Tag związek

Podrywasz dziewczyny czy wyrywasz lachony?

  Moja roman­tycz­na duszycz­ka pogo­dzi­ła się już z fak­tem, że dziew­czy­na naj­pierw musi Ci się fizycz­nie spodo­bać, a dopie­ro wte­dy będziesz ją pod­ry­wał. Bo wiesz, tak sobie tyl­ko myśla­łam, że może naj­pierw ją bli­żej poznasz, że poroz­ma­wiasz z nią i tą inte­li­gen­cją, dobrym żar­tem czy pasją

Prze­czy­taj wię­cej!

Przepis na idealną dziewczynę.

Szu­kasz ide­al­nej dziew­czy­ny? A może chcesz być tą ide­al­ną? Nie waż­ne jakiej jesteś płci, tutaj znaj­dziesz odpo­wiedź na swo­je pyta­nie. Zdra­dzę Ci naj­lep­szy w sie­ci prze­pis na IDEALNĄ DZIEWCZYNĘ.   Prze­pis na ide­al­ną dziew­czy­nę ( jed­na dorod­na, ide­al­na dziew­czy­na)   Skład­ni­ki:   150g uśmie­chu 1,4

Prze­czy­taj wię­cej!