Tag konto dla studenta

Ranking kont osobistych dla młodych.

Ran­king kont oso­bi­stych dla mło­dych (nie tyl­ko stu­den­tów) już raz poja­wił się na tym blo­gu, ale zde­cy­do­wa­nie wyma­ga odświe­że­nia! Nie powiem, że łatwo mi było zabrać się za tę spra­wę, ale czę­sto pyta­li­ście mnie, o kon­to, któ­re pole­cam. Przy­zwy­cza­iłam się już do czy­ta­nia regu­la­mi­nów oraz

Prze­czy­taj wię­cej!

10 biletów do kina za darmo! NIEAKTALNE

Liski chy­tru­ski! Stu­den­cia­ki! Jest spra­wa. Wszy­scy wie­my, że stu­dent przę­dzie jak może i chęt­nie łapie się dodat­ko­wych oka­zji, naj­le­piej takich, któ­re wyma­ga­ją niskie­go nakła­du cza­su, żeby to jesz­cze mógł się na uczel­nię wybrać i dodat­ko­wo stu­denc­kim życiem nacie­szyć. Nie mar­nu­ję więc dziś Wasze­go cza­su i szyb­ko przej­dę

Prze­czy­taj wię­cej!