Sesyjny Poradnik i NOWOŚCI w sprzedaży!

Era­smus spra­wił, że moje zor­ga­ni­zo­wa­ne życie scho­wa­ło się za potrze­ba­mi wycho­dze­nia do ludzi, zwie­dza­nia i cie­sze­nia się chwi­lą. Mało cza­su poświę­cam na rze­czy waż­ne. A Sesyj­ny Porad­nik prze­cież taki jest! W zeszłym tygo­dniu ruszy­ła ponow­na sprze­daż Sesyj­ne­go Porad­ni­ka, dla osób, któ­re są sub­skry­ben­ta­mi Stu­denc­kie­go Blu­eslet­te­ra. Dzi­siaj ofi­cjal­nie ogła­szam począ­tek sprze­da­ży pod­czas tej sesji i do tego wpro­wa­dzam jesz­cze kil­ka nowo­ści, na korzyść dla Waszych port­fe­li. :)

 

 

Jakie nowo­ści w związ­ku z Sesyj­nym Porad­ni­kiem?

 

 

Jestem bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­na, żeby prze­ka­zać Wam, że od dzi­siaj w skle­pie oprócz Sesyj­ne­go Porad­ni­ka, moż­na osob­no kupić wszyst­kie dodat­ki, któ­re znaj­du­ją się w zesta­wach. Dla­cze­go tak? Już tłu­ma­czę! Chcia­łam dać moż­li­wość zaku­pie­nia poszcze­gól­nych dodat­ków oso­bom, któ­re pod­czas ostat­niej sesji sko­rzy­sta­ły z pod­sta­wo­we­go pakie­tu Sesyj­ne­go Porad­ni­ka. Nie chcia­łam, by były zmu­szo­ne do kupo­wa­nia Porad­ni­ka jesz­cze raz, żeby otrzy­mać dodat­ki. Dla­te­go posta­no­wi­łam je wpro­wa­dzić osob­no. Oczy­wi­ście tak­że oso­by, któ­re nigdy nie kupi­ły Sesyj­ne­go Porad­ni­ka, mogą wyku­pić np. tyl­ko Moty­wa­cyj­ny Mailing, Prze­pi­sy Ide­al­ne na Sesję lub Moty­wa­cyj­ne Gra­fi­ki. Nie zde­cy­do­wa­łam się tyl­ko na wpro­wa­dze­nie do osob­nej sprze­da­ży Listy rze­czy do zro­bie­nia pod­czas sesji, a to dla­te­go, że dla osób, któ­re nie posia­da­ją Sesyj­ne­go Porad­ni­ka jest ona mało czy­tel­na. Ceny zaczy­na­ją się od 9,90 PLN.

 

 

Co można teraz kupić osobno?

 

Moty­wa­cyj­ny Mailing — 12,90 PLN — KLIK

Moty­wa­cyj­ny mailing to 5 maili wysy­ła­nych w odstę­pach cza­su, któ­re mają Was zmo­ty­wo­wać do sys­te­ma­tycz­nej nauki. Nie wpa­dła­bym na to, gdy­by nie Wy! Pamię­tam, jak pisa­li­ście mi czę­sto, że nie­za­leż­nie od tre­ści wia­do­mo­ści sam fakt jej otrzy­ma­nia moty­wo­wał Was do nauki! To nie­sa­mo­wi­te i nie mogłam z tego zre­zy­gno­wać! Posta­no­wi­łam dać Wam moż­li­wość otrzy­my­wa­nia tego regu­lar­ne­go kopa z zewnątrz. Pod­czas ostat­niej sesji wymie­ni­łam inte­re­su­ją­ce maile z wie­lo­ma uczest­ni­ka­mi Moty­wa­cyj­ne­go Mailin­gu i mimo, że był to dla mnie dość inten­syw­ny czas, myślę, że obie stro­ny dużo na tym zyska­ły. Na blo­gu nawet poja­wił się wpis o moich stu­denc­kich poraż­kach, pod któ­rym masa stu­den­cia­ków przy­zna­ła się do swo­ich błę­dów, co było naj­bar­dziej uro­czą rze­czą, jaką prze­ży­łam na tym blo­gu. :)

 

 

Przepisy idealne na sesję. Szybkie, zdrowe i tanie.  — 12,90 PLN — KLIK

To mini e-book, ale dość wyjąt­ko­wy. Nie chcia­łam zawrzeć w nim tyl­ko prze­pi­sów, któ­re nale­ży dokład­nie sko­pio­wać. E-book skła­da się z prze­pi­sów, któ­re mają pobu­dzić wyobraź­nię kuli­nar­ną. Poda­łam tam róż­ne­go rodza­ju dania, któ­re uzna­łam za pod­sta­wy i któ­re moż­na dowol­nie mody­fi­ko­wać two­rząc w ten spo­sób dzie­siąt­ki, jak nie set­ki wła­snych prze­pi­sów. Ilość prze­ró­bek jest nie­ogra­ni­czo­na! Nie chcia­łam dawać goto­wych roz­wią­zań. Chcia­łam, żeby e-book cze­goś uczył, żeby roz­wi­jał kuli­nar­nie. Dla­te­go prze­pi­sy w nim zawar­te to tyl­ko pod­sta­wa, do zbu­do­wa­nia wła­snej, szyb­kiej, pro­stej i zdro­wej kuch­ni. Gdy je wyko­ny­wa­łam i foto­gra­fo­wa­łam, sama byłam w szo­ku, że przy­go­to­wa­nie nie­któ­rych zaj­mu­je mniej niż 5 minut, bo nigdy nie przy­go­to­wy­wa­łam tych dań z zegar­kiem w ręku, a tu pro­szę! Po pierw­szej fali sprze­da­ży szcze­gól­nie spodo­ba­ły Wam się szyb­kie i tanie pomy­sły na zupy-kre­my. :)

 

 

3 grafiki motywacyjne — 9,90 PLN — KLIK

PDF do wydru­ku. Do powie­sze­nia nad biur­kiem i spo­glą­da­nia, gdy już zabrak­nie sił. Dobry tekst potra­fi nie­źle zamie­szać w gło­wie. Przy­naj­mniej ja tak mam. Te, któ­re zamie­ści­łam na gra­fi­kach spra­wia­ją, że zaci­skam zęby, nawet, gdy już zupeł­nie mi się nie chce i prę naprzód! Wszyst­ko w mojej błę­kit­nej este­ty­ce, któ­rą bar­dzo czę­sto na blo­gu chwa­li­cie. :)

 

 

Oczy­wi­ście nadal naj­bar­dziej opła­ca się kupo­wać w pakie­tach, a mamy ich aż 3! Dla czy­tel­ni­ków blo­ga do 24.05.2017 do 00:00 mam — 10 PLN na wszyst­kie Zesta­wy Sesyj­ne­go Porad­ni­ka. Wystar­czy użyć kupo­nu: Jestem­ZBlo­ga­Ania :)

 

 

sesyjny poradnik

 

 

 

Sesyj­ny Porad­nik skła­da się z 15 stu­denc­kich pro­ble­mów i ich roz­wią­zań. Porad­nik jest dla Cie­bie, jeśli:

 • brak Ci moty­wa­cji do nauki.
 • nie potra­fisz się zor­ga­ni­zo­wać.
 • bra­ku­je Ci cza­su w sesji.
 • stre­su­jesz się egza­mi­na­mi.
 • uwa­żasz, że masz sła­bą pamięć.
 • wie­dza powo­li wcho­dzi Ci do gło­wy.
 • ucząc się, szyb­ko robisz się śpią­cy.
 • masz ster­tę ksią­żek do prze­ro­bie­nia na egza­min.
 • masz masę mate­ria­łu do nauki.
 • chcesz uczyć się szyb­ciej.
 • dopie­ro wybie­rasz się na stu­dia.

 

 

Sesyjny Poradnik — Zestaw podstawowy — 39,90 PLN do 24.05.2017

kupon: JestemZBlogaAnia

Będzie: 49.90 PLN

 

sesyjny poradnik

 

 

Zawie­ra e-booka i listę rze­czy do zro­bie­nia w sesji. Wer­sja mini­ma­li­stycz­na, jeże­li potrze­bu­jesz po pro­stu wie­dzy zawar­tej w Porad­ni­ku, potra­fisz szyb­ko ugo­to­wać sobie posił­ki oraz nie potrze­bu­jesz moty­wa­cji z zewnątrz.

 

 

Sesyjny Poradnik — Zestaw Optymalny — 49,90 PLN do 24.05.2017

kupon: JestemZBlogaAnia

Będzie: 59.90 PLN

 

sesyjny poradnik

 

 

Zawie­ra dokład­nie to, co wer­sja pod­sta­wo­wa czy­li e-booka i listę TO DO oraz Moty­wa­cyj­ny Mailing, Opcja dla osób, któ­re potrze­bu­ją jesz­cze tro­chę szturch­nięć do do dzia­ła­nia. Któ­re potrze­bu­ją kogoś, kto będzie im czę­sto przy­po­mi­nał, o tym, że powin­ny się uczyć zamiast spę­dzać czas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych czy na innych mało pro­duk­tyw­nych zaję­ciach.

 

 

Sesyjny Poradnik — Zestaw FULL WYPAS — 59,90 PLN do 24.05.2017

kupon: JestemZBlogaAnia

Będzie: 69,90 PLN

 

sesyjny poradnik

 

 

To opcja dla osób potrze­bu­ją­cych kom­plek­so­we­go wspar­cia pod­czas sesji. Oprócz Sesyj­ne­go Porad­ni­ka otrzy­mu­ją one tak­że e-book Prze­pi­sy Ide­al­ne na Sesję, żeby móc szyb­ko i spraw­nie goto­wać, pomię­dzy prze­rwa­mi w nauce i do tego czuć się cały czas dobrze. Są też cyta­ty moty­wa­cyj­ne, któ­re koniecz­nie powie­ście w miej­scu, w któ­rym się uczy­cie! Ta opcja zawie­ra oczy­wi­ście rów­nież Listę zadań do zro­bie­nia i Moty­wa­cyj­ny Mailing.

 

 

Oso­by, któ­re kom­plet­nie nie wie­dzą, o czym jest Sesyj­ny Porad­nik, odsy­łam na stro­nę e-booka. :) KLIK!

 

 

Dlaczego Sesyjny Poradnik kosztuje więcej niż przeciętny e-book, nawet w podstawowej wersji? WAŻNE!

 

 

sesyjny poradnik

 

 

Mało osób na blo­gu narze­ka­ło na cenę Sesyj­ne­go Porad­ni­ka. Tym bar­dziej, że oso­by zapi­sa­ne do Stu­denc­kie­go Blu­eslet­te­ra pod­czas przed­sprze­da­ży otrzy­mu­ją faj­ną zniż­kę. Poja­wi­ły się jed­nak gło­sy wśród osób, któ­rym wyświe­tli­łam rekla­mę na FB, że e-book spo­ro kosz­tu­je. Sesyj­ny Porad­nik począt­ko­wo miał być kur­sem video, bo wie­dza w nim zawar­ta star­czy­ła­by na 20 godzin nagrań. Może nawet wię­cej. Uzna­łam jed­nak, że to total­nie bez sen­su. Naj­praw­do­po­dob­niej był to finan­so­wy strzał w kola­no, bo jak wie­cie kur­sy sprze­da­je się za kil­ka­set zło­tych i uwa­ża się, że są tyle war­te. Nato­miast ja wło­ży­łam całą moją wie­dzę z pla­no­wa­ne­go kur­su do e-booka, ponie­waż, wiem, że total­nie nie­pro­duk­tyw­nym jest spę­dze­nie pod­czas sesji 20 godzin na oglą­da­niu fil­mi­ków! Wola­łam stwo­rzyć e-booka, któ­re­go dużo szyb­ciej prze­czy­ta­cie i będzie­cie mogli ska­kać pomię­dzy nur­tu­ją­cy­mi Was tema­ta­mi. ;) Ot, Wasza wygo­da zwy­cię­ży­ła dla mnie w tych zma­ga­niach, jed­nak wie­dza pozo­sta­ła tak samo war­to­ścio­wa. Tak więc Sesyj­ny Porad­nik kosz­tu­je wię­cej niż prze­cięt­ny e-book, bo prze­cięt­nym e-bookiem nie jest, dzię­ki swo­jej obfi­to­ści w wie­dzę i dzię­ki super dodat­kom!

 

 

waż­ny do: 24.05.2917 do 00:00

 

 

Miłe­go korzy­sta­nia z Sesyj­ne­go Porad­ni­ka! Z oka­zji tego star­tu, posta­no­wi­łam wpro­wa­dzić nowy hash­tag dla wszyst­kim stu­den­cia­ków. Prze­pro­wa­dzi­łam w jego spra­wie gło­so­wa­nie na naszej stu­denc­kiej gru­pie wspar­cia i jak dla mnie wygra­ło sło­wo bar­dzo pro­ste i już dobrze Wam zna­ne, a mia­no­wi­cie #stu­den­cia­ki. Zachę­cam też do uży­wa­nia hash­ta­gu #Sesyj­ny­Po­rad­nik i ozna­cza­nia mnie na zdję­ciach, z Waszy­mi Porad­ni­ka­mi. :) Mam nadzie­ję, że ucie­szy Was dodat­ko­wa opcja dobie­ra­nia sobie poszcze­gól­nych dodat­ków do Sesyj­ne­go Porad­ni­ka. Nie wiem, co jesz­cze mogę napi­sać. Może tyle, że już się cie­szę na Wasze wia­do­mo­ści o tym, jak korzy­sta­cie z SP!

Uści­ski!

Ania

 

 

 • Parol Kawa­ler­ski

  Oj znów się ska­so­wa­ło, rozu­miem poprzed­ni post był nie­czy­tel­ny. Spo­koj­nie popra­wi­łem. Buzia­ki.
  Miko­łaj Parol.

  https://uploads.disquscdn.com/images/e5145b45fc510181b4bda7651fe50e62c18982de9b0eaf77600d6114489dd4d3.png
  Swo­ją dro­gą usu­wa­nie postów któ­re pod­pi­su­je wła­snym nazwi­skiem jest ude­rze­niem w wol­ność sło­wa. Nie sze­rzę hej­tu, tyl­ko doko­na­łem kon­struk­tyw­nej kry­ty­ki na któ­rą autor­ka nie jest w sta­nie odpi­sać, co jesz­cze bar­dziej mnie utwier­dza w prze­ko­na­niu że jest to zwy­kły skok na kasę i dyma­nie innych ludzi. Prze­czy­taj sobie sza­now­na autor­ka lepiej ten arty­kuł. http://nf.pl/po-pracy/ograniczenia-wolnosci-slowa-w-polskim-prawie„43208,295

  • Parol Kawa­ler­ski

   W związ­ku z kil­ku­krot­nym zła­ma­niem wol­no­ści sło­wa może się sza­now­na autor­ka zawsze spo­dzie­wać pozwu, gdyz swo­ją wypo­wie­dzią mia­łem na celu uka­zać swo­je poglą­dy, niko­go nie obra­ża­jąc, wyra­zi­łem swą opi­nię, któ­ra kil­ku­krot­nie zosta­ła ska­so­wa­na bez poda­nia wyraź­ne­go powo­du. To dzia­ła­nie jest sprzecz­ne z kon­sty­tu­cją i kodek­sem kar­nym. Pamię­taj­my że ja tak tyl­ko infor­mu­ję. Pozdra­wiam Miko­łaj Parol

 • Miko­łaj Parol
 • Miko­łaj Parol
  • Odli­czaj­my czas do ska­so­wa­nia posta .
   To takie przy­kre, bo ten blog towa­rzy­szyl mi dłu­gi czas.
   Sprze­dać się trze­ba umieć ze sma­kiem.

   • Miko­łaj Parol

    ostat­nio ska­so­wa­nie zaję­ło 6 minut. Z tego wszyst­kie­go zapo­mnia­łem napi­sać coś o 15 poradach…eghem 4 poradach(bo kil­ka jest takich samych tyl­ko pięk­nie kwie­ci­ście ina­czej nazwa­nych)

    • Książ­ka (w wer­sji papie­ro­wej) Micha­ła Paster­skie­go “Insi­ght dro­ga do men­tal­nej doj­rza­ło­ści” kosz­tu­je 60 zł, co pokry­wa tak­że wszel­kie kosz­ta (druk, wydaw­nic­two etc etc). A Michał Paster­kim jest jed­nym z naj­więk­szych auto­ry­te­tów w dzie­dzi­nie roz­wo­ju oso­bi­ste­go w Pol­sce.
     Nato­miast Bar­tek Popiel sprze­da­je jed­ną ze swo­ich ksią­żek “Zro­bię to dzi­siaj” za oko­ło 30 zł (+ doda­je do tego ebo­ok za dar­mo).
     Jacek Wal­kie­wicz sprze­da­je swój ebo­ok za dość spo­ro, bo 44 zł, ale jest on powszech­nie zna­ny w dzie­dzi­nie coachin­gu.
     To pierw­sze z brze­gu przy­kła­dy.
     Mogę podać ich wię­cej, od lat inte­re­su­je się tą tema­ty­ką.

     • Miko­łaj Parol

      Halo, autor­ka “porad­ni­ka”, jakaś kon­struk­tyw­na odpo­wiedź? wypo­wiedź, frasz­ka? Nie ma co się ukry­wać czy­tasz prze­cież, bo kasu­jesz. Więc jak? może ja się mylę, bar­dzo chciał­bym się mylić, lubię się mylić

      • Dodam tyl­ko, że książ­ka Micha­ła Paster­kie­go (naj­now­sza z jego ksią­żek, bo facet ma już na kon­cie inne publi­ka­cje) ma ponad 700 STRON i twar­dą okład­kę.
       Więc Two­je 70 to napraw­dę nie wyczyn.
       gdzie te 20 godzin nagrań? Prze­cież taką książ­kę się czy­ta w 2 godzin­ki… :)
       Moim celem nie jest atak, po pro­stu bar­dzo się zawio­dłam, a ja nie lubię się tak zawo­dzić na ludziach. Gdy­bym Cię nie lubi­ła, po pro­stu bym to ola­ła, myśląc, że kolej­na blo­ger­ka pisze nic nie zna­czą­cą książ­kę, ale Cie­bie lubię…

       • Miko­łaj Parol

        ktoś kie­dyś powie­dział, że jeśli robisz coś dobrze to dla­cze­go miał­byś z tego nie czer­pać korzy­ści…
        Szko­da tyl­ko, że jest ten waru­nek “jeśli robisz coś dobrze”

 • Roz­wi­jasz się Kocha­na!

  Bra­wo! Mi zosta­ła tyl­ko obro­na pra­cy dyplo­mo­wej i na razie prze­rwa ze stu­dio­wa­niem! :)

 • Mina­ri­ko

  Ile stron ma porad­nik oraz ile stron i prze­pi­sów zawie­ra “prze­pi­śnik” :)? Dla mnie szcze­rze mówiąc cena jest zde­cy­do­wa­nie za wyso­ka jak za ebo­oka. Gdy­by była to for­ma papie­ro­wa to jak naj­bar­dziej ale gene­ral­nie nie wyda­ję za ebo­oki wię­cej niż 20zł ;) Więc może się sku­szę na “prze­pi­sy” ale to zale­ży jak są obszer­ne :). Oraz z tego co pamię­tam jesteś raczej na die­cie b/glutenowej i b/laktozowej więc czy prze­pi­sy są robio­ne pod takie jedze­nie czy są ogól­nie zapi­sa­ne np. “mle­ko zwy­kłe lub roślin­ne” etc.?

 • Nika

  Hej­ka. Mam pyta­nie zwią­za­ne z płat­no­ścia­mi. Miesz­kam w Niem­czech i bar­dzo chcia­ła­bym kupić porad­nik, ale nie mam nawet opcji, żeby zapła­cić za nie­go onli­ne. Mój bank nie znaj­du­je się na liście, jak rów­nież i Pay­Pal, któ­re­go naj­czę­ściej uży­wam. :( co robić? Tak bar­dzo chcia­ła­bym nabyć Twój pro­dukt :)

 • Szcze­rze? Moim zda­niem to tro­chę prze­gię­cie. Z całym sza­cun­kiem do Two­je­go blo­ga, 13 zł za to że wyślesz 5 maili? Nie czy­ta­łam porad­ni­ka ale to zawsze książ­ki podob­ne­go typu — rady jak się moty­wo­wać zna­ne jak świat, mapy myśli, o któ­rych jest na set­kach blo­gów, a gra­fi­ki moż­na wydru­ko­wać z gra­fi­ki Google, pła­cąc za to 20gr. 70 zł? Dzi­wię się, że ludzie napraw­dę chcą to kupo­wać. Dla mnie to jest wma­wia­nie sobie, że robi się coś ze swo­im życiem. Niech ludzie wezmą się za robo­tę, a nie czy­ta­ją dzie­sią­ty porad­nik o nauce, zamiast praw­dzi­we­go ucze­nia się. To jak czy­ta­nie o gra­niu w pił­kę. Zacznij­cie grac!

  • karo­la

   kur­sy on-line, webi­na­ry, gra­fi­ki. o odchu­dza­niu, wcze­snym wsta­wa­niu, o tym jak zalo­zyc lewa skar­pet­ke na lewa sto­pę i co zro­bić z pra­wą — ludzie to wszyst­ko kupią :)
   dla mnie tez to jest smiecz­ne, ale sko­ro komus poma­ga a jesz­cze ktoś inny może na tym zaro­bić — cóż, nie będę pła­kać z tego powo­du.

   • Haha­ha, no coś w tym jest! :) Dla mnie i dla moje­go czy­ste­go sumie­nia e-book był dużo prak­tycz­niej­szy, bo wiem, że z nie­go się wygod­niej korzy­sta niż z kur­su, kie­dy trze­ba się szyb­ko uczyć. :)

 • Aż mi szko­da, że już jestem na koń­ców­ce stu­diów i wszyst­kie sesje mam za sobą :( Ale z porad doty­czą­cych studiowania/sesji/nauki zamiesz­cza­nych na blo­gu korzy­sta­łam przez całe stu­dia i nadal nie­któ­re wyko­rzy­stu­ję :) Tak­że kupo­wać ludzi­ska, bo ta wie­dza z pew­no­ścią wam się przy­da!

  • Karo­li­na, dzię­ku­ję bar­dzo! :) Ogrom­nie mi miło, że tak mówisz. Mam nadzie­ję, że to nie brzmi jak puste podzię­ko­wa­nia. ;D