Tag metoda

Miesiąc Systematycznej Nauki — Podsumowanie wyzwania.

Mie­siąc Sys­te­ma­tycz­nej Nauki to był taki mie­siąc, w któ­rym, jak sama nazwa wska­zu­je, uczy­li­śmy się sys­te­ma­tycz­nie. A przy­naj­mniej sta­ra­li­śmy się uczyć. Lek­ko nie było. Lały się pot i łzy, ale! Ale już jeste­śmy na mecie! Sły­szy­cie te fan­fa­ry? To dla nas! Vivat kan­gu­ry, vivat! Teraz

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak szybko podwoić swoją koncentrację?

Meto­dę odkry­łam już daw­no temu, potem o niej zapo­mnia­łam i odna­la­złam ją ponow­nie w sierp­niu tego roku. Od tam­tej pory korzy­stam z niej regu­lar­nie, za każ­dym razem, gdy nie potra­fię się sku­pić nad zada­niem, gdy wszyst­ko mnie roz­pra­sza. Przede wszyst­kim wyłą­czam wte­dy fejs­bu­ki i odkła­dam

Prze­czy­taj wię­cej!