie. Jestem z niej bar­dzo zado­wo­lo­na, bo wszyst­ko w a2mobile jest nie­li­mi­to­wa­ne, jedy­nie inter­net podob­no zwal­nia po zuży­ciu róż­nych pakie­tów, ale szcze­rze mówię — nie zauwa­ży­łam tego. A jak blo­ger­ka nie zauwa­ża spad­ku pręd­ko­ści neta, to jest dobrze. Jedy­ną wadą jest roaming, któ­ry cza­sem nie włą­cza się wte­dy, kie­dy powi­nien, o czym pisa­łam już wcze­śniej.

 

Abo­na­ment

19,90 zł

Inter­net

bez limi­tu

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

Czas trwa­nia umo­wy

12 mie­się­cy

 

*UWAGA: a2mobile nie ma limi­to­wa­ne­go Inter­ne­tu, ale ma limi­to­wa­ną pręd­kość:

0–5 GB — pręd­kość bez ogra­ni­czeń

5–10 GB — pręd­kość mak­sy­mal­na 3Mb/s

10–15 GB — pręd­kość mak­sy­mal­na 1Mb/s

powy­żej 15 GB — pręd­kość mak­sy­mal­na 512Kb/s

 

OKAZJA: Opła­ta mie­sięcz­na w a2moblie to 19,90 zł, jed­nak jest moż­li­wość zmniej­sze­nia tego rachun­ku w zależ­no­ści od potrzeb! W abo­na­men­cie za 19,90 zł ist­nie­ją trzy pakie­ty: roz­mów, wia­do­mo­ści SMS/MMS oraz Inter­ne­tu. Rezy­gna­cja z jed­ne­go z pakie­tów powo­du­je, że koń­co­wy rachu­nek wyno­si zale­d­wie 15,90 zł! Nato­miast rezy­gna­cja z dwóch pakie­tów spra­wia, że zapła­cisz tyl­ko 9,90 zł pod koniec mie­sią­ca.

 

DODATKOWO:

A. Dar­mo­wy dostęp do Face­bo­ok, Mes­san­ger, KATZ i Fri­fon

B. Bez­płat­na apli­ka­cja WiFi Cal­ling

 

 

 

 

ranking sieci komórkowych 1

 

 

 

Plus był moją pierw­szą sie­cią. Zde­cy­do­wa­nie mam do nie­go sen­ty­ment, jed­nak bra­ko­wa­ło mi w nim powie­wu świe­żo­ści i dosto­so­wa­nia się do potrzeb mło­dych. Teraz jest znacz­nie lepiej, bo abo­na­ment ma niż­szą cenę, nie­li­mi­to­wa­ne roz­mo­wy i SMSy, tyl­ko kur­czę, inter­ne­tu mało! Jed­nak dla osób, któ­re mają w swo­jej oko­li­cy pro­blem z zasię­giem, Plus może oka­zać się nie­za­stą­pio­ny. ;)

 

 

Abonament za 30 zł

 

 


Inter­net

2 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

[/bs_row]

 

OKAZJA: Przez trzy pierw­sze mie­sią­ce pakiet inter­ne­to­wy wyno­si 4 GB

 

 

Abonament za 40 zł

 

 

Inter­net

4 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

[/bs_row]

 

OKAZJA: Przez trzy pierw­sze mie­sią­ce pakiet inter­ne­to­wy wyno­si 12 GB

 

Abonament za 50 zł

 

 

Inter­net

bez limi­tu

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

[/bs_row]

 

DODATKOWO:

A. Wszyst­kie umo­wy w Plu­sie są na okres 24 mie­się­cy.

B. Jeśli przej­dziesz na abo­na­ment to Twój rachu­nek przez pierw­sze trzy mie­sią­ce wynie­sie 0 zł, pod warun­kiem, że wcze­śniej przez co naj­mniej 90 mia­łeś umo­wę na kar­tę.

C. Dla każ­dej kolej­nej oso­by abo­na­ment za poło­wę ceny.

 

 

 

 

ranking sieci komórkowych

 

 

 

Musia­łam wrzu­cić w ran­king sie­ci komór­ko­wych ofer­tę Vir­gin Mobi­le, ponie­waż jest bar­dzo kon­kret­na i przej­rzy­sta. Poszcze­gól­ne pakie­ty róż­nią się co praw­da ilo­ścią inter­ne­tu, ale wyda­je mi się, że nawet ten naj­niż­szy pakiet, spo­koj­nie wystar­czy na zaspo­ko­je­nie wszel­kich onli­ne­owych potrzeb. ;) Umo­wa na 24 mie­sią­ce, ale jeśli nie chce­cie się zobo­wią­zy­wać, to może­cie pod­pi­sać ją tak­że na czas nie­okre­ślo­ny, wte­dy macie tyl­ko tro­chę mniej inter­ne­tu w pakie­cie.

 

Plan 1_24M

 

 

Abo­na­ment

19 zł

Inter­net

9 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

Czas trwa­nia umo­wy

24 mie­sią­ce

 

 

UWAGA: Jest moż­li­wość zawar­cia umo­wy na czas nie­okre­ślo­ny. Wią­że się to z innym roz­li­cze­niem trans­fe­ru danych. Na start otrzy­masz wte­dy 3 GB. W czwar­tym mie­sią­cu trwa­nia umo­wy dosta­niesz 1 GB, w siód­mym mie­sią­cu kolej­ny 1 GB, a po pół roku od siód­me­go mie­sią­ca dosta­niesz na sta­łe 5 GB.

 

 

Plan 2_24M

 

 

Abo­na­ment

29 zł

Inter­net

20 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

Czas trwa­nia umo­wy

24 mie­sią­ce

 

 

UWAGA: Podob­nie jak wcze­śniej, jeśli pod­pi­szesz umo­wę na czas nie­okre­ślo­ny ilość trans­fe­ru danych będzie wyglą­da­ła nastę­pu­ją­co: 8 GB na start, w czwar­tym mie­sią­cu dodat­ko­we 2 GB, w siód­mym mie­sią­cu 4 GB, a po pół roku od siód­me­go mie­sią­ca na sta­łe 12 GB.

 

 

Plan 3_24M

 

 

Abo­na­ment

39 zł

Inter­net

30 GB

Roz­mo­wy

bez limi­tu

SMS/MMS

bez limi­tu

Czas trwa­nia umo­wy

24 mie­sią­ce

 

 

UWAGA: Taka sama zasa­da jeśli umo­wa na czas nie­okre­ślo­ny: 15 GB na start, w czwar­tym mie­sią­cu dodat­ko­we 4 GB, po siód­mym mie­sią­cu 8 GB, a po pół roku od siód­me­go mie­sią­ca na sta­łe 23 GB.

 

 

OKAZJA: Do każ­de­go rachun­ku doli­czo­ny jest rabat za e-fak­tu­rę oraz za wyra­że­nie zgo­dy mar­ke­tin­go­wej w wyso­ko­ści 10 zł mie­sięcz­nie.

 

 

 

 

Pod­su­mo­wa­nie ofert

 

 

Abo­na­ment Inter­net Roz­mo­wy SMS/MMS Czas trwa­nia umo­wy
Plush 25 zł 15GB bez limi­tu bez limi­tu 24 mie­sią­ce
Nju 19zł/29 zł/39 zł do: 3GB/30GB/60GB bez limi­tu 9 gr/bez limitu/bez limi­tu czas nie­okre­ślo­ny
a2mobile 19,90 zł bez limi­tu bez limi­tu bez limi­tu rok
Plus 30 zł/40 zł/50 zł 2GB/4GB/bez limi­tu bez limi­tu bez limi­tu 24 mie­sią­ce
Vir­gin Mobi­le 19 zł/29 zł/39 zł 9GB/20GB/30GB bez limi­tu bez limi­tu 24 mie­sią­ce lub czas nie­okre­ślo­ny

 


Och, spo­ro pra­cy było przy tym tek­ście! Jed­nak było war­to, bo macie tutaj wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje, któ­re musi­cie roz­wa­żyć, jeże­li zasta­na­wia­cie się nad zmia­ną sie­ci! Pamię­taj­cie, że skła­da­jąc wnio­ski o kar­tę z lin­ków, któ­re tu pod­pię­łam gwa­ran­tu­je­cie mi zapła­tę od sie­ci za moją pra­cę. ;) Skła­da­jąc wnio­sek przez ten wpis zysku­jesz więc moją ogrom­ną wdzięcz­ność, a ja sama trak­tu­ję to jako “dzię­ku­ję, że  zro­bi­łaś ten ran­king sie­ci komór­ko­wych”. ;) Jeże­li w powyż­szych ofer­tach cokol­wiek się zmie­ni, to oczy­wi­ście będę aktu­ali­zo­wać ten wpis!

 

PS Pamię­tam, to wyzwa­la­ją­ce uczu­cie, kie­dy po wiecz­nym odkła­da­niu, w koń­cu prze­nio­słam swój numer. To było przed Era­smu­sem, wte­dy uzna­łam, że już po pro­stu MUSZĘ to zro­bić. Wszyst­ko prze­bie­gło spraw­nie, po pro­stu po kil­ku dniach od zło­że­nia wnio­sku dosta­łam wia­do­mość powi­tal­ną. Pole­cam ten uczuć. :D

 

 

Poza porównaniem ofert sieci komórkowych, na blogu znajduje się też:

PORÓWNANIE KONT BANKOWYCH

 

 • Boże­na

  Link do a2 mobi­le nie dzia­ła:( Wyświe­tla się, że ofer­ta nie­ak­tu­al­na. Chcia­łam prze­nieść numer.

 • Ola Ł

  Play ma bar­dzo dobry zasięg. Wszy­scy na wyciecz­ce w liceum musie­li
  wycho­dzić na dwór albo stać przy oknie, gdzie ja go mia­łam zawsze ;).
  Tak samo ludzie mówią, że nie mają zasię­gu w metrze… hm, nie doty­czy
  mnie ;). Aku­rat mam na kar­tę i potrze­ba mi jedy­nie SMS-ów dar­mo­wych,
  więc 10zł na mie­siąc i tyle. Ale ja po pro­stu nie korzy­stam z inter­ne­tu.
  A tutaj w porów­na­niu do innych mogą być gor­si.

 • xo

  Jak to wyglą­da z roamin­giem w Plush?

  • Aktu­al­nie wszyst­kie sie­ci muszą prze­strze­gać tych samych zasad, jeśli cho­dzi o roaming. 😉

  • Specjalista_Plus

   O jakiej dokład­nie ofer­cie piszesz?

 • Maj­ster

  Źle napi­sa­ne jest przy powy­żej pręd­ko­ści 15 GB w a2mobile. Tam powin­no być w kb/s a nie w mb/s .

 • A co z sie­cia­mi jak Play czy T-mobi­le lub Oran­ge? :D

  • Nie doda­wa­łam ich, bo albo mia­ły mniej opła­cal­ną ofer­tę, albo po pro­stu nie znam niko­go, kto jest w tej sie­ci i mógł­by mi powie­dzieć, jak się spra­wu­je. 😉

 • Aga

  A mobi­le vikings? Miesz­kam za gra­ni­ca ale wyda­je mi się ze maja w Pol­sce naja­trak­cyj­niej­szą ofer­tę na kar­tę :)

  • Nie mam i nie mia­łam niko­go, kto jest w mobi­le Vikings, więc nie chcia­łam ich doda­wać do ran­kin­gu, sko­ro total­nie nic nie wiem o tym, jak się spra­wu­ją. 😉