Tag jak wybrać studia

Jak wyglądają studia na medycynie? Rozmowa z Ewą Bujacz.

Uwiel­biam zapra­szać gości na blo­ga! Moja roz­mów­czy­ni jest już absol­went­ką Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go w Kato­wi­cach. Ewę pozna­łam na Insta­gra­mie, a przy­cią­gnął mnie jej ówcze­sny nick @chujowapanidoktor. No powiedz­cie, że świet­na z niej mark­ter­ka! Sami byście zaj­rze­li! Strasz­nie spodo­bał mi się spo­sób, w jaki mówi­ła o

Prze­czy­taj wię­cej!

Jakie studia wybrać? Akcja #CoPoMaturze

Jej­ku, jej­ku! Tak się cie­szę, że razem z Dag­ma­rą z blo­ga Socjo­pat­ka, może­my przed­sta­wić Ci akcję: Co Po Matu­rze! Akcja jest tym faj­niej­sza, bo tak napraw­dę każ­dy, kto musiał kie­dyś pod­jąć poma­tu­ral­ną decy­zję o swo­im przy­szłym życiu, może do niej dołą­czyć. Posty może­cie umiesz­czać na

Prze­czy­taj wię­cej!