Wakacyjne Wyzwanie Językowe — Pokonamy nasze słabości!

Ludu Duloc! (To ze Shre­ka.) Wszem i wobec ogła­szam Wam, że Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we odbę­dzie się za całe 11 dni! 11 dni dzie­li Cię mój Ty ludzie naj­droż­szy od tegoż fan­ta­stycz­ne­go prze­ży­cia jakim jest tygo­dnio­we wyzwa­nie roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści języ­ko­we. Sku­pi­my się na sła­bost­kach, co by już spo­kój nam dały! Sku­pi­my się na mówie­niu, bo to naj­waż­niej­sza funk­cja języ­ka! Niech żyje komu­ni­ka­cja! Po to się wła­śnie języ­ków uczy, co by się komu­ni­ko­wać z inny­mi czło­wie­ko­wa­ty­mi!

 

 

Co mam na myśli, kiedy mówię, że pracujemy nad słabymi punktami?

 

 

1. Oczy­wi­ste, że popra­cu­je­my nad tym, co spra­wia nam naj­więk­sze pro­ble­my.
2. Posta­ra­my się zmi­ni­ma­li­zo­wać zaci­na­nie i “bra­ku­ją­ce słów­ka”.
3. Zor­ga­ni­zu­je­my czas, tak, żeby­ście fak­tycz­nie uczy­li się języ­ka, a nie tyl­ko ska­ka­li mię­dzy tema­ta­mi! Poza tym, poszu­ka­my tego cza­su w innych miej­scach, bo języ­ka, to wręcz nie powin­no się uczyć tyl­ko przed biur­kiem!
4. Będę suro­wa i na pew­no powiem, a nawet naka­żę kil­ka dzia­łań w kie­run­ku sys­te­ma­tycz­no­ści!
5. Ale przede wszyst­kim poru­szę Was do dzia­ła­nia, bo to naj­więk­sza sła­bość wszyst­kich osób, któ­re chcą uczyć się języ­ków. To, że nie potra­fią się za to zabrać!

 

 

Jak będzie wyglądało wyzwanie?

 

 

1. 13.08.2017 — 18:00 — Wyzwa­nie roz­pocz­nie webi­nar o tym, jak uczyć się języ­ka samo­dziel­nie. Chcę Wam dać powe­ra do reali­zo­wa­nia zadań pod­czas wyzwa­nia.

2. Wyzwa­nie potrwa 7 dni i codzien­nie otrzy­ma­cie ode mnie po jed­nym zada­niu!

3.Przez 7 dni, codzien­nie opu­bli­ku­ję film na sekret­nej gru­pie wyzwa­nia z moimi wska­zów­ka­mi i prze­my­śle­nia­mi doty­czą­cy­mi dane­go zada­nia. W tym fil­mie posta­ram się Was zmo­ty­wo­wać do zabra­nia się za zada­nie, a Wy będzie­cie mogli się wza­jem­nie wspie­rać! Gru­pa jest czymś eks­klu­zyw­nym w wyzwa­niu. Jest dla osób, któ­rym napraw­dę zale­ży, któ­re napraw­dę chcą się zaan­ga­żo­wać, dla­te­go ist­nie­je jeden waru­nek dosta­nia się do niej.  ->

4. Jako­że wszyst­kie wyzwa­nia, któ­re orga­ni­zu­ję są dar­mo­we, a ja wkła­dam w nie mnó­stwo, ale to mnó­stwo pra­cy, to link do gru­py otrzy­ma­ją tyl­ko oso­by, któ­re na IG/Stories/Facebooku/ na swo­im blo­gu doda­dzą infor­ma­cję o wyzwa­niu i ozna­czą mnie w poście. Jed­na oso­ba z gru­py dosta­nie dar­mo­wy dostęp do kur­su szyb­kiej i efek­tyw­nej nauki, któ­ry aktu­al­nie two­rzę i sta­nie się jego teste­rem. ;) Myślę więc, że war­to podzie­lić się infor­ma­cją o wyzwa­niu! Może­cie sko­rzy­stać z dar­mo­wych gra­fik, któ­re dla Was przy­go­to­wa­łam.

Wakacyjne Wyzwanie Językowe

 

 

Wrzuć infor­ma­cję o wyzwa­niu do sie­ci, by dostać się do sekret­nej gru­py wyzwa­nia. Możesz użyć poniż­szych gra­fik lub lin­ku do tego wpi­su. :) Hash­tag oczy­wi­ście #Waka­cyj­ne­Wy­zwa­nie­Ję­zy­ko­we

 

FACEBOOK/INSTAGRAM

Wakacyjne wyzwanie językowe

FACEBOOK/INSTAGRAM

Wakacyjne Wyzwanie Językowe

INSTAGRAM STORIES

Wakacyjne Wyzwanie Językowe

 

 


 

 


 

Szy­ku­je nam się spo­ro pra­cy! Te 7 dni to napraw­dę nie­wie­le, ale chcia­łam skon­cen­tro­wać się na języ­ku. Wiesz dla­cze­go zde­cy­do­wa­łam się na tak krót­kie wyzwa­nie? Sama nie mogę w tym roku pozwo­lić sobie na dłuż­sze, two­rzę kurs efek­tyw­nej nauki, na któ­ry moż­na zapi­sać się tutaj i mam od gro­ma pra­cy!. A ja chcę i zawsze robię wyzwa­nie z Wami! Nie wyobra­żam sobie spi­sać listę zadań, wrzu­cić ją do sie­ci i olać temat. Ja te zada­nia robię z Wami! Zro­bi­my tydzień, ale inten­syw­ny. Sama zaj­mę się wło­skim. Ten język to już jakiś zapo­mnia­ny prze­ze mnie jest. A przy­da mi się, bo nie­dłu­go chcę odwie­dzić moje uko­cha­ne Saler­no!

 

Poza tym wie­cie, że moje wyzwa­nia są spe­cy­ficz­ne. Nie jestem sza­lo­ną moty­wa­tor­ką z pom­po­na­mi w ręku. Jestem dziew­czy­ną, któ­ra ma te same pro­ble­my z moty­wa­cją i  regu­lar­no­ścią, co Wy! Mimo tego, gdy już coś robię, to robię to porząd­nie. A szcze­gól­nie, gdy robię to dla 1000 osób! (Tyle zazwy­czaj bie­rze udział w wyzwa­niu).  No to kto jest ze mną? Daj­cie znać, nad jakim języ­kiem chce­cie pra­co­wać. Damy cza­du kan­gu­ry!
 

 
Do następ­ne­go czy­ta­nia!
Ania

 

 

  • Andże­li­ka

    Witam,czy moż­na jesz­cze się dołą­czyć do wyzwa­nia?

  • lady­sher­loc­kian

    Pró­bo­wa­łam zapi­sać się na wyzwa­nie, uży­wa­jąc dwóch róż­nych adre­sów mailo­wych, ale nic nie przy­szło na żaden z nich :( Czy cho­dzi o to, że naj­pierw trze­ba udo­stęp­nić info­gra­fi­kę o wyzwa­niu, a dopie­ro potem moż­na się zapi­sać? O wyzwa­niach sły­sza­łam na Insta­gra­mie Mada­me Poly­glot, a choć już daw­no nie jestem stu­dent­ką, to bar­dzo mnie one zain­try­go­wa­ły.