Tag organizacja

Jak zaplanować rok tak, by zrealizować postanowienia. Moja strategia.

Co to jest za pla­no­wa­nie pro­szę Pań­stwa, kie­dy spi­su­je się kil­ka posta­no­wień w kaje­ci­ku i odkła­da je na pół­kę? To jest takie pla­no­wa­nie, do któ­re­go zaglą­da się po roku i stwier­dza: Ooo! Ten punkt 5. to nawet wyszedł! A pozo­sta­łe posta­no­wie­nia są jakieś takie prze­sta­rza­łe,

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak usprawnisz funkcjonowanie Twojej studenckiej grupy na Facebooku. Praktyczne pomysły.

Dzi­siaj chcia­ła­bym przed­sta­wić kil­ka pomy­słów na zor­ga­ni­zo­wa­nie grup na Face­bo­oku Waszych kie­run­ków i klas. Jest to ist­na mie­szan­ka moich doświad­czeń. Po tro­chę opi­su­ję tu funk­cjo­no­wa­nie moich sta­rej gru­py, tro­chę to, co zaczerp­nę­łam ze Stu­den­ci — Gru­pa Wspar­cia, ale zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej do tego wpi­su zosta­łam zain­spi­ro­wa­na

Prze­czy­taj wię­cej!

Co robić podczas okienek w planie? 10 moich pomysłów.

Wszy­scy to zna­my. Pół­to­rej godzi­ny okien­ka pomię­dzy zaję­cia­mi i ten ból w ser­cu. Jesz­cze gorzej, gdy plan prze­wi­du­je aż 2 blo­ki odstę­pu. Też zawsze rzu­cam krze­sła­mi, gdy to widzę, ale póź­niej docho­dzę do wnio­sku, że w sumie to mam spo­ro pomy­słów na to, co robić

Prze­czy­taj wię­cej!

Zrób porządek z Facebookiem! #2

  Pamię­ta­cie pierw­szą część tego wpi­su? Pisa­łam tam o  pod­sta­wo­wych spo­so­bach na zor­ga­ni­zo­wa­nie swo­je­go pro­fi­lu na fej­sie. Jeśli jesz­cze go nie czy­ta­łeś, to dobrze było­by gdy­byś nad­ro­bił zale­gło­ści przed prze­czy­ta­niem tego tek­stu, ponie­waż jest on uzu­peł­nie­niem opu­bli­ko­wa­nej wcze­śniej tre­ści. Wła­ści­wie jest to nowa zasa­da w moim życiu,

Prze­czy­taj wię­cej!

Zrób porządek z Facebookiem!

Face­bo­ok. Magicz­ny zakrzy­wiacz cza­so­prze­strze­ni. Myślisz sobie jesz­cze chwi­la, jesz­cze tro­chę i scrol­lu­jesz. Scrol­lu­jesz i scrol­lu­jesz, docho­dzisz do ostat­nie­go oglą­da­ne­go przez Cie­bie wpi­su. W tym cza­sie na Two­im wal­lu poja­wi­ło się mnó­stwo nowych zabaw­nych fil­mi­ków z kot­ka­mi, iro­nicz­nych memów i sta­tu­sów o zmia­nie sta­nu cywil­ne­go. Są i

Prze­czy­taj wię­cej!