Czy tylko blogerzy czytają blogi?

Czy­ta­jąc komen­ta­rze na wła­snym, ale tak­że na innych blo­gach zauwa­ży­łam, że więk­szość z nich publi­ko­wa­na jest przez blo­ge­rów. Zresz­tą nie trud­no to zauwa­żyć. Wie­lu z nich czę­sto lin­ku­je do swo­ich stron. Naj­gor­szy spam widać na blo­gach modo­wych. Kie­dy jesz­cze mój blog opie­rał się głów­nie na

Prze­czy­taj wię­cej!