Podrywasz dziewczyny czy wyrywasz lachony?

  Moja roman­tycz­na duszycz­ka pogo­dzi­ła się już z fak­tem, że dziew­czy­na naj­pierw musi Ci się fizycz­nie spodo­bać, a dopie­ro wte­dy będziesz ją pod­ry­wał. Bo wiesz, tak sobie tyl­ko myśla­łam, że może naj­pierw ją bli­żej poznasz, że poroz­ma­wiasz z nią i tą inte­li­gen­cją, dobrym żar­tem czy pasją

Prze­czy­taj wię­cej!