Jak wynająć mieszkanie / pokój i nie dać się oszukać?

Wybór stu­denc­kie­go miesz­ka­nia bywa trud­ny. Godzi­ny spę­dzo­ne na prze­glą­da­niu ofert, dzie­siąt­ki wyko­na­nych tele­fo­nów i kilo­me­try zjeż­dżo­ne pod­czas oglą­da­nia miesz­kań bar­dzo psu­ją waka­cyj­ną atmos­fe­rę. Ja oso­bi­ście śred­nio za tym prze­pa­dam i coś czu­ję, że masz podob­nie. ;) Przez 3 lata stu­diów nauczy­łam się na co zwra­cać

Prze­czy­taj wię­cej!