Tag szczęście

Dlaczego warto życzyć miłego dnia?

  Dzi­siej­szy wpis doty­czy drob­nost­ki, dwóch słów, któ­re w Pol­sce są bar­dzo rzad­ko wypo­wia­da­ne. Jakoś nasza kul­tu­ra ogra­ni­cza się do for­mal­nej grzecz­no­ści w skle­pach, urzę­dach i innych insty­tu­cjach publicz­nych. Mówi­my dzień dobry i do widze­nia, pro­si­my o dłu­go­pis i dzię­ku­je­my, gdy ktoś nam go poda.

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak przyciągnęłam do siebie Kindle 5 za darmo?

A bar­dzo pro­sto, ale zacznę od począt­ku. Pew­nie nie raz sły­sza­łeś zda­nie: “Jeśli cze­goś bar­dzo pra­gniesz to na pew­no to otrzy­masz.” Grzecz­nie kiwa­łeś gło­wą a potem w myślach uśmie­cha­łeś się do sie­bie z powo­du naiw­no­ści oso­by, któ­ra wypo­wia­da­ła te sło­wa. Wiesz, w dzie­ciń­stwie łapa­łam lata­ją­ce

Prze­czy­taj wię­cej!