Tag podróże

Jak Neapol zmienił mnie w jeden dzień. 5 lekcji.

Nie pomy­śla­łam nigdy, że sło­wa Neapol i roz­wój oso­bi­sty mają ze sobą tyle wspól­ne­go. Jestem zda­nia, że gdy dzie­je się źle, to powin­nam o tym myśleć jak o lek­cji. Cóż inne­go mogę zro­bić? Ponoć wszę­dzie trze­ba szu­kać plu­sów, a jeże­li jed­ne­go dnia, trwo­nisz pie­nią­dze, nisz­czysz tele­fon,

Prze­czy­taj wię­cej!

5 mitów o Włoszech, w które wciąż wierzysz.

Dzień dobry, wszyst­kim podróż­ni­kom! Czas tro­chę poopo­wia­dać o wło­skim życiu, wło­skich przy­go­dach i wło­skich prze­my­śle­niach. Era­smus to doświad­cze­nie, któ­re pole­cam każ­de­mu stu­den­to­wi. A że wycho­dzę z zało­że­nia, iż stu­dia to super spra­wa, to pole­cam każ­de­mu mło­de­mu czło­wie­ko­wi, któ­ry ma taką moż­li­wość. Życie się już nie

Prze­czy­taj wię­cej!