WSPÓŁPRACA

równowagę informacyjną

 

Witaj na blo­gu stu­denc­kim! Odnaj­dziesz tutaj świet­nie okre­ślo­nych odbior­ców, jaki­mi są stu­den­ci. Jeże­li celu­jesz w mło­dych ludzi w wie­ku 17–26 lat to już ich zna­la­złeś! :) Na blo­gu spo­tkasz się z lojal­ną spo­łecz­no­ścią, sta­ły­mi czy­tel­ni­ka­mi, któ­rzy spę­dza­ją tutaj dużo cza­su.  To wła­śnie treść pochła­nia moich czy­tel­ni­ków.

 

Przy­czy­nia się do tego rów­nież sta­ran­nie dopa­so­wa­ny sza­blon, któ­ry uła­twia wyszu­ki­wa­nie cie­ka­wych wpi­sów i nie­raz był zachwa­la­ny przez człon­ków blo­gos­fe­ry, ale to już mniej waż­ny ele­ment. Jestem oso­bą kre­atyw­ną i pomy­sło­wą, a czy­tel­ni­cy nie­jed­no­krot­nie gra­tu­lo­wa­li mi nie­sztam­po­we­go podej­ścia do tema­tu. Spójrz na przy­kład na Prze­pis na ide­al­ną dziew­czy­nę lub moją inter­pre­ta­cję popu­lar­ne­go tagu co mam w toreb­ce. Ten dru­gi arty­kuł udo­wad­nia jesz­cze jed­ną rzecz. Blog zna­czą­co wpły­wa na myśle­nie i decy­zje czy­tel­ni­ków. Publi­ka­cja mówi o bez­pie­czeń­stwie kobiet na uli­cach i zale­ca nosze­nie gazu pie­przo­we­go w toreb­ce. Więk­szość dziew­czyn dekla­ru­je, że zaku­pi gaz w naj­bliż­szym cza­sie.

 

Lubię zaba­wę sło­wem, a czy­tel­ni­cy nie­raz gra­tu­lo­wa­li mi spraw­ne­go pió­ra. Na blo­gu poru­szam tema­ty­kę zwią­za­ną ze stu­dio­wa­niem i ucze­niem się ale tak­że z podró­ża­mi, roz­wo­jem oso­bi­stym, czy też roz­sąd­nym zarzą­dza­niem swo­ją gar­de­ro­bą. Po pro­stu piszę dobre­go blo­ga. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą z faj­ną, pomy­sło­wą, szcze­rą i pozy­tyw­nie koja­rzo­ną blo­ger­ką, a do tego celu­jesz w mło­dych ludzi, któ­rzy pra­gną od życia cze­goś wię­cej, napisz do mnie:

 

[email protected]

 

Aktualnie moja studencka armia liczy sobie: