Ogłoszenie: Podziel się swoim sposobem na naukę języków! Wakacyjne Wyzwanie Językowe cz.2

1104 oso­by pobra­ły arkusz z wyzwa­niem Mówię Po Inne­mu. Total­nie nie spo­dzie­wa­łam się takiej licz­by! Bar­dzo mile mnie zasko­czy­li­ście. To był inten­syw­ny mie­siąc tre­no­wa­nia zdol­no­ści języ­ko­wych. Jestem cie­ka­wa, jak Wam poszło? Inte­re­su­ją mnie Wasze zma­ga­nia, bo ja przy­zna­ję się bez bicia, nie dałam rady!

 

Zaczy­na­jąc od Era­smu­sa, gdzie ostat­nie dni (a wte­dy roz­po­czę­ło się wyzwa­nie) były ist­nym sza­leń­stwem. Pako­wa­nie i zała­twia­nie spraw przed wyjaz­dem, chwy­ta­nie ostat­nich dni we Wło­szech. Ale, ale! Byłam prze­cież w Ita­lii, więc tre­ning mowy zapew­nia­łam sobie codzien­nie! Może nie zawsze dokład­nie w tej for­mie, w jakiej sobie to zapla­no­wa­łam, ale jed­nak był. Póź­niej wró­ci­łam do Pol­ski i szło mi zde­cy­do­wa­nie lepiej. Przede wszyst­kim było regu­lar­nie. Cza­sem jed­nak z ryt­mu wybi­ja­ły mnie róż­ne wyjaz­dy. Z tych powo­dów nie dokoń­czy­łam jesz­cze wyzwa­nia, ale to nie zna­czy, że tego nie zro­bię! Myślę, że pod­su­mu­ję je we wrze­śniu wraz z dzi­siej­szą czę­ścią.

 

Co dalej?

 

Wie­cie, że uwa­żam waka­cje za świet­ny moment na roz­po­czę­cie nauki bądź moc­ny tre­ning umie­jęt­no­ści języ­ko­wych. Z tego powo­du zachę­cam Was do kon­ty­nu­owa­nia Waka­cyj­ne­go Wyzwa­nia Języ­ko­we­go we wła­snym zakre­sie. Sami wie­cie naj­le­piej, co u Was szwan­ku­je i nad czym musi­cie popra­co­wać. Ja w tym mie­sią­cu będę kie­ro­wać się taką tak­ty­ką:

 1. Zasta­no­wię się nad tym, co chcę popra­wić w moich umie­jęt­no­ściach. (np. gra­ma­ty­ka, słow­nic­two, jakiś kon­kret­ny czas)
 2. Spi­szę to i opra­cu­ję plan nauki, któ­ry uwzględ­nię w swo­im kalen­da­rzu.
 3. Będę trzy­mać się pla­nu i w wyzna­czo­nym cza­sie ćwi­czyć język.
 4. Podzie­lę się moimi spo­so­ba­mi nauki na blogu/Facebooku/Instagramie/Snapchacie.

 

wakacyjne wyzwanie językowe mówię po innemu

Wyzwa­nie nr 2. Dzie­li­my się naszy­mi spo­so­ba­mi na naukę! O co w tym cho­dzi?

 

Bo wła­śnie dru­ga część wyzwa­nia doty­czy dzie­le­nia się swo­ją wie­dzą na temat nauki języ­ków obcych! W jaki spo­sób możesz dołą­czyć?

 

 • W ramach akcji dodaj wpis na swo­im blo­gu doty­czą­cy nauki języ­ka obce­go.  A jeże­li nie masz blo­ga, też możesz pochwa­lić się swo­imi spo­so­ba­mi na naukę języ­ków. Dodaj post na Face­bo­oku, Twit­te­rze lub Insta­gra­mie i opo­wiedz w nim o tym, jakie znasz sztucz­ki na naukę.
 • Dodaj hash­ta­gi #Waka­cyj­ne­Wy­zwa­nie­Je­zy­ko­we i #Mowie­Po­In­ne­mu, żeby pozo­sta­li uczest­ni­cy mogli odna­leźć Two­je rady.
 • Ja zbio­rę wszyst­kie wpi­sy z blo­gów i social media w jed­nym tek­ście. W ten spo­sób razem stwo­rzy­my bazę wie­dzy na temat nauki języ­ków obcych, któ­ra mi się już od daw­na marzy­ła. Myślę, że takie kom­pen­dium wie­dzy bar­dzo się nam przy­da.

 

Cze­kam na Wasze wpi­sy z pora­da­mi do koń­ca sierp­nia. Póź­niej zbio­rę je wszyst­kie i pod­lin­ku­ję w tek­ście na blo­gu. Do nie­któ­rych wpi­sów będę też lin­ko­wać na Face­bo­oku. Może­cie pisać na dowol­ny temat zwią­za­ny z nauką języ­ków. O tym, z jakich narzę­dzi korzy­sta­cie, jak notu­je­cie, jak gospo­da­ru­je­cie czas na naukę, jak dokład­nie z tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia wyglą­da u Was nauka itp. Już nic nie suge­ru­ję i liczę na Waszą kre­atyw­ność! Tak­że na tym blo­gu w każ­dy wto­rek mie­sią­ca będą uka­zy­wać się wpi­sy z moimi pora­da­mi doty­czą­cy­mi nauki języ­ków. Dodaj mnie na Blo­glo­vin lub Face­bo­oku, jeże­li nie chcesz, żeby umknę­ły Ci w gąsz­czu infor­ma­cji.

 

Korzy­staj do woli z głów­nych zdjęć akcji, jak i małych ikon. Życzę miłe­go two­rze­nia tre­ści, a sama zabie­ram się za pole­ca­ne przez Was książ­ki. Zaraz edy­tu­ję ostat­ni post i dodam je wszyst­kie do jego tre­ści. :)

 

Wakacyjne Wyzwanie Językowe

1 część wyzwania z arkuszem zadań do pobrania tutaj.

 

To kto bie­rze udział? ;)

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Pingback: Najlepsze aplikacje do nauki języków. Czy nauczą Cię języka? - Blue Kangaroo()

 • Ostat­nio znów zanie­dba­łam angiel­ski! :O.….…… :/ Dobrze, że moty­wu­jesz!

 • Ooo, chy­ba się dołą­czę. Ostat­nio mam ocho­tę uczyć się pię­ciu języ­ków naraz, muszę to usys­te­ma­ty­zo­wać i jakoś sen­sow­nie podzie­lić. Póki co szli­fu­ję hisz­pań­ski i zaczy­nam fran­cu­ski. Myślę, że napi­szę coś o moich ulu­bio­nych narzę­dziach do nauki języ­ków, hmm. Do prze­my­śle­nia. :D
  PS Wyzwa­nie było świet­ne, ale korzy­sta­łam z nie­go po swo­je­mu, inspi­ro­wa­łam się wie­lo­ma zada­nia­mi, ale nie wyko­ny­wa­łam ich codzien­nie dokład­nie według listy. Cha­dzam wła­sny­mi ścież­ka­mi… ;) Tak czy owak dzię­ku­ję Ci za wło­że­nie w to tyle pra­cy! <3

  • Cie­szy mnie to bar­dzo! :) Wła­śnie super, jak ktoś potra­fi dosto­so­wać to do wła­snych potrzeb, bo o to cho­dzi, żeby się roz­wi­jać. Fak­tycz­nie 5 języ­ków to spo­ro, ja z trze­ma cza­sem się gubię. ;p
   W takim razie cze­kam na wpis.
   Buzia­ki!

 • Powiem szcze­rze, że myśla­łam nad wpi­sem na temat nor­we­skie­go. Zamie­rzam nad nim przy­siąść, jak tyl­ko odsta­wię Gizmo­lo­ve do przed­szko­la. I na w mia­rę komu­ni­ka­tyw­nym pozio­mie chcę się wyro­bić do koń­ca roku, nim poja­wi się nowy czło­nek rodzi­ny. Tak­że dałaś mi teraz kon­kret­ne­go kopa do dzia­ła­nia! Dzię­ki!

  • Dobry plan, bo wia­do­mo, że nowy czło­nek rodzi­ny zaj­mie cały wol­ny czas. ;) Nie ma spra­wy życzę powo­dze­nia, no i przy­jem­ne­go ocze­ki­wa­nia na malu­cha! :)

  • Nor­we­ski mnie fascy­nu­je, chęt­nie prze­czy­ta­ła­bym Twój tekst. :)