Tag miesiąc systematycznej nauki

Jak uczyć się systematycznie? Wyzwanie: Miesiąc Systematycznej Nauki!

Dro­gie stu­den­cia­ki! Ogła­szam 3. już na tym blo­gu Wyzwa­nie: Mie­siąc Sys­te­ma­tycz­nej Nauki. Każ­de wyzwa­nie sta­ram się jakoś udo­sko­na­lać, wpro­wa­dzić coś nowe­go. Pamię­tam, że pierw­szy raz orga­ni­zo­wa­łam to wyzwa­nie głów­nie po to, żeby spraw­dzić, czy sys­te­ma­tycz­na daje efek­ty. Czy to nie jest przy­pad­kiem prze­re­kla­mo­wa­na zaba­wa. Teraz,

Prze­czy­taj wię­cej!

Miesiąc Systematycznej Nauki — Podsumowanie wyzwania.

Mie­siąc Sys­te­ma­tycz­nej Nauki to był taki mie­siąc, w któ­rym, jak sama nazwa wska­zu­je, uczy­li­śmy się sys­te­ma­tycz­nie. A przy­naj­mniej sta­ra­li­śmy się uczyć. Lek­ko nie było. Lały się pot i łzy, ale! Ale już jeste­śmy na mecie! Sły­szy­cie te fan­fa­ry? To dla nas! Vivat kan­gu­ry, vivat! Teraz

Prze­czy­taj wię­cej!